Wensen begroting 2022 vanuit de raad

Elk jaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen te uiten voor de komende begroting. Bijgaand ter informatie alle door de fracties ingebrachte wensen. Het blijft nog even afwachten in hoeverre deze wensen hun weerslag krijgen in de programmabegroting 2022. Deze wordt in de komende maanden in concept opgesteld door het college, die dan ook de afweging zal maken. De volgende wensen zijn ingebracht:

Programma 1 Ruimte

1. Ruimte maken voor autonome stimuleringsmaatregelen verduurzaming particuliere woningen (D66)
Zoals:
A. De brede groene heffingskorting op OZB, waarin nu na voorstel van de minister een modelverorde-ning door de VNG wordt uitgewerkt binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/geen-standaard-ozb-verlaging-bij-plaatsing.15879399.lynkx
B. Stimuleringsmaatregelen van verduurzaming voor huurders
C. En overige stimuleringsmaatregelen op verduurzaming van particuliere woningen
Bijna 80% van de woningen in onze gemeente zijn particuliere woningen. Autonome verduurzaming zal een belangrijke rol moeten spelen, waarvoor een gevulde gereedschapskist nodig is.

2. Extra inhuur RO-medewerker voor maken bestemmingsplannen voor woningbouw (VVD)
We hebben een doelstelling om snel extra woningen te bouwen. Deze vloeit voort uit de Woonvisie en nog te volgen afwegingskader landelijk gebied.

3. Extra inhuur / aanstelling projectleider nieuw bedrijventerrein (VVD)
Als gemeente hebben de mogelijkheid om de komende jaren 10 hectare extra bedrijventerrein te realiseren. Gelet de noodzaak om snel nieuw bedrijventerrein te kunnen realiseren, is het wenselijk dat hiervoor een projectleider wordt aangesteld die verantwoordelijk is om het proces in goede banen te leiden.

4. Extra capaciteit voor dorps- en centrummanager voor post corona werkzaamheden (VVD)
Het is de verwachting dat de coronaperiode grote invloed zal hebben op het vestigingsklimaat van met na-me detailhandel. Met name ook kijken naar nieuwe vestigingen en kansen in postcorona!

5. Architectuur-impuls (PP)
Door aanname van de woonvisie, het afwegingskader enz. is het mogelijk geworden om op markante plek-ken in de kernen transformatie van o.a. winkels naar woningen te realiseren. Dit kan een groot effect op de ruimtelijke kwaliteit hebben. Gebouwen worden zeker voor de komende 50 jaar neergezet. Vandaar dat wij voorstellen om extra aandacht te besteden aan architectonische kwaliteit. Daartoe gaan wij het mogelijk maken om aan de bouwplannen op de markante plekken in de dorpskernen een architectuurprijsvraag te koppelen. We vragen het Architectuurcentrum Nederland dit te organiseren en uit te werken (ook i.r.t. particu-lier bezit)

6. Project zwerfvuil (PP)
De jaarlijkse zwerfvuilacties zijn waardevol en nuttig. Steeds meer (corona?) zie we ook zwerfvuil in de dage-lijkse omgeving ontstaan. Er zijn diverse zeer kleinschalige burgerinitiatieven die bereid zijn hun buurt, hun wandelroute, hun speelveldje schoon te houden. Het ontbreekt aan coördinatie en enthousiasmering. Wij stellen voor een project te starten waarin we burgergroepen motiveren op regelmatige basis een route te lopen en schoon te houden.

Programma 2 Sociaal Domein

7. Griffie (werkgevercommissie)
De fractievoorzitters, zijnde de werkgeverscommissie van de griffie, wil graag de specifieke zorgen kenbaar maken met betrekking tot de griffie. Zij constateren dat er sprake is van een zeer hoge werklast en dat de kwetsbaarheid van de griffie groot is. Daarbij zijn er ook zorgen, vanuit de leeftijd bezien, over de conti-nuïteit van de griffie op de lange termijn. Overigens hierbij wel aantekenend dat de werkgeverscommissie zeer tevreden is over de bestaande ondersteuning aan de Raad vanuit de griffie. Als werkgeverscommissie komen wij dan ook met het verzoek aan het college om te onderzoeken op welke wijze er ondersteuning kan worden gegeven aan de bestaande griffie, ter verlichting van de werklast. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de hoeveelheid fte’s. Daarbij in ogenschouw nemend dat wordt gewerkt aan een minder kwetsbare griffie en die ook in het licht van strategische personeelsplanning van onze gemeente bouwt aan de toekomstgericht-heid van de griffie. Wij verzoeken het college dan ook bij het opstellen van de begroting van 2022 e.v. reke-ning te houden met een begrotingspost, die tegemoet komt aan het voorgaande verzoek.

