Covid budget

Mutaties op corona budgetten

Programma 1 Ruimte
P1.3340 Gederfde inkomsten standplaatsvergoeding door corona, dekking corona
De niet in rekening gebrachte vergoedingen voor terrassen zijn uit dit budget gehaald. Er is één standplaats opgezegd hierdoor dat er hierdoor minder inkomsten binnen komen.

P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties, € 65.000 dekking coronabudget
Ook 2021 is het jaar van het coronavirus. Onze binnensportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen op dit moment nu al 4 maanden gesloten en daardoor valt in 2021 een essentieel deel van de huurinkomsten weg bij onze binnensportaccommodaties. Hoeveel dit wordt is niet in te schatten op dit moment, omdat nog niet bekend is wanneer de binnensportaccommodaties weer open mogen en onder welke voorwaarden dat is. Er is wordt bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevallen inkomsten kan zorgen.

Programma 2 Sociaal Domein
P2.6671 Budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening

Programma3 Bedrijfsvoering
P3.0080 Algemene uitkering
In de september circulaire 2020 is de opschalingskorting € 98.000 geschrapt, voor 2020 was deze ingezet voor corona in 2021 niet. Om dit gelijk te trekken is dit bedrag in 2021 weer ten gunste van het saldo opge-nomen. Dit is verwerkt in programma 3.

P3.0080 Toevoeging winstbestemming
In de jaarrekening 2020 is € 176.000 overschot op de coronabudgetten, deze komt door middel van de winstbestemming in 2021 beschikbaar voor de coronakosten.

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Ruimte
P1.3330 Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo 4.000
P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrassen 15.175
P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties 63.000
82.175
Programma 2 Sociaal Domein
P2.6671 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet -38.247
-38.247
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0010 P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve -176.000
P3.0040 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst 12.000
Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget 75.000
P3.0045 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet 57.246
P3.0080 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst -12.000
Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties -63.000
Gederfde huurinkomsten terrassen -15.175
Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo -4.000
Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget -75.000
P3 Resultaatbestemming 2020 beschikbaarstellen ten behoeve van corona budget via Algemene Reserve 176.000
Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet -18.999
-43.928
Totaal Corona 0 0 0 0