Balans

Algemeen
Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang.

Debiteuren/crediteuren
Debiteuren
Er worden geen noemenswaardige problemen verwacht bij de debiteuren. Alleen voor oude vorderingen worden invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband lag een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. Betreffende deurwaarder is echter onlangs failliet verklaard. Momenteel vindt onderzoek plaats naar een vervangende deurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebi-teuren als de debiteuren zorg en inkomen is een voorziening voorhanden van in totaal € 86.000. Bij de jaar-rekening 2021 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren
Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten
Het gezamenlijke banksaldo bij aanvang van het dienstjaar was ongeveer een miljoen negatief. Met inbegrip van een kasgeldlening van € 3 miljoen. We blijven in ieder geval tot en met juni met kasgeld financieren. Hiervoor wordt een mooi rentebedrag ontvangen. Tegen die tijd moeten we overwegen of er nog een poosje met kasgeld wordt gefinancierd ofwel dat er een vaste geldlening wordt aangetrokken. De toegestane kas-geldlimiet is bepaald op ruim € 5 miljoen. In het eerste kwartaal is deze limiet overschreden. Dit mag niet onbeperkt voortduren. We gaan er daarom ook vanuit dat er 2021 een vaste geldlening wordt afgesloten. Momenteel houden we rekening met een vaste geldlening van € 5 miljoen. Mede bepalend hiervoor is het investeringsniveau, de (extra) aflossingen op hypotheken, grondverkopen en de renteontwikkeling.