Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

 Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische ver-schuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de ver-schuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing 5.000 5.000 5.000 5.000
Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 -188.800
Europastraat Rooseveltstraat Aaltenseweg van 2022 naar 2023 188.800
Goudenregenplein van 2024 naar 2026 -103.900
Goudenregenplein van 2024 naar 2026 103.900
Inrichting Lage Blik -13.000
Kapitaallasten straatreigingen van materieel 20.000 20.000 20.000
Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 -224.276
Lichtenvoordsestraatweg van 2021 naar 2022 224.276
Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties 4.286
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal -7.031
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -998 -998 -998 -998
P1.2250 P3 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve 68.088
P1.3330 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 12 12 12 12
P1.3340 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties 21.766
P1.5520 Kapitaallasten correctie -28 -28 -28 -28
P3 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen 11.000
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal -2.448
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 260 260 260 260
P1.5570 Inrichting Lage Blik 13.000
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal 141
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 575 575 575 575
P1.7720 Centrumplan Dinxperlo, Allee 2025 120.000
Centrumplan Dinxperlo, Heelweg 2025 140.000
Eligiussstraat Willebrordstraat 2021 25.000 625 625 625 625
Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 -133.100
Europastraat Rooseveltstr/Aaltenseweg 2022 naar 2023 133.100
Goudenregenplein van 2024 naar 2026 -115.500
Goudenregenplein van 2024 naar 2026 115.500
Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 -148.206
Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 7.500
Lichtenvoortsestraatweg van 2021 naar 2022 148.206
Magnoliaplein van 2024 naar 2026 -68.800
Magnoliaplein van 2024 naar 2026 68.800
Meidoornstraat van 2024 naar 2026 -106.200
Meidoornstraat van 2024 naar 2026 106.200
Nieuwe kredieten riolering en en update planning, dekking vooziening riolering -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 -278.500
Reehorsterlaan van 2022 naar 2023 271.000
Riolering Driessenshof 2021 49.000 1.225 1.225 1.225 1.225
Riolering Oosterkerkstraat relinen 2021 50.000 1.250 1.250 1.250 1.250
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie
Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 -50.000
Welinkweg, Allee, Dijkstraat Dinxperlo 2021 50.000
P1.7730 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona 42.954
P1.7740 Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie 35.000
P1.7750 Begraafplaatsenruimte in budget in verband met zelf grasmaaien -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 100 100 100 100
P1.8810 Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal 576
Restant budget Lage Blik uit 2020 2.000
Structuurversterking kernen restant budget 2020 naar 2021 15.715
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 350 350 350 350
P1.8821 Bekendijk-Zuid, dekking algemeen reserve zie programma 3 98.000
P1.8830 Budget omgevingsvisie inzetten tbv klimaatadaptatie -35.000
Restand budget prestatieafspraken dekking Algemen reserve zie programma 3 740
246.058 10.271 10.271 10.271
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties -31.927
Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties -8.820
P2.1110 Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen -12.000 -32.000 -1.000 -150.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -200 -200 -200 -200
P2.1120 Drugsaanpak 21.089
P2.4420 P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs 137.000
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal 15
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
P2.4430 Algemene uitkering maart brief steunpakket corona 7.936
OAB aandeel loonkosten tbv subsidie 25.000
P3 Projectleider IHP, restant bedrag 2020 dekking reserve onderwijshuisvesting 6.572
P2.5510 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties 30.000
P2.5530 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 92.321
Loonkosten hafa muziek -92.000 -78.600 -69.800 -64.900
P2.5540 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties 8.571
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal 23
P2.5550 Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -5.575 -5.575 -5.575 -5.575
P2.6610 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 -972 -2.160 -2.376 -2.376
Algemene uitkering maart brief steunpakket corona 150.275
Budget inzet ten behoeve van loonkosten -56.500 -56.500 -56.500 -56.500
Budget inzetten voor drugsaanpak -21.089
Budget verschuiving -15.000
Inzet budget tbv inhuur -14.000
Notitie Sociaal Domein 57.300
P3 Naoberfonds restant budget 2020 dekking Algemene Reserve 11.906
Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties 13.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -217 -217 -217 -217
P2.6620 Notitie Sociaal Domein -25.000
P2.6630 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 13.118
Algemene uitkering maart brief steunpakket corona 80.884
P2.6640 Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies -6.120 -8.160 -8.160 -8.160
P2.6650 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 57.668
Notitie Sociaal Domein -32.300
P2.6660 Budget ten behoeve van hulpmiddelen/weg aanpassing -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
P2.6666 Wmo begeleiding vrijval huur per 1-4-2021 inzet tbv Wmo medisch advies 6.120 8.160 8.160 8.160
P2.6668 Verschuiving budgetten Jeugdzorg -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
P2.6671 Aanpassing taakveld 169.522 169.522 169.522 169.522
Algemene uitkering decembercriculaire 2020 38.247
Algemene uitkering maart brief steunpakket corona 65.305
Budget verschuiving 15.000
Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties 8.820
P2.6672 Verschuiving budgetten Jeugdzorg 100.000 100.000 100.000 100.000
P2.6681 Inzet budget tbv inhuur -50.000
P2.7710 Aanpassing taakveld -169.522 -169.522 -169.522 -169.522
453.350 -196.352 -156.768 -300.868
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 37.240
P3.0030 Aanpassing budgettten dagelijks onderhoud gemeentelijke gebouwen 7.000 7.000 7.000 7.000
Kapitaallasten aanpassing 28 28 28 28
P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen 85.000
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal -726
Tussentijdse actualisatie MOP gemeentelijke gebouwen 12.000 32.000 1.000 150.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
P3.0040 Helft ruimte budget openbaar groen inzetten tbv materieel 15.000 15.000 15.000 15.000
Loonkosten hafa muziek 92.000 78.600 69.800 64.900
Pepperflow uitbreiding licenties -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal -695
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 13.243 13.243 13.243 13.243
P3.0042 Pepperflow uitbreiding licenties in verband met informatieveiligheid 3.300 3.300 3.300 3.300
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 50 50 50 50
P3.0044 Kapitaallasten straatreigingen van materieel -20.000 -20.000 -20.000
Vrijval budget verzekering panden in verband met nieuwe taxatie 3.000 3.000 3.000 3.000
P3.0045 Budget inzet ten behoeve van loonkosten 56.500 56.500 56.500 56.500
Inzet budget tbv inhuur 64.000
OAB bijdrage -25.000
P3.0050 Rente bijstelling op basis van 1 januari 2021 budgettair neutraal 10.145
P3.0070 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 -237.622 2.160 2.376 2.376
Algemene uitkering maart brief steunpakket corona -347.354
P3.0100 Leader, diverse budgettair neutrale mutaties -28.410
P1 Bouwgrondcomplex Bekendijk Zuid dekking Algemene Reserve -98.000
P1 Lage Blik restant bedrag dekking Algemene Reserve -2.530
P1 Led vervangen 't Grachthuys, dekking reserve onderhoud gebouwen -11.000
P1 Prestatieafspraken dekking Algemene Reserve -740
P1 restant budget NABO's dekking Algemene Reserve -68.088
P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve -15.185
P2 Naoberfonds restant 2020, dekking Algemene Reserve -11.906
P2 Projectduurzaamheid restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs -137.000
P2 Projectleider restant budget 2020 Dekking reserve huisvesting onderwijs -6.572
P3 Vervanging dak Ahof ivm Duurzaamheid dekking reserve onderhoud gebouwen -85.000
Regiodeal diverse budgettair neutrale mutaties -17.286
-699.408 186.081 146.497 290.597
Totaal Administratief 0 0 0 0