Programma 1 Ruimte

1. Algemeen

Programmamanager:        G. Sikking 

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.01 Omgevingswet *10

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022, zijn gereed en operationeel.

Acties

P1.02 Duurzaamheid *9

In 2022 is de laadvisie omgevormd naar concreet plaatsingsbeleid voor oplaadinfrastructuur.

Acties

P1.03 Duurzaamheid *9

In 2022 worden de projecten verder geconcretiseerd en doorgezet om de doelstellingen uit het plan van aanpak Duurzaamheid te halen.

Acties

P1.04 Klimaat

We vergroten de bewustwording rondom klimaatverandering door aan te sluiten bij acties welke gericht zijn gedragsverandering.

Acties

P1.05 Klimaat

De realisatie van een toekomstvisie voor de verdere uitvoering van maatregelen uit de pilot Basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek.

Acties

P1.06 Klimaat

Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Acties

P1.07 Vitale centra *11

We versterken het lokale ondernemerschap en werken aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat.

Acties

P1.08 Vitale centra *11

In 2022 is er een bouwteam gevormd voor de herinrichting en vergroening van het centrumgebied in Dinxperlo.

Acties

P1.09 Vitale centra *11

We versterken onderlinge contacten tussen centrumondernemers in het centrum van Dinxperlo en werken samen aan de realisatie van de centrumvisie. In Aalten is eveneens een centrummanager actief die de contacten met de ondernemers in het centrum onderhoudt en begeleid.

Acties

P1.10 Verkeersveiligheid

We realiseren op regionaal niveau een planopzet welke de basis vormt voor een lokaal risico-gestuurde aanpak verkeersveiligheid.

Acties

P1.11 Wonen

Het concreet in beeld brengen van de woningbouwopgave voor middel en lange termijn.

Acties

P1.12 Wonen *9, 20, 21

We hebben als doelstelling om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren.

Acties

P1.13 Wonen *21

We geven invulling aan de behoefte onder ouderen om meer samen te doen of meer contacten met elkaar te onderhouden.

Acties

P1.14 Recreatie en Toerisme

In 2021 zijn er verkenningen uitgevoerd naar een MTB routenetwerk binnen onze gemeente. In het voorjaar van 2022 moet dit verder geconcretiseerd zijn en moet er een route bekend zijn.

Acties

P1.15 Recreatie en Toerisme

Om de grensbeleving in Dinxperlo te versterken, maken we de grens beter zichtbaar in en rondom het centrum van Dinxperlo.

Acties

3. Ontwikkelingen binnen dit programma

Actuele ontwikkelingen 
Wijziging regeling startersleningen
Op 1 augustus 2021 is de Verordening Starterslening gemeente Aalten 2021 in werking getreden, met vol-doende budget om, samen met de provincie Gelderland minstens 40 startersleningen te kunnen verstrekken. De starterslening werd vanuit het Actieplan Wonen door de provincie ondersteund en is een groot succes gebleken waardoor het provinciale budget inmiddels is uitgeput. Door de provincie Gelderland wordt voor-alsnog geen nieuw budget beschikbaar gesteld. 
Als er op dit moment een aanvraag voor een starterslening bij de gemeente Aalten binnenkomt, dienen we het volledige bedrag zelf te financieren. Dit betekent dat we circa 20 starters kunnen faciliteren in plaats van de oorspronkelijke geplande 40 starters. Dit is op dit moment nog geen probleem, want hoewel er regelma-tig om informatie wordt gevraagd, is er nog maar één starterslening verleend. Vermoedelijk speelt het be-perkte aanbod van woningen in de prijsklasse tot € 250.000 een rol. 
De gemeentelijke verordening Starterslening blijft ondanks het wegvallen van de financiering van de provin-cie van kracht. Deze is echter wel gebaseerd op de eisen van de provincie om de regeling ruim open te stel-len. Er is op dit moment geen aanleiding om de regeling te beperken, dit belemmert immers de starter nog verder. 

