Corona budget

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de corona budgetten.  Dit is een overzicht met de gegevens die bekend zijn per eind oktober. Het is een vervolg op de het overzicht van de raadsmededeling 73-2021 van 19 april 2021. Dit overzicht geeft de voorlopige stand van het overschot van de corona budgetten 2021 weer. De niet bestede corona middelen zijn toegevoegd aan het algemene corona budget. Het restant van de ontvangen en bestede coronagelden wordt aan het eind van het jaar door middel van winstbestemming in de jaarrekening 2021 toegevoegd aan het budget 2022 voor corona gerelateerde lasten. 

Financieel overzicht Corona 2021 2022
Restant Corona budget 2020 uit Jaarrekening 2020 -176.000
Baten
P3.0080 Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties. -90.450
Algemene Uitkering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie
P3.0070 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen -9.891
P3.0070 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet -10.000
P3.0070 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur -68.484
P3.0070 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen -11.837
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire TONK -243.866
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid -36.407
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden -15.822
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022) -18.204
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden -5.368
-344.078 -75.801
P3.0080 Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021 -278.959
Totaal baten -889.487 -75.801
Lasten
P1.3330 Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo (voorjaarsnota 2021) 4.000
P1.3340 Gederfde huurinkomsten terrassen (voorjaarsnota 2021) 15.175
P1.3340 Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement 2.000 10.000
P1.3340 Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo 4.121
P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties (voorjaarsnota 2021) 63.000
P1.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1 2.500
P2.6661 ZOOV vervoer 45.000
P2.6664 Meerkosten zorg 26.654
P2.6671 Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet (voorjaarsnota 2021) 18.999
P2.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2 710
P3.0008 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 100.000
P3.0040 Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst (voorjaarsnota 2021) 12.000
P3.0040 Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget (voorjaarsnota 2021) 75.000
P3.0070 Septembercirculaire 2020, opschalingskorting niet in Corona budget (voorjaarsnota 2021) 97.929
P3.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3 1.750
468.838 10.000
Totaal lasten 468.838 10.000
Restant budget 2021 Coronagelden -420.649

Baten

 

Baten
P3.0080    Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties € 90.450
Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest. Ter compensatie van de gederfde huurinkomsten is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangen middelen zijn ingezet ten gunste van het corona budget.

P3.0070    Rijksmiddelen steunpakketten corona € 344.078 
In mei en september circulaire 2021 zijn in de algemene uitkering weer coronagelden ontvangen. Dit compensatie pakket corona geeft uitkeringen voor misgelopen inkomsten of extra uitgaven. De bedragen zijn in de betreffende budgetten verwerkt.

Wellicht ten overvloede melden we nog dat alle middelen die via het gemeentefonds worden gecompenseerd als een algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt.

 
P2.6630    Heroriëntatie zelfstandigen € 9.891
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de TOZO-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. 

P2.6610    Jeugd aan Zet € 10.000
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. Deze circulaire bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken), is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de winter-editie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is 

P2.5530    Lokale culturele voorzieningen, voor lokale cultuur € 68.484 

P2.6610    Lokale culturele voorzieningen buurten dorpshuizen € 11.837
In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekendgemaakt dat het kabinet de voor de lokale cultuur en buurten dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. De september circulaire bevat de definitieve verdeling

P2.6630    Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) € 243.866, september budget 2021
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of TOZO) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van WW € 65 miljoen is reeds toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen en wordt eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor de verdeling over de gemeenten wordt net als in de aanvullend brief maart 2021 de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd.

P2.6671    Gemeentelijke schuldenbeleid € 36.407 budget 2022
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden-en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend in de decembercirculaire 2020.

P2.6650    Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 15.822 één op één naar Laborijn 
Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie (€43,438 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. 

P2.6630    Bijzondere bijstand € 18.204 budget 2022

P2.6650    Re-integratie bijstandsgerechtigden € 5.368 één op één naar Laborijn 
Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Als onderdeel van het steunen herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Baten

P3.0080    Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties € 90.450
Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest. Ter compensatie van de gederfde huurinkomsten is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangen middelen zijn ingezet ten gunste van het corona budget.

P3.0070    Rijksmiddelen steunpakketten corona € 344.078 
In mei en september circulaire 2021 zijn in de algemene uitkering weer coronagelden ontvangen. Dit compensatie pakket corona geeft uitkeringen voor misgelopen inkomsten of extra uitgaven. De bedragen zijn in de betreffende budgetten verwerkt.

