Balans

Algemeen
Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. 

Debiteuren/crediteuren
Debiteuren
Er zijn geen noemenswaardige problemen bij de debiteuren. Er is een vaste procedure voor wat betreft de invordering, de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel. Indien nodig worden verdere invorderings-maatregelen getroffen. Momenteel ligt er niets bij de gerechtsdeurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren Zorg en Inkomen is in totaal een voorziening voorhanden van € 86.000. Bij de jaarrekening 2021 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren
Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten
Gedurende het jaar is er veelal met kort geld gefinancierd. Dit leverde een mooi bedrag aan rente op. Alleen in het eerste kwartaal werd de kasgeldlimiet overschreden. Dit heeft zich vanaf het tweede kwartaal hersteld. Onder meer door de afwikkeling van het BTW Compensatiefonds (ruim € 3 miljoen) en de extra aflossing op hypotheken (€ 1 miljoen). Nu het einde van het jaar nadert denken we nog een vaste geldlening te moeten aantrekken van € 6 miljoen. Dit is min of meer in lijn met de uitgesproken verwachting in de begroting voor dit jaar. 
Indien nodig worden overtollige middelen (tijdelijk) aangehouden in de schatkist om de drempel niet te overschrijden. Hiervan wordt minimaal gebruik gemaakt. Daarnaast is het zaak om een hoger tegoed dan € 500.000 in rekening courant bij de BNG te voorkomen omdat daarover een rentevergoeding moet worden betaald aan de bank.