Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

Hieronder staat het verloop van het begrotingssaldo met als uitgangspunt de door de raad vastgestelde cijfers uit de najaarsnota  2021. Daaronder zijn de mutaties vermeld die zijn meegenomen in deze voorjaarsnota.

(- teken houdt een voordeel in) 2022 2023 2024 2025 2026
Najaarsnota 2021 -426.977 1.525.782 1.987.882 2.233.531 2.233.531
Vrijval onvoorzien -184.000
-610.977 1.525.782 1.987.882 2.233.531 2.233.531
overschot tekort tekort tekort tekort
Bijstellingen voorjaarsnota 2022
Groter dan € 10.000
Programma 1 Ruimte 83.096 34.000 16.000 16.000 46.000
Programma 2 Sociaal domein 1.833.621 1.363.230 1.363.230 1.363.230 1.363.230
Programma 3 Bedrijfsvoering 168.991 -139.274 -139.274 -139.274 -139.274
Totaal groter dan € 10.000 2.085.708 1.257.956 1.239.956 1.239.956 1.269.956
Kleiner dan € 10.000 98.269 36.262 36.162 36.513 36.513
Stand na voorjaarsnota 1.573.000 2.820.000 3.264.000 3.510.000 3.540.000
tekort tekort tekort tekort tekort

De grootste mutaties in deze voorjaarsnota

De grootste mutaties in deze voorjaarsnota 2022 2023 2024 2025 2026
Programma 2 Sociaal domein
Sociaal Domein Achterhoek (SDA) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Oekraïne 50.000
Bijstelling budgetten zorg 1.610.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000
Programma 3 Bedrijfsvoering
Stijging loonkosten 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Invoering nieuw inkoopmodel zorg 375.000
Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem 75.000
Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Vrijval stelpost in algemene uitkering -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Diversen
Restant budgetten van 2021 weer inzetten 2022 105.000
Overige mutaties 45.977 61.218 43.118 43.469 73.469
Totale mutaties voorjaarsnota 2.183.977 1.294.218 1.276.118 1.276.469 1.306.469