Balans

Balans

Algemeen
Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. 

Debiteuren/crediteuren
Debiteuren
Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Alleen voor oude vorderingen worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband lag een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. De betreffende deurwaarder is echter failliet verklaard. Inmiddels is contact gelegd met een nieuwe deur-waarder, zodat deze zaken weer kunnen worden opgepakt.
Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 88.000. Bij de jaarrekening 2022 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren
Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten
Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer zeven ton negatief. In het begin van het jaar moet er veel worden betaald, onder meer subsidie voorschotten. Dit is gefinancierd met kas-geldleningen en krediet in rekening-courant. Dit levert nog steeds een mooi rentebedrag op. We blijven in ieder geval tot en met mei met kasgeld financieren. De toegestane kasgeldlimiet is bepaald op ruim € 5,5 miljoen. Daar zijn we tot nu toe netjes binnen gebleven.
Op enig moment moet wel een vaste geldlening worden aangetrokken. Op begrotingsbasis is rekening ge-houden met een bedrag van € 5 miljoen. Daar gaan we op dit moment ook nog steeds van uit. Medebepa-lend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de rente-ontwikkeling.