8. Ondernemersloket (PP)
Tijdens de corona-pandemie is gebleken hoe afhankelijk ondernemers zijn van goede informatie en onder-steuning. Inmiddels zijn er via Laborijn initiatieven om de ondernemersdienstverlening (digitaal) te stroomlij-nen daar waar het gaat om steunmaatregelen in geval van corona, schuldhulpverlening voor ondernemers, en ondersteuning via het Bbz. Gebleken is dat ondernemersorganisaties en individuele ondernemers bereid zijn een bijdrage te leveren in coaching en advisering aan collega’s. Dit gaat niet alleen over corona maar ook over deskundigheidsbevordering (o.a. horecaroutemap, boerenproject, HAN-ondernemerstraject, Moce-2 Social). Om dit ondernemersloket goed neer te zetten (samen met Laborijn) is een eenmalig bijdrage van €20.000 en een structurele bijdrage van €10.000 nodig.

9. Bestrijding van eenzaamheid (CU)
Het lijkt ons goed om volgend jaar (2022) hier extra aandacht aan te besteden, dit mede op het oog van de aangenomen motie vorig jaar. Wellicht is in projectvorm (dus tijdelijk van aard), al dan niet in cofinanciering met het Rijk, mogelijk om bepaalde projecten op te starten. Wellicht kan een deel van de Covid-gelden hier-voor worden ingezet. Het Rijk heeft immers 200 miljoen (maatschappelijk steunpakket) beschikbaar gesteld tegen o.m. eenzaamheid. De ChristenUnie zou het waarderen wanneer het college dit specifiek meeneemt in de begroting.

10. Ervaringsdeskundigen (PP)
Op diverse terreinen is de inzet van ervaringsdeskundigen zeer effectief, denk aan de cultuurverbinders die ingeschakeld worden bij de inburgering van statushouders en het cultuur sensitief maken van organisaties (als de gemeente), maar ook aan bijv. het Meedoenpact en de vrijwilligersprojecten van Figulus. Wij willen deze ervaringsdeskundigen graag ondersteunen door middel van opleidingen e.d. Daarvoor willen we graag een uitvoeringsplan, opgesteld door externe deskundigen met een uitvoeringsbudget (voor trainingen en opleidingen). Plankosten eenmalig € 10.000; budget € 20.000 p.j.

11. Inclusieve samenleving toegankelijke informatie (PP)
We willen naar een inclusieve samenleving. Daar hoort goede toegankelijke informatie bij.De nota inclusie is in voorbereiding, er zijn plannen voor een aanpassing van de officiële website. De website Samen.Aalten.nl is nog te algemeen en te weinige gemeente-specifiek. Bovendien zou deze website (met aanverwante tools) moeten uitnodigen om zelf hulp en ondersteuning te zoeken en aan te vragen zonder tussenkomst van het zorgloket(algemene voorzieningen). Hiervoor is een eenmalige update nodig. Een opdracht aan een zzp-er van eenmalig (Covid-gelden) € 20.000.

Programma 3 Bedrijfsvoering

12. Goed functionerend dashboard met verplichtingenadministratie (VVD)
De raad heeft onvoldoende zicht op één van de grote uitgavenstroom van de gemeente. De raad draagt de verantwoordelijkheid voor een goed financieel beheer. Als zij de instrumenten niet heeft om dit goed te kun-nen volgen, hoe kan zij dan verantwoordelijkheid dragen?

13. Post-lock-down-fonds (PP)
Op enig moment zullen de lockdown-maatregelen versoepeld of afgeschaft gaan worden. Organisaties, bedrijven en verenigingen zullen dan weer hun (normale?) activiteiten kunnen gaan doen. Misschien wel wat extra’s. Veel organisaties hebben noodgedwongen hun activiteiten op een laag pitje gezet. Zijn misschien ervaring, leden en deskundigheid kwijtgeraakt. Hebben misschien moeten interen op hun eigen vermogen. Om organisaties “er weer bovenop” te helpen willen wij een eenmalig fonds instellen om activiteiten te orga-niseren voor het liefst de gehele bevolking. Een extra pré is hierbij de onderlinge samenwerking tussen or-ganisaties. Wij zouden hier een fonds voor willen instellen ingaande 2022 met een eenmalige storting uit de Covid-middelen van € 100.000.