Woonopgave ouderen
Zowel in de woonvisie als in de Nota Sociaal Domein staan opgaven in het wonen voor ouderen in de ge-meente Aalten beschreven. Deze opgaven zijn:
1.    De huidige woningvoorraad en leefomgeving zo veel mogelijk passend maken aan het langer zelfstan-dig blijven wonen;
2.    Vernieuwende woonconcepten voor ouderen stimuleren;
3.    Vergroten verpleeghuiscapaciteit.

Op dit moment zijn er verschillende activiteiten voor de laatste twee opgaven. Zo participeren we in het pro-ject Kattenberg waarin echtparen (waarvan één dementie heeft) samen kunnen blijven wonen. Ook stimuleren we het wonen in een hofje waarin inwoners omzien naar elkaar. Het Aaltens Hofje bevindt zich in de ontwerp-fase. Het vergroten van verpleeghuiscapaciteit wordt gerealiseerd door een kleinschalig wooninitiatief in de Oosterkerk in Aalten en ook Marga Klompé bereidt uitbreiding van haar capaciteit voor nabij locatie Beth San. Uitbreiding van capaciteit in Dinxperlo bevindt zich in de onderzoeksfase.

Om (vitale) ouderen te laten nadenken over passend wonen in de toekomst, start het regionale project ‘Heer-lijk thuis in Huis’.  Doel van dit project is mensen bewust te maken en hen tevens stimuleren vroegtijdig de nodige aanpassingen in hun woning te doen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen is meer nodig. We willen de woon- en leefomgeving aanpassen om de inwoner vitaal ouder te laten worden. In 2022 willen wij deze in samenhang met elkaar brengen en voorbereidingen treffen om dit binnen de gemeente te implementeren. In 2023 willen we in twee focusgebieden binnen de gemeente, 
samen met de bewoners in deze gebieden, uitvoering geven aan het verbeteren van woon- en leefomgeving, waarbij we eveneens meekoppelkansen zoals klimaatadaptatie willen benutten.

Proef circulair gebruik bouwmaterialen
Wij streven ernaar om steeds meer materialen circulair te gebruiken. Als proef hebben wij ons aangesloten bij Duspot. Dit is een platform die partijen met elkaar in verbinding brengt om bruikbare materialen uit te wisselen. Het gebeurt namelijk met enige regelmaat dat bruikbare materialen worden afgevoerd zonder dat er gekeken wordt naar een alternatief. Met de aansluiting op dit platform hopen wij dat vrijkomende materialen uit onze projecten elders weer worden toegepast en vice versa. Gedurende het jaar beoordelen we of dit voor ons van meerwaarde is. 

Kostenstijgingen
Allemaal merken wij dat de afschuwelijke oorlog in Oekraïne een enorme impact heeft op onze economie, op de (lopende) Grond- Weg- en Waterbouw projecten maar ook op regulier onderhoud. We zien bij onze GWW-projecten voornamelijk stijgende prijzen van materialen en grondstoffen én stagnatie in levering van materia-len en grondstoffen. Daarbij merken wij op dat de eenheidsprijzen van sommige materialen worden omge-vormd naar dagprijzen, waardoor de impact op de overeengekomen aanneemsom en het bestek soms niet is te overzien. Aannemers vragen ons met enige regelmaat om in overleg te treden over de stijgende kosten. Zes infrabranches werken momenteel aan een landelijk handelingskader. Het doel van dit handelingskader is om te komen tot evenwichtige afspraken over de verdeling van de risico's tussen opdrachtgever en op-drachtnemer. Wij wachten dit handelingskader af maar treden wel met alle aannemers in overleg over de risicoverdeling en voeren een open gesprek om zo een oplossing te zoeken voor deze moeilijke marktsitua-tie.

