Inleiding

Hoewel het bankje op de voorpagina uitnodigt tot het nemen van rust, was van gemeentelijk uut-bloazen geen sprake de eerste maanden van 2021. Ondanks dat de wereld nog altijd geteisterd wordt door het
Covid-virus en de even fraai ondergesneeuwde Achterhoek daarna last hield van een aanhoudende koude wind, draaide de gemeentelijke machinerie warm door. Inmiddels gewend aan coronaproof werken, werd er vooruitgang geboekt op allerlei terreinen. In deze nota wordt verslag gedaan van de inhoudelijke en financiële vorderingen.

Een greep uit tastbare resultaten van de afgelopen tijd: de verbouwing van de bibliotheek en de re-constructie van de Admiraal de Ruyterstraat gingen in uitvoering. Op gebied van wonen werd en wordt er aan diverse initiatieven gewerkt en de eerste Uuthuuskes worden zijn mei geplaatst. De di-verse klimaatopgaven, waaronder de Regionale Energiestrategie (RES), krijgen de warme aandacht en vanaf januari 2021 kleurt het dashboard sociaal domein maandelijks de ontwikkelingen. Omdat de zorginkoop in 2022 gaat veranderen vergt dit nu al veel anticipatie, ook de gewijzigde regelgeving bij schuldhulpverlening leidde tot verhoogde activiteit. Op sportief gebied was er volop beweging bij on-der andere de invulling van het lokale sportakkoord en bij preventie werden gezonde stappen gezet. Begin mei maakte de online talkshow “KIEK UUT” bewust op ondermijning. Ook vroeg de drugspro-blematiek om de nodige aandacht. Door de toenemende cybercrime stijgt de lat om de informatie-huishouding veilig te houden tot bijna in de cloud. En bekeken wordt hoe de viering van inmiddels 76 jaar vrijheid de verdiende eer nog gaat krijgen. In de drie programma’s meer info over alle actuele ontwikkelingen.

In deze voorjaarsnota wordt als gebruikelijk een update gegeven over de voortgang van alle in de begroting 2021 opgenomen doelen. Veel loopt op schema, maar door drukte, corona of andere oor-zaken geldt dit niet overal. Dan is aangegeven hoe dit komt. Verder wordt ook een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 weergegeven en is er een overzicht met mutaties op de Co-vid budgetten.

Er komt veel op ons af, niet alleen vanuit de Regio. Maar ook verder op het gebied onder andere mili-eu, zorg en diverse projecten. Ook de raad heeft veel vragen en wensen. Het college en mt zijn bezig met het oplossen van deze knelpunten in de formatie. Zeker is dat hiervoor extra middelen nodig zijn, zowel voor het lopend jaar als voor de begroting 2022. We komen hier met een gemotiveerd voorstel op terug.

Financieel wordt er in 2021 voorlopig gekoerst op een tekort van ongeveer 9 ton. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele doorgeschoven posten. Al wat minder negatief dan het tekort van 1,1
miljoen dat in de najaarsnota 2020 werd voorzien. Alle bijstellingen boven de € 10.000 worden toege-licht.
Besluitvorming over mogelijk uitstel van de Omgevingswet wordt half mei verwacht. Analoog hieraan liep ook het traject om te komen tot de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds vertraging op. Hoe kan het ook anders bij zo’n dossier dat grote financiële gevolgen heeft voor de individuele gemeenten. Een en an-der viel af te leiden uit informatie die via demissionair minister Ollongren naar buiten kwam. Zij stelde dat er nog eens kritisch naar de nieuwe opzet gekeken wordt en verwacht het eindadvies over de herverdeling voor of mogelijk na komende zomer. De ingangsdatum van de effecten van de herverdeling staat nog altijd voor begrotingsjaar 2023 gepland. Omdat Aalten bij eerder naar buiten gekomen opstellingen niet meer als na-deelgemeente naar voren kwam, is de negatieve stelpost van structureel € 891.000 die was opgenomen om dit nadeel op te vangen, in deze nota geëlimineerd.

Deze voorjaarsnota vormt ook de opmaat naar de begroting 2022 en daarom treft u ook alle wensen die door de raadsfracties zijn ingebracht om zo mogelijk betrokken te worden bij dit traject.

Wij wensen u de komende maanden voldoende ontspanning, een plezierig klimaat en alle goeds.

Doe het haenig an!

Planning voorjaarsnota
14 juni 2021 Raad, uiterlijk 9:00 indienen schriftelijke vragen
22 juni 2021 College behandeling vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021
22 juni 2021 Raad, verstrekking vragen en antwoorden voorjaarsnota 2021
29 juni 2021 Raad, Oordeelsvormende vergadering
13 juli 2021 Raadsbehandeling