Corona budget

Mutaties op corona budget

In dit hoofdstuk staat een overzicht met betrekking tot de mutaties van de corona budgetten. Op dit moment is er nog
€ 240.000 aan coronabudget aanwezig.  

 

Corona 2022
Programma 1 Ruimte
P1.3340 Bedrijfscontacten, Ondernemersfonds Dinxperlo en Stichting Aalten Promomtie 4.000
P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrasssen 15.175
Totaal Programma 1 Ruimte 19.175
Programma 2 Sociaal Domein
P2.1120 Buurtbemiddeling Humanitas 20.000
P2.5510 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 1.682
P2.5530 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 16.850
P2.5560 Extra openingstijden bibliohteek 13.125
P2.6630 Vangnetregeling zelfstandingen, via Laborijn 125.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 176.657
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Algemene uitkering, verkiezingen corona budget 56.550
P3.0040 Kaarten Farm en Countryfair 15.000
P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 -56.550
P3.0080 Inzet van het coronabudget -192.300
P3.0080 P2: Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten -18.532
P3.0080 P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona 498.000
P3.0100 P3: Algemene Reserve, inzet ten behoeve van corona -498.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -195.832
Totaal corona mutaties 0

Toelichting mutaties

Programma 1 Ruimte
P1.3340    Ondernemersfondsen € 4.000
Wij hebben, vanuit de optiek maatwerk te verrichten inzake coronasteun aan ondernemers, besloten aan zowel Ondernemersfonds Dinxperlo als Stichting Aalten Promotie een bijdrage van € 2.000 te verlenen. De ondernemersfondsen ontvangen deze bijdrage voor een nieuwe uitgave (boekje) waarin de lokale onderne-mers zich presenteren en promoten. Door deze bijdrage kan deze uitgave met een kleinere eigen bijdrage van ondernemers zelf tot stand komen, waardoor de drempel tot deelname na de zware coronatijd lager wordt.

P1.3340    Terrassen € 15.175
Ook dit jaar wordt er geen vergoeding voor het gebruik van terrassen in rekening gebracht.

Programma 2 Sociaal domein
P2.1120    Humanitas € 20.000
Voor Humanitas worden extra gelden gereserveerd voor buurtbemiddeling.

P2.5560    Basisbibliotheek de Achterhoekse Poort € 13.125
Vanaf het moment dat de bibliotheek is gevestigd aan de Lage Blik is een extra subsidie verleend waarmee de bibliotheek drie ochtenden in de week extra is opengesteld. Dit om de zichtbaarheid te vergroten en de bibliotheek de kans te geven de maatschappelijke functie verder uit te breiden. Begin 2022 is besloten om ook dit jaar hiervoor een subsidie te verstrekken. Van het Rijk hebben we coronagelden ontvangen voor het in stand houden van de culturele infrastructuur

P2.6330    Vangnetvoorziening TONK € 125.000
Binnen Laborijn is afgesproken om een deel van het overschot van de TONK 2021 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van ondernemers in 2022. Door de afnemende ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid verwachten wij in 2022 met deze middelen de ondernemers nog steun te bieden om ondernemingen weer winstgevend te maken. 

Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020    Zesde steunpakket decembercirculaire 2021, Gemeenteraadsverkiezingen € 56.550 
Het Rijk heeft via een decentralisatie-uitkering € 30,38 miljoen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moesten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

P3.0040    Representatie € 15.000
Om de Farm & Country fair te ondersteunen zijn 1.000 toegangskaarten aangekocht.

P3.0080    Coronabudget  
In de jaarrekening 2021 is een overschot van € 498.000 op het coronabudget toegelicht. Ook is aangegeven dat we dat bedrag dit jaar in de begroting opnemen en bestemmen voor coronagerelateerde lasten. Het bedrag is in 2021 middels de winstbestemming aan de Algemene Reserve toegevoegd en wordt in 2022 aan deze reserve onttrokken.

P3.0080     Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten
In 2021 heeft het college de tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode vastgesteld. Oorspronkelijk met een einddatum van 31 december 2021 en een subsidieplafond van € 100.000. Begin januari 2022 is deze subsidieregeling door het college ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2022, echter nu zonder bijbehorend budgetplafond. Nieuwe verzoeken na 1 januari 2022 kunnen niet meer afgewezen worden vanwege het ontbreken van financiële budgettaire ruimte. Deze bijdragen moeten gedekt worden uit de resterende algemene coronamiddelen.