Programma 2 Sociaal Domein

Algemeen

Afdelingshoofd:                G.J. van Vliet, J.J. Storm van ’s Gravesande
Programmamanager:   H.J. ter Beest

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P2.01 Zorg *36 *37 *40

Het realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid waarbij we hulp en ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben.

Acties

P2.02 Zorg

De zorguitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.

Acties

P2.03 Zorg

Een integrale Nota Sociaal Domein.

Acties

P2.04 Zorg en Welzijn *42

Een nieuw algemeen subsidiekader.

Acties

P2.05 Zorg

Op 1 januari 2022 is Aalten klaar voor de uitvoering van beschermd wonen.

Acties

P2.06 Nieuwkomers *45

Op 1 juli 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Acties

P2.07 Laborijn

De dienstverlening van Laborijn wordt dichter bij onze inwoners georganiseerd in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets.

Acties

P2.08 Sport *28

Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.

Acties

P2.09 Preventie

We willen graag gelukkige inwoners in Aalten en de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven.

Acties

P2.10 Cultuur *31

Vanaf 2021 ontvangt de Koppelkerk voor de uitvoering van haar activiteiten een structurele subsidie.

Acties

P2.11 Veiligheid *3

De grensoverschrijdende samenwerking, onder andere rondom Dinxperlo en Suderwick (D) wordt verder uitgebouwd.

 

Acties

P2.12 Openbare orde en veiligheid

We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.

Acties

P2.13 Openbare orde en veiligheid

Procedures met betrekking tot de Omgevingswet en evenementenvergunningen zijn op elkaar afgestemd.

Acties

P2.14 75 jaar bevrijding *32

Herdenken van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Acties

Actuele ontwikkelingen

Inkoop Zorg
In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan een optimale uitvoering van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Een belangrijk onderdeel is de nieuwe wijze van inkoop die per 1 januari 2022 leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de cliënt (nog meer dan voorheen) centraal staat, met een heldere rolverdeling tussen gemeente en zorgaanbieder (gemeente is van het ‘wat’, de zorgaanbieder is van het ‘hoe’). In de afgelopen maanden heeft het college door middel van raadsmededelingen (213-2020, 24-2021 en 63-2021) de raad geïnformeerd over de voortgang van de inkoop Zorg vanaf 1 januari 2022. De aanbesteding is op 1 april 2021 gepubliceerd voor Jeugdzorg (segmenten: Gezins- en Woonvormen, Hoog Complex Weinig Voorkomend Met Verblijf en integrale Ambulante Jeugdhulp) en Wmo (Wmo integrale On-dersteuning, Wmo logeren, Wmo Wonen). De beoogde gunning is 1 oktober 2021 en per 1 januari 2022 gaan de nieuwe werkwijze en contracten van start.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Met raadsmededeling 23-2021, van 9 februari 2021, heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). In die raadsmededeling is ook een planning gegeven van het proces van de uitwerking van respectievelijk de besluitvorming over het IHP. De eerste gesprekken met de schoolbesturen over de beleidskaders rond het IHP hebben volgens planning plaatsgevonden.
Uitkomst van dat overleg was dat de Verordening door kan naar de besluitvorming maar dat de bouwstenen notitie in de zienswijze van de schoolbesturen aanpassing behoefde. Met hen is afgesproken dat een ambtelijke werkgroep voorstellen voor deze aanpassing uitwerkt. Dit is inmiddels gebeurd. Deze voorstellen blijken van de gemeente meer tijd voor bestudering en beoordeling te vragen dan was voorzien. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de in de gemeente gevoelde frictie tussen enerzijds een ruimhartiger opstelling van de gemeente waar het gaat om de bekostiging van voor IKC-vorming benodigde vierkante meters, en anderzijds de terughoudende en formele opstelling die de schoolbesturen op dit punt hebben uitgesproken tijdens het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) op 16 maart.
Als gevolg hiervan lukt het niet meer én de bouwstenen notitie, én het IHP voor de zomervakantie voor te leggen aan de raad. Het college onderzoekt momenteel of het mogelijk is beide stukken ineen te voegen om zo tijd te winnen. Zie hiervoor ook raadsmededeling 69-2021.


Mantelzorg
Het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg” heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor vijf Achterhoekse gemeenten waaronder de gemeente Aalten. Dit heeft “VIT-hulp bij mantelzorg” op 30 maart laten weten aan het college. Op dit moment is het college met “VIT-hulp bij mantelzorg” en andere betrokken regiogemeenten in gesprek over mogelijke alternatieven. Voor meer informatie verwijzen we u naar raadsmededeling 74-2021.

Schuldhulpverlening
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangepast. Er geldt een wettelijk verplichte vroegsignalering (snelle gegevensuitwisseling van betalingsachterstanden van de vier vaste lasten huur, energie, water en zorgverzekering); de toegang tot de schuldhulpverlening (voor alle doelgroepen en specifiek voor ondernemers) en de informatievoorziening rondom preventie moet worden verbeterd. Met deze ontwikkelingen zijn we bezig en in verband met deze extra werkzaamheden is de formatie schuldhulp-verlening per 19 april 2021 uitgebreid.

