Algemene Reserve

     

Saldo 1 januari 2021 12.832.746
Rekeningsaldo 2020 toevoegen (besluitvorming 13 juli 2021) 420.864
hiervan € 176.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2021
Mutaties najaarsnota 2020
P1: Structuurversterking kernen -742.220
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken -9.000
P2: Leader -162.760
P2: Regiodeal -442.383
P2: Naoberfonds -95.000
-1.451.363
Mutaties voorjaarsnota 2021
P1: Bekendijk Zuid -98.000
P1: Leader -28.410
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018 -68.088
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken -740
P1: Structuurversterking kernen 82.285
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde -230.000
P2: Naoberfonds -11.906
P2: Regiodeal -17.286
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget -176.000
-548.145
-1.999.508
Verwacht tekort 2021 -820.751
Verwachte stand 31 december 2020 10.433.351