Programma 3 Bedrijfsvoering

Algemeen

Afdelingshoofd:              J.J. Storm van ’s Gravesande
Programmamanager:  D.J. den Hengst

2. Welke concrete doelstellingen zijn er?

P3.01 Communicatiebeleidsplan

Vernieuwen en optimaliseren van communicatiebeleidsplan gemeente Aalten.

Acties

P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet

Simbestuur wordt niet meer ondersteund en komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden.

Acties

P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet

Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.

Acties

P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR

De data in de basisregistratie grootschalige topografie (BGT, uniforme digitale kaart) worden vanuit de beheerpakketten van Groen, Wegen en Ondergrondse infrastructuur aangevuld, waardoor de set aan basisgegevens voor alle teams gelijk zijn.

Acties

P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ

Vanaf 2022 moet de waardering van woningen plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Tot die tijd is de inhoud van een woning bepalend. Met de toepassing van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij de BAG.

Acties

P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet

De Omgevingswet gaat in per 01-01-2022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Acties

Actuele ontwikkelingen

Informatieveiligheid
Het verbeteren van de informatieveiligheid gaat verder dan alleen technische maatregelen. Het grootste gevaar zit aan de menselijke kant. Het gaat dus vooral om extra bewustwording en het bijbrengen van kennis rond de risico’s van hacking, phising en andere veiligheidsrisico’s. Cyber security en databeveiliging moet voor werknemers beter en makkelijker te zijn begrijpen.
Hiervoor hebben we software aangeschaft van Metacompliance. Met behulp van eenvoudige interactieve e-learnings, filmpjes, testen en uitleg kunnen we alle medewerkers van de gemeente Aalten trainen in de digitale risico’s en zo het beveiligingsbewustzijn van de medewerker vergroten. In de loop van 2021 worden deze trainingen voor de medewerkers beschikbaar gesteld. De informatieavond met de raad over informatieveiligheid is in overleg met de griffie ingepland.

Informatie Architectuur
De informatie architectuur van de overheid gaat veranderen. Daar waar nu data uitwisseling tussen applicaties met losse koppelingen wordt geregeld, wordt deze techniek verlaten. Er worden landelijk voorbereidingen getroffen om te gaan werken met gestructureerde servicelagen die voor alle overheidsinstanties uniform zijn. Dit principe heet Common Ground. Dit betekent dat applicaties meer in de cloud gaan werken en 24/7 beschikbaar zijn. Inmiddels worden de eerste applicaties al voorbereid op deze Common Ground omzetting.


Cloud
2021 en 2022 staan in het teken van de cloud transitie. Veel applicaties draaien niet meer op onze servers, maar verhuizen naar de cloud. Dit loopt in de pas met de veranderende informatie architectuur en Common Ground overgang. De applicaties van de Omgevingswet draaien al in de cloud en in 2021 wordt het datadistributiesysteem en de BAG applicatie omgezet naar de cloud. Uiteraard volgen we hierin de uitgangspunten van de BIO/informatieveiligheid en alle nodige privacy aspecten.

Datalab Gelderland Oost (GO)
Voor Datalab GO wordt het team opgebouwd. Er zijn projectleiders aangesteld en mensen met verschillende expertises aan het team toegevoegd. Tevens is uitvraag gedaan voor tijdelijke hulp bij de vorming van klankbordgroepen van beleidsmedewerkers uit de aangesloten gemeenten. Dit voor de toevoeging van inhoudelijke expertise voor de eerste te behandelen thema's. Op technisch vlak worden er stappen gezet rond het inrichten en beschikbaar maken van de benodigde systemen. Richtlijnen voor vraagverkenning en privacy borging zijn in concept opgesteld. Tenslotte zijn er enkele eerste concept-producten opgeleverd om mensen kennis te laten maken met datagericht werken.

Nieuwe Citrix omgeving
In juni 2021 gaan we over naar een nieuwe Citrix omgeving. De Citrix omgeving is helemaal opnieuw opgebouwd. Alle applicaties zijn opnieuw geïnstalleerd. Een belangrijke wijziging is het gebruik van Office 365 in de nieuwe Citrix omgeving. Door de overgang naar Office 365 verandert ook ons onze inlogprotocol. Deze wordt gebaseerd op het zogenaamde User Principal Name protocol (UPN) wat inhoudt dat je inlogt met je emailadres en wachtwoord in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt het eenvoudiger om cloud applicaties en de office suite met elkaar te integreren.

