Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

   

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Ruimte
P1.001 Extra kosten gladheidsbestrijding winterweek februari 23.000
P1.002 Bijdrage Prorail Hekwerk spoor -20.000
P1.003 AVA'70 atletiekbaan afschrijvingslasten en hogere huurinkomsten 454.970 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138
AVA'70 Atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemene Reserve 230.000
P1.004 Serviceovereenkomst sporthal Duplo 20.000 20.000 20.000 20.000
P1.005 Openbaar groen ruimte in budget stortkosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
P1.006 Openbaar groen ruimte in budget in verband met zelf grasmaaien -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
P1.007 Restant budget 2020 energieloket naar 2021 25.000
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM -212.500
Subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen uitvoering door AGEM. 212.500
P1.008 Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve 100.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Structuurversterking kernen inzetten tbv krediet Admiraal de Ruyterstraat, vrijval ten gunste van Algemene Reserve -100.000
149.862 -8.138 -8.138 -8.138
Programma 2 Sociaal Domein
P2.001 Gemeentelijke brandweer 10.313
P2.002 Aanpak drugsproblematiek 13.750
P2.003 Leerplicht 6.000 24.000 24.000 24.000
P2.004 Lokale Omroep naar streekomroep uitstel -19.000
P2.005 Ondersteuningsteam -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn -113.427
-112.364 14.000 14.000 14.000
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.001 ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground 53.550 11.000 11.000 11.000
ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen 14.911 761 761 761
ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten 11.500 6.500 6.500 6.500
P3.002 Facilitair voeding en dranken -15.000
P3.003 Bijstellingen verzekeringen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente -50.000
P3.005 Lager Alliander dividend 49.000 49.000 49.000 49.000
P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte 30.000
P3.007 Hogere OZB opbrengst -45.000
P3.008 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 9.095 9.095 9.095 9.095
Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel -445.500 -891.000 -891.000
P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo -97.929
P3.010 P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve -230.000
P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve 100.000
-183.873 -383.144 -828.644 -828.644
Totaal grote mutaties -146.375 -377.282 -822.782 -822.782