Programma 1 Ruimte

Algemeen

Afdelingshoofd:            G.J. van Vliet
Programmamanager: G. Sikking

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P1.01 Omgevingswet *10

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zijn gereed en operationeel. 

Acties

P1.02 Duurzaamheid *9

Eind 2021 zijn er in totaal 15 openbare oplaadpalen binnen de gemeente Aalten beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen.

Acties

P1.03 Duurzaamheid *9

Vaststellen van  een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin legt de gemeenteraad de volgorde en het tijdpad vast waarop de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan.

Acties

P1.04 Duurzaamheid *9

Vaststellen van een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

Acties

P1.05 Klimaat

Participeren in het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de Achterhoek op het gebied van de stikstofproblematiek

Acties

P1.06 Klimaat

Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Acties

P1.07 Klimaat

Op het gebied van klimaatadapatie hebben we de risicodialogen opgestart om zo te komen tot een (meerjarig) uitvoeringsprogramma welke in 2021 gereed is.

Acties

P1.08 Vitale centra *11

Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.

Acties

P1.09 Vitale centra *11

In 2021 is de bibliotheek verhuisd naar het Lage Blik en is de buitenruimte aangepast.

Acties

P1.10 Verkeersveiligheid

Nul verkeersdoden in 2021 en een afname van het aantal fietsslachtoffers ten opzichte van 2020.

Acties

P1.11 Wonen *21

We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.

Acties

P1.12 Wonen *9, 20, 21

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

 

Acties

P1.13 Bereikbaarheid *22

In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.

Acties

P1.14 Bereikbaarheid *23

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek.

Acties

P1.15 Werken

Inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

Acties

Actuele ontwikkelingen

Laadvisie en plaatsingsbeleid
De komende jaren groeit het bezit van elektrische auto`s. In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat gemeenten een integrale visie laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid vaststellen, voor zowel personen- als goederenvervoer, en dat de verbinding wordt gelegd met onder andere de Regionale Energie Strategieën. Er is inmiddels gestart met het opstellen van deze laadvisie en plaatsingsbeleid om ons huidige beleid te actualiseren. Vooralsnog is ons huidige beleid gericht op het ‘paal volgt auto’- principe en in mindere mate voor de vraag uit. Er is inmiddels wel een overeenkomst gesloten met een tweede marktpartij om laadpalen op de vraag uit te kunnen plaatsen. Met het opstellen van een laadvisie en plaatsingsbeleid, streven wij ernaar om het laadnetwerk binnen de gemeente toekomstbestendig te maken.

Uitnodigingskader Zon en Wind
Het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind heeft tot en met 13 april 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. Er is op 22 en 31 maart een drietal informatiebijeenkomsten gehouden. Het college streeft ernaar om op 13 juli 2021 het Uitnodigingskader in de raad te laten behandelen.

Regionale fietsverbindingen
Op regionaal niveau worden er verkenningen naar snelle fietsverbindingen opgestart. Een landsgrens
overschrijdende snelle fietsverbinding tussen Bocholt, Aalten en Lichtenvoorde, is één van de drie verbindingen welke in 2021 verkend gaat worden door de regio. Dit doet zij samen met de provincie Gelderland en belanghebbende partijen zoals Kreis Borken.

Wonen
Vanuit het afwegingskader zijn er diverse initiatieven opgestart voor woningbouw. Daarnaast wordt volop gewerkt aan de planvorming voor het realiseren van woningen op het terrein bij de Ludgerstraat. Met de betreffende partijen worden de mogelijkheden doorgesproken en worden de eerste schetsen voor deze locatie uitgewerkt.
In de gemeente Aalten werken we aan drie verschillende opgaven in het wonen voor ouderen. Allereerst willen we de huidige woningvoorraad zoveel mogelijk passend maken aan het langer zelfstandig blijven wonen. Ook is er ruimte voor verschillende woonconcepten al dan niet met passende ondersteuning. Daarnaast zien we een opgave om de verpleeghuiscapaciteit verder uit te breiden.
Voor de eerste opgave, het passend maken van de huidige voorraad aan langer zelfstandig blijven wonen, zijn wij voornemens om in 2022 te starten met de bewustwordingscampagne ‘heerlijk thuis in huis’. Deze campagne richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad in de breedste zin: Veilig, Duurzaam en Comfortabel wonen zijn daarbij de drie speerpunten. De campagne wordt regionaal opgezet met opgedane kennis vanuit de gemeente Berkelland. In de gemeente Aalten wordt voor een wijkgerichte aanpak gekozen, aansluitend op overzichtskaarten wonen en zorg. Voor de financiering van deze campagne wordt een aanvraag regiodeal Achterhoek gedaan. Daarnaast wordt een bijdrage aan De Woonplaats gevraagd. De overige kosten worden verwerkt in de begroting 2022-2024.