Printers
De looptijd van onze huidige printers loopt op zijn eind. De printers moesten dus opnieuw worden aanbesteed. Dit hebben we gerealiseerd door Europese aanbesteding via het VNG traject GT Print. Alle gemeenten van de ICT samenwerking hebben meegedraaid in deze Europese aanbesteding GT print. Dit GT Print traject is een grote Europese aanbesteding van multifunctional printers en akteprinters. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen in totaal een aanbesteding van ongeveer 6.000 printers. Het voordeel van zo’n massale aanbesteding is het volumevoordeel dat dit gaat opleveren. Inmiddels is de aanbesteding afgerond en verwachten we rond juli de printers geplaatst te hebben.

Gemeentelijke belastingen
Op dit moment staat € 75.000 gemeentelijke belastingen van het jaar 2020 open. Dit bedrag is inclusief
invorderingskosten (€ 4.200) en aan het eind van het jaar opgelegde aanslagen rioolheffing (€ 20.000). Dit openstaande bedrag wijkt niet af van voorgaande jaren. Uit alle andere signalen (aantal uitstel van betalingen, kwijtscheldingsverzoeken en aanmaningen) blijkt dat het betalen van gemeentelijke belastingen bij het overgrote deel van de belastingplichtigen geen problemen oplevert. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er geen aandacht hoeft te zijn voor categorieën die het financieel zwaar hebben zoals de horeca en detailhandel. Met maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld uitstel van betaling) proberen we daar tot een oplossing te komen.

Bijstellingen bestaand beleid

Nummer Omschrijving Krediet 2021 2022 2023 2024
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.001 ICT, overgang Makelaarsuite naar iConnect common ground 53.550 11.000 11.000 11.000
ICT, vervanging reserveringssysteem sporthallen 14.911 761 761 761
ICT, Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten 11.500 6.500 6.500 6.500
P3.002 Facilitair voeding en dranken -15.000
P3.003 Bijstellingen verzekeringen -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente -50.000
P3.005 Lager Alliander dividend 49.000 49.000 49.000 49.000
P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte 30.000
P3.007 Hogere OZB opbrengst -45.000
P3.008 Algemene uitkering decembercriculaire 2020 9.095 9.095 9.095 9.095
Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel -445.500 -891.000 -891.000
P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo -97.929
P3.010 P1 AVA'70 atletiekbaan afboeken boekwaarde dekking Algemeen Reserve -230.000
P1 Structuurversterking kernen restant bedrag dekking Algemene Reserve 100.000
-183.873 -383.144 -828.644 -828.644
Totaal grote mutaties -146.375 -377.282 -822.782 -822.782

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P3.001 Overgang Makelaarsuite naar iConnect Common Ground, 2021 € 53.550 en structureel € 11.000
Binnen de gemeentelijke gegevensuitwisseling spelen er een groot aantal ontwikkelingen. Gemeenten gaan aansluiten op Common Ground, zijn druk bezig met het datagedreven werken en daarnaast wordt de tech-niek van technische datakoppelingen geheel vernieuwd. Pinkroccade speelt hier al op in en introduceert een nieuw integratieplatform iConnect. iConnect is de samenvoeging van aantal bestaande producten die de gemeente Aalten al gebruikt, namelijk Makelaarsuite, CLIQ, iLogboek. Deze producten draaien dus in de toekomst alleen maar onder iConnect en vormen samen de basis om de Common Ground doelstellingen van de gemeente te realiseren. Alle nieuwe innovaties worden op het gebied van Common Ground worden alleen nog in iConnect ontwikkelt.

P3.001 Vervanging reserveringssysteem sporthallen, 2021 € 14.911 en structureel € 761
De huidige software van het reserveringssysteem van de sporthallen is zeer oud en niet meer van deze tijd. Door wijzigingen in de personeelsbezetting van de sporthallen en de verbeterde indeling/bezetting is andere software noodzakelijk. Software waarbij de vereniging zelf online de boekingen kan indienen. Nu is het na-tuurlijke moment aangebroken om de huidige software te vervangen.
De nieuwe software geeft de mogelijkheid om online reserveringen van sportruimtes te plannen en kan ge-koppeld worden aan een sleutelsysteem.

P3.001 Wet Samengestelde Objectenregistratie: iObjecten, 2021 € 11.500 en structureel € 6.500
De wetgeving voor de samengestelde objectenregistratie komt eraan. Dit houdt in dat de BAG, WOZ en BGT registratie in de toekomst worden samengevoegd. Om in deze lijn mee te bewegen is er gekozen om iObjecten in te voeren. iObjecten sluit aan bij onze huidige WOZ registratie en Geo systemen. Daarnaast sluit iObjecten aan bij de Common Ground gedachte, waarbij de applicaties op een ander manier hun data gaan uitwisselen. iObjecten draait in de cloud waardoor de applicatie 24/7 beschikbaar is en alle software updates door de leverancier worden uitgevoerd. We kunnen onze huidige key2BAG applicatie vervangen tegen de-zelfde licentiekosten. Doordat nieuwe applicatie in de cloud draait hebben we wel te maken met onder-houdskosten van deze cloud en éénmalige implementatiekosten van de leverancier Nedgraphics.