4. Bijstellingen bestaand beleid

           

Nummer Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Wegen extra kapitaallasten 2026 30.000
P1.0002 Restant budget bruggen van 2021 inzetten 35.000
P1.0003 Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent -27.072
P1.0004 Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
P1.0005 Lage Blik, groen restant budget van 2021 15.000
P1.0006 ODA, advies, vergunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing 25.000
P1.0007 Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte 25.000
P1.0008 Bodem, VOS Ringweg restant van 2021 12.168
P1.0009 Doorschuiven budget software Omgevingswet -18.000 18.000
Totaal Programma 1 Ruimte 83.096 34.000 16.000 16.000 46.000

5. Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.0001    Kredieten wegen en riolering, extra kapitaallast wegen voor 2026
De huidige kredieten zijn doorgenomen en de planning en bedragen zijn geactualiseerd en waar mogelijk worden werken samengevoegd zodat er een efficiency en/of aanbestedingsvoordeel kan worden behaald. Er is ook contact geweest met netwerkbeheerders om eventueel werken te combineren. Dan loopt het ver-vangen van kabels en leidingen synchroon met onze reconstructies. Daarnaast zijn de nieuwe kredieten en bijbehorende kapitaallasten vanaf 2026 opgenomen. De rioolkredieten worden gedekt uit de voorziening riolering, dit is onder de administratieve wijzigingen opgenomen.

P1.0002    Restant budget bruggen van 2021 inzetten € 35.000
In 2021 is opdracht verstrekt om aan een zestal bruggen onderhoud uit te voeren. De werkzaamheden zijn in verband met ongunstige weersomstandigheden doorgeschoven naar 2022.

P1.0003    Huurinkomsten gebruik Aladnahal door CBS Groen van Prinstererschool € 27.000
Dit betreffen de huurinkomsten van schooljaar 2020/2021 en 2021/2022. Door de groei van de leerlingenaan-tallen bij de CBS Groen van Prinstererschool bood het schoolgebouw aan de Ludgerstraat niet voldoende ruimte. Ze maken daarom tijdelijk gebruik van twee extra ruimtes in de Aladnahal. 

P1.0004    Indexatie Zwembad ’t Walfort en ‘t Blauwe Meer € 16.000
De voorlopige indexering volgens de overeenkomst is hoger dan in de gemeentebegroting opgenomen is. Dit komt onder meer doordat de afgesproken index hoger uitvalt (dan de 1,4% die al in de begroting opge-nomen is) vanwege de stijgende energietarieven en de inflatie. Hiervoor is een aanpassing van € 16.000 gedaan. 
Optisport, die de zwembaden exploiteert, heeft daarnaast aangekondigd in gesprek te willen met ons over de onverwachts fors gestegen energieprijzen die een groot deel van de kosten van het zwembad uitmaken. De uitkomst van deze gesprekken kan tot een aanpassing leiden, maar die is op dit moment niet bekend. Daarom is deze nog niet meegenomen.

P1.0005    Inrichting groen rondom Bibliotheek, Lage Blik
Het project rondom de inrichting bij de Bibliotheek op het Lage Blik was in 2021 nog niet volledig afgerond. De resterende kosten van € 15.000 komen in 2022.

P1.0006    ODA bijstellen op basis van eerste begrotingswijziging  € 25.000
De bijdrage aan de ODA voor adviezen en vergunningen wordt op basis van hun eerste begrotingswijziging verhoogd. 

P1.0007    Bodemonderzoek en sanering € 25.000
Naast het reguliere onderzoek en sanering wordt dit jaar onderzoek uitgevoerd naar het baggeren van het Blauwe Meer, het verbeteren van de afdeklaag oostzijde Brüggenhütte met daarbij de nuttige toepassing van vrijkomende grond voor de eigen organisatie. 

P1.0008    Voormalige stort (VOS Ringweg) € 12.000 
Volgens afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. De ontvangen gelden van de afgelopen jaren voor de grondtransporten worden gebruikt voor de herinrichting van het terrein tot een bos met een MTB route erop. In 2022 wordt de sanering afge-rond. Het restant budget uit 2021 wordt in 2022 opgenomen.

P1.0009    Doorschuiven budget software Omgevingswet naar 2023 € 18.000
Softwareleverancier Roxit heeft aangekondigd applicatie SquitXO tot maximaal 1 juli 2023 te ondersteunen. We hebben na de ingangsdatum van de Omgevingswet SquitXO nog een half jaar nodig. Dit voor de afwik-keling van de Wabo vergunningen en speciaal de Wabo uitgebreide vergunningen. Omdat dit in 2023 extra kosten geeft, schuiven we € 18.000 budget door van 2022 naar 2023.