Wellicht ten overvloede melden we nog dat alle middelen die via het gemeentefonds worden gecompenseerd als een algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt.

 P2.6630    Heroriëntatie zelfstandigen € 9.891
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de TOZO-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. 

P2.6610    Jeugd aan Zet € 10.000
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. Deze circulaire bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken), is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de winter-editie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is 

P2.5530    Lokale culturele voorzieningen, voor lokale cultuur € 68.484 

P2.6610    Lokale culturele voorzieningen buurten dorpshuizen € 11.837
In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekendgemaakt dat het kabinet de voor de lokale cultuur en buurten dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. De september circulaire bevat de definitieve verdeling

P2.6630    Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) € 243.866, september budget 2021
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of TOZO) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van WW € 65 miljoen is reeds toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen en wordt eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor de verdeling over de gemeenten wordt net als in de aanvullend brief maart 2021 de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd.

P2.6671    Gemeentelijke schuldenbeleid € 36.407 budget 2022
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden-en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend in de decembercirculaire 2020.

P2.6650    Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 15.822 één op één naar Laborijn 
Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie (€43,438 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren. 

P2.6630    Bijzondere bijstand € 18.204 budget 2022

P2.6650    Re-integratie bijstandsgerechtigden € 5.368 één op één naar Laborijn 
Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Als onderdeel van het steunen herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Lasten

P1.3340     Bedrijfscontact/economische ontwikkeling € 10.000 in 2022     
Training retailmanagement: Deze bijdrage is als cofinanciering toegekend, de financiering vanuit Regiodeal wordt dit najaar aangevraagd. De leergang start op zijn vroegst begin 2022 en daarmee ook financiële afhandeling; een bedrag van € 10.000 opnemen in 2022.

P1.3340    Gederfde inkomsten standplaatsvergoeding door corona, dekking corona
De niet in rekening gebrachte vergoedingen voor terrassen zijn uit dit budget gehaald. Er is één standplaats opgezegd, hierdoor komen er minder inkomsten binnen.

P1.5520    Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties, € 63.000 
Onze binnensportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen op dit moment nu al vier maanden gesloten en daardoor valt in 2021 een essentieel deel van de huurinkomsten weg bij onze binnensportaccommodaties. Er is, wordt bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevallen inkomsten kan zorgen. 

P2.6661    ZOOV Op Maat vervoer € 45.000
In februari jongstleden is gestart met het vaccineren van thuiswonende 60+ers tegen COVID-10. 60+ers die niet mobiel zijn, moesten hiervoor naar een centrale vaccinatiepost. In de Achterhoek waren deze posten eerst te vinden in Apeldoorn en Doetinchem, later ook in Lichtenvoorde en Borculo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dit vervoer en kunnen voor dit vervoer geen eigen bijdrage vragen. Dit vervoer is voor onze gemeente verzorgd door ZOOV Op Maat. 

P2.6640    Meerkosten Zorg € 26.654  
De zorgorganisaties die in het kader van Wmo of Jeugdwet hulp-op-maat verlenen, kunnen een beroep doen op de landelijke Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo (afspraken tussen VNG en Rijk). Diverse zorginstanties hebben extra kosten gemaakt in verband met het coronavirus verdeeld in de categorieën:
Beschermingsmiddelen, arbokosten, huur locaties, personele kosten, extra inzet eigen personeel, quarantaineopvang, alternatieve zorgverlening, extra vervoerskosten en overige meerkosten (mits deze voldoen aan alle criteria van de regeling).

P2.6671    Budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening 

P3.0070    Algemene uitkering, opschalingskorting
In de september circulaire 2020 is de opschalingskorting € 98.000 geschrapt, voor 2020 was deze ingezet voor corona maar in 2021 niet. Om dit gelijk te trekken is dit bedrag in 2021 ook ten gunste van het saldo opgenomen. Dit is verwerkt in programma 3. 

P3.0080     Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 
In de gemeente Aalten is een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die vooralsnog loopt tot 31 december 2021. Gemeente Aalten trekt er maximaal € 100.000 voor uit. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal € 3.000 voor:
- bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die door de recente versoepelingen weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden; 
- nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren. De aanvragen lopen goed, we verwachten dat dit budget volledig besteed wordt.