Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Wijzingen groter dan € 10.000

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2022-2025.

Nummer Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Wegen extra kapitaallasten 2026 30.000
P1.0002 Restant budget bruggen van 2021 inzetten 35.000
P1.0003 Sporthal Aladna, huur overeenkomst Accent -27.072
P1.0004 Zwembad 't Walfort en 't Blauwe Meer hogere indexatie 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
P1.0005 Lage Blik, groen restant budget van 2021 15.000
P1.0006 ODA, advies, vergungunning, bijstelling obv eerste begrotingswijzing 25.000
P1.0007 Bodem, extra onderzoek bagger Blauwe Meer en Bruggenhutte 25.000
P1.0008 Bodem, VOS Ringweg restant van 2021 12.168
P1.0009 Doorschuiven budget software Omgevingswet -18.000 18.000
Totaal Programma 1 Ruimte 83.096 34.000 16.000 16.000 46.000
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0001 Adviseur raadsprogramma 15.000
P2.0001 Formatie griffie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
P2.0002 Drugsproblematiek 10.927
P2.0003 Sport Lokaal 35.000
P2.0004 Sociaal Domein Achterhoek (SDA 19.464
P2.0004 Sociaal Domein Achterhoek (SDA) 38.230 38.230 38.230 38.230 38.230
P2.0005 Gemeenschapshuizen 15.000
P2.0006 Oekraïne 50.000
P2.0007 Mantelzorg 25.000
P2.0008 Wmo begeleiding 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
P2.0009 Wmo hulp bij huishouden 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
P2.0010 Wmo woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000
P2.0011 Jeugdzorg 1.000.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 1.833.621 1.363.230 1.363.230 1.363.230 1.363.230
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0001 Compensatie verlies openbaar groen Broekstraat -33.570
P3.0002 Overgang raadsleden van iPad naar surface 11.726 11.726 11.726 11.726 11.726
P3.0003 Aankoop van materieel maaiers in 2021 in plaats van 2022 -14.000
P3.0004 Stijging loonkosten verhoging minimumloon Cao Gemeenten, aanpassing formatie 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
P3.0005 Invoering nieuw inkoopmodel zorg 375.000
P3.0006 Overgang van de Stadsbank Oost Nederland naar Doetinchem 75.000
P3.0007 Rentevergoeding aandeelhouderslening Aliander -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
P3.0008 Aanloopkosten nieuwe taxatieapplicatie WOZ 10.000
P3.0009 Hogere kostenvergoeding in verband met stijging bezwaarschriften WOZ 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
P3.0010 Hogere OZB opbrengst in verband met hogere WOZ waarde -52.500
P3.0011 Algemene uitkering, decembercirculaire 2021 -51.665
P3.0012 Vrijval stelpost in de Algemene Uitkering -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 168.991 -139.274 -139.274 -139.274 -139.274
Toaal bijstellingen groter dan € 10.000 2.085.708 1.257.956 1.239.956 1.239.956 1.269.956