Mobility as a Service (MaaS)
Slim, snel, sociaal en duurzaam vervoer in de Achterhoek, voor iedereen die er woont en werkt. Bedrijven, gemeenten en provincie samen aan een systeem om snel(ler) en veilig van A naar B te komen in onze regio. Netmobiel is een voorbeeld van MaaS. Middels een mobiliteits-app kunnen bewoners een rit boeken, betalen en reizen zoeken waarbij je verschillende vervoersmiddelen kunt gebruiken. De app wordt begin dit jaar uitgerold in onze gemeente en daarmee kunnen wij ervaring opdoen met de mogelijkheden van een MaaS concept in onze gemeente. Vooral voor het buitengebied is deze vorm van mobiliteit een welkome aanvulling.

Deelfietsen
In 2020 zijn er op 8 locaties in de Achterhoek deelfietsen geplaatst op stations. De fietsen zijn voornamelijk bedoeld als natransport vanuit het openbaar vervoer richting de bestemming maar kunnen ook voor recreatieve doeleinden gebruikt worden. Door corona is er weinig aandacht besteed aan de marketing/communicatie van de deelfietsen. Echter zien wij uit de gebruikscijfers, 104 transacties van april t/m december 2020, dat de deelfietsen nu al goed worden gebruikt. Enkel de fietsen bij de locatie Villa Ruim-zicht in Doetinchem worden vaker gebruikt (330 transacties). Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat deze voor onder andere de gasten worden gebruikt en deze vooral recreatief worden ingezet. In 2021 wordt de marketing/communicatie verder opgepakt zodra de coronamaatregelen wat versoepelingen toestaan. De fietsen kunnen straks ook deel uit gaan maken van Netmobiel.

Bijstellingen bestaand beleid

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Ruimte
P1.001 Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari 23.000
P1.002 Bijdrage Prorail Hekwerk spoor -20.000
P1.003 AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten 454.970 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138
AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve 230.000
P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo 20.000 20.000 20.000 20.000
P1.005 Openbaar groen ruimte in budget stortkosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
P1.006 Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
P1.007 Restant budget 2020 energieloket naar 2021 25.000
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM -212.500
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM. 212.500
P1.008 Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve 100.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve -100.000
149.862 -8.138 -8.138 -8.138

Toelichting budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.001 Gladheidsbestrijding, bijstelling € 23.000
Door de extreme "winterweek" in februari een overschrijding van € 23.000

P1.002 Bijdrage van ProRail € 20.000
Bij de herinrichting van de Industriestraat was het voor de algehele uitstraling gewenst om het hekwerk langs het spoor te vernieuwen. Het hekwerk voldeed nog aan de eisen van ProRail maar in overleg is besloten om het hekwerk toch te vervangen en de kosten te delen. Dit voorkomt het risico dat op een later moment het hekwerk alsnog vervangen moet worden en er hierdoor schade zou ontstaan aan de openbare ruimte.

P1.003 AVA`70 atletiekbaan
In 2013 is op het atletiekcomplex van AVA’70 een kunststofatletiekbaan gerealiseerd. De opdracht is des-tijds verstrekt aan Nootenboom Sport BV. De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering is begeleid door ASC Sports & Water. Begin 2014 is de baan opgeleverd en geaccepteerd door de gemeente. Na enige tijd ontstonden er diverse scheuren in de baan en lieten ook de gootkappen los. Door Nootenboom Sport BV is dit op basis van de garantieovereenkomst hersteld. De scheurvorming neemt echter in exponentiele vorm toe dat Nootenboom de opdracht is gegeven tot renovatie van de atletiekbaan.