Transformatieplan Sociaal domein
Vanaf december publiceren we een maandelijks dashboard. Daarin staan een aantal meters en grafieken die inzicht geven over het verloop tot nu toe. Ook vermelden we de budgetten 2021 per onderdeel met de kolommen van vorig jaar en een inkijk voor het hele begrotingsjaar. Dit zijn schattingen aan de hand van verplichtingen en gegevens tot nu toe. Momentopname, maar wel reëel voor dit moment. Uiteraard fluctueert dit al naar gelang de aanvragen en problematiek. De opgaven vanuit het transformatieplan zijn verwerkt in de budgetten. Maar het gaat niet alleen om geld. Ook over de uitvoering. En daarmee zijn we op de goede weg. Financieel gezien nemen we programma 2 altijd in zijn totaal. Dus alle voordelen en nadelen, zoals altijd gedaan. Op dit moment denken we aardig uit te komen, net als 2020 en dat is wel een heel verschil met hoe we er vorig jaar voor stonden. We benadrukken nogmaals dat het een momentopname is. Maar eventuele afwijkingen in de toekomst kunnen we nu goed uitleggen.

Bijstellingen bestaand beleid

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 2 Sociaal Domein
P2.001 Gemeentelijke brandweer 10.313
P2.002 Aanpak drugsproblematiek 13.750
P2.003 Leerplicht 6.000 24.000 24.000 24.000
P2.004 Lokale Omroep naar streekomroep uitstel -19.000
P2.005 Ondersteuningsteam -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn -113.427
-112.364 14.000 14.000 14.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.001 Gemeentelijke brandweer, € 10.313 uit 2020
Door corona heeft in 2020 geen schouw van en reparaties aan bluswatervoorzieningen plaatsgevonden. Begin 2021 zijn al een aantal voorzieningen en reparaties aan geboorde putten uitgevoerd, het niet benutte budget van € 10.313 uit 2020 hebben we daarvoor ingezet. Tevens gaan we er vanuit dat de schouw dit jaar wel volledig plaatsvindt.

P2.002 Aanpak drugsproblematiek, eenmalig € 13.750
Naar aanleiding van een aantal zorgelijke situaties rondom middelengebruik is er een project gestart om een plan 'drugsaanpak' op te stellen en in uitvoering te brengen. Hier zijn veel organisaties bij betrokken geweest waardoor het een integraal plan is geworden. Hiervoor is in deze nota al € 13.750 opgenomen. Over de dek-king van de structurele kosten wordt nog nagedacht. Bij de kosten kan worden gedacht aan: kosten voor onder meer de inzet van een jeugd-interventiemedewerker, de inzet van 'Helder op School', de aanpak van hangplekken, en de inzet van Halt op het voortgezet onderwijs, etc.


P2.003 Leerplicht 2021 € 6.000, structureel € 24.000
Het voorgenomen besluit om op leerplicht regionaal te gaan samenwerken krijgt na de zomervakantie van 2021 gestalte. Alleen op ICT-gebied start de samenwerking in 2022. Deze samenwerking draagt bij aan een eenduidige manier van werken en aan de kwaliteit van de leerplicht. Door middel van de preventieve inzet van leerplicht kunnen in een vroeg stadium veel problemen worden voorkomen. De extra kosten worden voor 2021 geraamd op € 6.000, vanaf 2022 is dit structureel € 24.000.

P2.004 Lokale omroep naar streekomroep uitstel vrijval € 19.000
De lokale omroep is zich aan het ontwikkelen tot streekomroep. Verwacht werd dat zij vanaf 2021 een be-roep doen op extra middelen om aan de wettelijke eisen die gesteld worden te voldoen. De plannen voor de streekomroep zijn volop in ontwikkeling en vooruitgeschoven naar (op zijn vroegst) 2022. De begeleiding hierbij wordt verzorgt door een onpartijdige.

P2.005 Ondersteuningsteam, vrijval budget € 10.000 structureel
Het definitieve aandeel van de gemeente Aalten in de gezamenlijke kosten van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek over 2020 is als gevolg van andere inzet van een flex-medewerker lager uitgevallen. Reke-ning houdend met een kleine marge voor eventuele tegenvallers in het budget kan er in ieder geval een be-drag van € 10.000 structureel vrijvallen.

P2.006 Uitvoeringslasten Laborijn, vrijval € 113.427
In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van de meerjarenraming 2020-2023 van Laborijn. Hierin was onze bijdrage nog geraamd op € 1.814.354. In de gewijzigde begroting 2021 komt onze bijdrage uit op
€ 1.700.927, hierdoor kan € 113.427 vrijvallen.