Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

N.b. vanaf 2022 is er bij de algemene uitkering nog een stelpost opgenomen waarvan het college voornemens is die te laten wegvallen bij het opstellen van de begroting 2022-2025. Dit gaat om de stelpost die structureel was opgenomen vanwege onderuitputting door het rijk van € 200.000 vanaf 2022. Gezien de verwachte ontwikkelingen om de economie aan te jagen is het verantwoord deze stelpost te laten vervallen. Daarnaast ligt er een concept plan van het MT waarin voorlopig circa € 260.000 aan mogelijkheden zijn. De rest van het sluitend maken van de begroting 2022 hangt af onder andere van de personele gevolgen voor de begroting, de meicirculaire 2021, de financiële doorwerking van de begroting 2022 van verbonden partij-en 2022 en andere actuele ontwikkelingen.

(- teken houdt een voordeel in) 2021 2022 2023 2024
Stand najaarsnota 2020 1.109.530 935.500 1.546.500 1.540.600
Vrijval onvoorzien -200.000
909.530 935.500 1.546.500 1.540.600
tekort tekort tekort tekort
Bijstellingen voorjaarsnota 2021
groter dan € 10.000
Programma 1 Ruimte 149.862 -8.138 -8.138 -8.138
Programma 2 Sociaal Domein -112.364 14.000 14.000 14.000
Programma 3 Bedrijfsvoering -183.873 -383.144 -828.644 -828.644
Totaal groter dan €10.000 -146.375 -377.282 -822.782 -822.782
Kleiner dan € 10.000 57.596 24.880 15.174 15.174
Stand na voorjaarsnota 820.751 583.098 738.892 732.992
tekort tekort tekort tekort