P3.002 Facilitair voeding en dranken, vrijval incidenteel € 15.000
Voeding en dranken in 2021 eenmalig lager in verband met weinig bezetting op kantoor en geen fysieke raadsvergaderingen.

P3.003 Bijstellingen verzekeringen, vrijval € 14.000 structureel
Dit heeft onder andere te maken met het opnieuw taxeren van de opstallen en inventarissen vorig jaar.
Veel verzekerde bedragen vooral voor opstallen zijn lager uitgevallen. Bijvoorbeeld de kerktoren in Dinxper-lo. Deze hadden we veel te hoog verzekerd. (kwam vanuit de vorige taxatieronde in 2005)

P3.004 Voordeel op langlopende en kortlopende rente, vrijval incidenteel € 50.000
Het rentebedrag langlopende leningen lijkt verkeerd te zijn overgenomen uit de berekeningssheet. Per saldo een voordeel van € 48.147.

P3.005 Lager Alliander dividend, nadeel € 49.000 structureel
Het lagere dividend van Alliander is een gevolg van de verhoging van de tarieven van de landelijke netbe-heerder TenneT. Deze verhoging slaat neer op de kosten van Alliander, waardoor het bedrijfsresultaat over 2020 ongeveer € 58 miljoen lager uitkomt. Het uit te keren dividend wordt daarom circa € 20 miljoen lager. Dit heeft voor de gemeente Aalten een nadelig effect van € 49.000.

P3.006 Extra inmeten gebruiksoppervlakte, incidenteel nadeel € 30.000
Dit voorjaar worden de laatste gebruiksoppervlaktes van woningen ingemeten. Dit betreft met name (woon)boerderijen waarvan we de gegevens alleen ter plaatse kunnen opnemen. Hiervoor is ons taxatiebu-reau ingeschakeld. Ook de resultaten van de schaduwwaardering leiden tot extra werkzaamheden. In totaal kost dit € 30.000 extra waar in de begroting nog geen rekening mee gehouden is.


P3.007 Hogere OZB opbrengst, incidenteel voordeel € 45.000
Bij het berekenen van de OZB-tarieven wordt uitgegaan van de totale WOZ-waarde van alle panden in de gemeente. Dit wordt gecorrigeerd met diverse factoren als afrondingen, leegstand, vrijstellingen van woon-delen in niet-woningen (Amendement de Pater), bezwaren etcetera. Daarnaast spelen tariefverhoudingen tussen woningen en niet-woningen en de verdeling van de opbrengst OZB eigenaar en opbrengst OZB ge-bruiker een rol. Bij het verzenden van de definitieve WOZ-beschikkingen is gebleken dat de totale WOZ-waarde voor 2021 iets hoger is dan waar bij de berekening van de tarieven uitgegaan. De OZB-opbrengst woningen en niet-woningen komt daardoor € 45.000 hoger uit. Voor 2022 wordt er te zijner tijd weer een nieuwe berekening gemaakt.

P3.008 Algemene uitkering opheffen stelpost herverdeelmodel en verwerking van de decembercirculaire
In de begroting 2021 was er vanwege het toen voorlopig verwachte nadeel door de herverdeling van het gemeentefonds een negatieve stelpost opgenomen van € 445.500 voor 2022. Vanaf 2023 bedroeg het ver-wachte nadeel € 33 per inwoner en was er structureel € 891.000 als stelpost voor deze tegenvaller opgeno-men. Het proces is nog in volle gang en op basis van cijfers uit 2017 zou Aalten er als voordeel gemeente uitkomen. Hoeveel dit wordt valt op dit moment nog niet in te schatten, maar het is verantwoord om het verwachte nadeel uit de begroting weg te schrappen. Dan kan op het moment dat de cijfers bekend worden, exact weergegeven worden wat dit voor gevolgen op de begroting inhoudt. Ook is de meest recente circu-laire verwerkt, de decembercirculaire 2020 in dit geval. Dat levert een zeer gering effect op.

P3.009 Corona, opschalingskorting 2020 ten gunste van rekeningsaldo € 98.000
In de najaarsnota 2020 is het voordeel van het incidenteel schrappen van de opschalingskorting uit de sep-tembercirculaire 2020 naar het corona budget gegaan. Voor 2021 is de opschalingskorting ten gunste van het saldo verwerkt. Om dit in één lijn te brengen is dit voor 2020 op dezelfde manier verwerkt. Zie ook de raadsmededeling Corona en budgetten 73-2021 van 19 april 2021.

P3.010 Reserve mutaties
Zie betreffende programma’s