Overzicht kredieten

Overzicht kredieten

Voor de verkrijging van inzicht in de voortgang en afwikkeling van uitgegeven investeringskredieten is hier een overzicht van de verwachte uitgaven en mutaties gegeven. In deze lijst is de status en de totale hoogte van de in 2021 openstaande kredieten weergegeven. De kredieten zijn waar nodig aangepast. Het restantbedrag van de lopende kredieten wordt aan het eind van het jaar overgeheveld naar 2022. De kredieten die de status gereed hebben, worden in 2021 afgesloten, het restant van het krediet valt dan vrij. De gevolgen van deze bijstellingen zijn (indien nodig) verwerkt in de kapitaallasten.

Status:

1.    nog niet ten uitvoering 3.    in uitvoering 5.    komt niet tot uitvoering
2.    in voorbereiding 4.    gereed  

 

 

Prog Omschrijving najaarsnota Status Datum votering Krediet voor Mutatie Mutatie 2021 Totaal 2021 Overschot/tekort
P1 Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 3 5-11-2019/7-7-2020 2.345.000 2.345.000 -0
Beggelderdijk 3 7-11-2017 595.000 595.000 0
Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier 4 18-12-2018 272.086 -536 271.550 536
Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik,Oranje,Roelvinkstraat 3 4-7-2017/5-11-2019/4-7-17 601.900 -580.300 21.600 580.300
Driessenshof 2 3-11-2020/13-7-2021 463.500 -441.500 22.000 441.500
Eligiusstraat/Willebrordstraat 4 4-7-2017/5-11-2019 278.200 8.000 286.200 -8.000
Lage Veld, Richterinkstraat, riolering 1 7-7-2020 110.000 30.000 140.000 -30.000
Lichtenvoordsestraatweg 2 5-11-2019 25.018 25.018 0
Oosterkerkstraat, riolering 2 13-07-2021 50.000 1.538 51.538 -1.538
Prinsenstraat/Veemarkt 4 4-7-2017 400.000 47.420 447.420 -47.420
Reehorsterlaan 2 5-11-2019 22.500 22.500 0
Welinkweg, Dinxperlo 1 4-7-2017/5-11-2019 315.600 -135.000 180.600 135.000
Altetiekbaan AVA'70 4 13-7-2021 454.970 454.970 0
LED-waarschuwingssysteem 4 21-12-2021 23.000 23.000 -23.000
Openbare verlichting 3 1-11-17/1-11-18/5-11-19/13-7-21 177.767 -155.000 22.767 155.000
Pand Lage Blik 28/30/32 4 25-2-2020 360.200 360.200 0
Parkeerplaats Hogestraat 2 22-12-2020 1 -1 0 1
Parkeerplaats Oosterkerkstraat 2 22-12-2020 30.000 0 30.000 0
Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied 3 29-9-2012 142.138 -11.128 131.010 11.128
Ruimtelijke Ordening, Planontwikkeling bedrijven terrein 4 18-12-2007 242.499 -19.832 222.667 19.832
Stationsplein. Landbouwstraat 1 2 13-07-2021 1 -1 1
Triangel Laag Dalweg 18 2 13-07-2021 1 -1 1
Uuthuuskes 3 7-7-2020 1.100.000 -253.300 846.700 253.300
Zonnepanelen, sporthallen 4 17-12-2018 434.000 -190.000 244.000 190.000
0
P3 Materieel 3 Div 195.000 -129.814 65.186 129.814
8.615.381 -1.806.455 6.808.926 -0

Toelichting

Programma 1    Ruimte
Mutaties kredieten wegen en riolering 
Bekendijk/Oranjestraat/Roelvinkstraat in Bredevoort,
Overgeheveld naar 2022, uitvoering start eind februari 2022

Driessenshof overgeheveld naar 2022. 

Lichtenvoordsestraatweg, restant krediet wordt overgeheveld naar 2022 uitvoering is in 2022

Prinsenstraat/Veemarkt, krediet bijgesteld. Uit het vooronderzoek bleek dat de locatie Prinsenstraat verdacht was op het gebied van niet gesprongen explosieven. Er was in eerste instantie geen rekening gehouden met de bommen. 

Reehorsterlaan, uitvoering is in 2023

Welinkweg Dinxperlo, krediet € 120.000 hoger in 2022 
Kosten voor bommenbegeleiding, bodemonderzoek en prijsstijgingen in de bouw. 

Ruimtelijke ordening
Met de laatste uitspraak van de Raad van State is de planontwikkeling bedrijventerrein afgerond. Het restant krediet € 19.832 is niet meer benodigd.

Landelijk Gebied € 11.128, krediet uitvoering in 2022.

 Uuthuuskes, krediet voor Uuthuuskes Barlo doorschuiven naar 2022
Er zijn zes Uuthuuskes geplaatst en opgeleverd. Voor twee Uuthuuskes in IJzerlo is vertraging opgelopen doordat er een tekort aan bouwmaterialen is. Verwacht wordt dat oplevering begin 2022 plaatsvindt. Voor de twee Uuthuuskes in Barlo wordt nog een plek gezocht.

Zonnepanelen sporthallen, vrijval krediet € 190.000
De zonnepanelen zijn op de daken gelegd, het restant krediet kan vrijvallen. 

Programma 3
P3.0040    Materieel
In 2021 zouden er drie auto’s aangeschaft worden, in verband met leveringsproblemen wordt dit 2022. Het krediet wordt overgeheveld naar 2022