Aansprakelijkheidsstelling
Er is onderzocht of Nootenboom Sport BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de renovatiekosten van de atletiekbaan. Reden hiervoor is dat er eerder dan te doen gebruikelijk schade is ontstaan aan de baan. Nootenboom Sport BV zou aansprakelijk kunnen zijn indien er aantoonbaar sprake van is dat het gereali-seerde werk niet voldoet aan de wettelijke en contractueel overeengekomen uitgangspunten/normen. In het kader van de oplevering is uitgebreid gesproken over het feit dat de sporttechnische laag NS Coral niet optimaal is aangelegd. In het kader van de oplevering is echter afgesproken dat – in ruil voor een uitgebrei-dere garantie – de gemeente hiermee akkoord gaat. In die zin kan er dus geen sprake zijn van een (verbor-gen) gebrek.

Extra wensen
Deze renovatie gaat gepaard met de uitvoering van een aantal wensen van AVA’70 tot aanpassing van het complex ten aanzien van de technische nummers, waardoor de voorziening beter aansluit bij de behoeftes van de leden.

Financiën
De totale investering bedraagt € 455.000. Dit brengt de volgende financiële gevolgen met zich mee. Er dient een éénmalige afschrijving plaats te vinden van € 230.000, (huidige boekwaarde), dekking uit de algemene reserve. De huidige afschrijvingslasten van € 21.000 vallen weg, de nieuwe bedragen € 23.000. AVA’70 gaat ter dekking van de hogere kapitaalslasten jaarlijks € 4.000 meer huur betalen.

Spuk bijdrage
We vragen een SPUK-bijdrage aan van circa € 80.000 ter compensatie van de BTW-lasten, de uiteindelijke uitkering is afhankelijk van het totaal aantal aanvraag en de hoogte van de subsidie pot. Deze uitkering is eind 2022 definitief

P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo € 20.000 structureel
Conform het dekkingsplan van de primitieve begroting 2016 is een bezuiniging op het gebruik, respectieve-lijk de huur van sporthal Duplo doorgevoerd. De afgelopen jaren is dit budget telkens incidenteel bijgesteld. Het blijkt echter dat de bezuiniging niet te realiseren is. De bezuiniging wordt teruggedraaid.

P1.005 Stortkosten vrijval budget € 15.000 structureel
In het budget op de stortkosten van het openbaar groen zit ruimte, dit bedrag kan structureel vrijvallen. Wel moet er nog een alternatieve stortlocatie gevonden worden voor de huidige locatie aan de Koningsweg.

P1.006 Grasmaaien in eigen beheer structureel voordeel van € 15.000
Het grasmaaien gebeurt in eigen beheer, dit geeft een voordeel op het budget openbaar groen van
€ 15.000.

P1.007 Energieloket, € 25.000 van 2020 en subsidie RREW € 212.500
In de decembercirculaire 2019 is er een uitkering van € 25.000 toegezegd om bewoners en particuliere ge-bouweigenaren goed te informeren met name door middel van energieloketten. In 2020 is wel in regionale samenwerking geïnventariseerd wat het energieloket daarvoor in het kader van de doorontwikkeling energie-loketten zou kunnen doen. Er is nog geen regionale overeenstemming over bereikt. Het bedrag van € 25.000 is doorgeschoven naar 2021, verwacht wordt dit in te gaan zetten voor de uitvoering van de pluspaketten van het Energieloket: collectieve verduurzamingsacties (Achterhoekse Bespaaractie en Achterhoekse Zonac-tie), buurtaanpak en informatieavond rondom Toekomst Bestendig Wonen lening

In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) heeft de gemeente Aalten een eenmalige specifieke uitkering (RVO) ontvangen van € 212.500. Met dit bedrag gaat de gemeente huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Het zijn relatief kleinschalige energiebe-sparingsmaatregelen. Het Agem energieloket gaat dit project voor de gemeente inhoudelijk uitvoeren. De uitkering wordt dan ook overgemaakt naar het AGEM Energieloket.

P1.008 Inzet structuurfonds ten behoeve van project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat
Inzet structuurfonds betreft projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Er is € 100.000 vanuit het structuurfonds bijgedragen aan het project Dijkstraat - Admiraal de Ruyterstraat voor de toekomstbestendige en klimaatadaptieve herinrichting en het afwaarderen van beide straten tot 30km/uur. Het resterend budget van € 65.000 wordt in 2021 ingezet in de kern Aalten - versterking centrum. In de tweede helft 2021 wordt in overleg met SAP/NOVA bekeken of, wanneer en hoe wij samen aan de slag gaan met de extra maatregelen van het Centrumplan Aalten dat dateert uit 2009.