Programma 1 Ruimte

Algemeen

Afdelingshoofd:            G.J. van Vliet
Programmamanager: G. Sikking

Doelstellingen

P1.01 Omgevingswet *10

De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zijn gereed en operationeel. 

Acties

P1.02 Duurzaamheid *9

Eind 2021 zijn er in totaal 15 openbare oplaadpalen binnen de gemeente Aalten beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen.

Acties

P1.03 Duurzaamheid *9

Vaststellen van  een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin legt de gemeenteraad de volgorde en het tijdpad vast waarop de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan.

Acties

P1.04 Duurzaamheid *9

Vaststellen van een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

Acties

P1.05 Klimaat

Participeren in het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de Achterhoek op het gebied van de stikstofproblematiek

Acties

P1.06 Klimaat

Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Acties

P1.07 Klimaat

Op het gebied van klimaatadapatie hebben we de risicodialogen opgestart om zo te komen tot een (meerjarig) uitvoeringsprogramma welke in 2021 gereed is.

Acties

P1.08 Vitale centra *11

Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.

Acties

P1.09 Vitale centra *11

In 2021 is de bibliotheek verhuisd naar het Lage Blik en is de buitenruimte aangepast.

Acties

P1.10 Verkeersveiligheid

Nul verkeersdoden in 2021 en een afname van het aantal fietsslachtoffers ten opzichte van 2020.

Acties

P1.11 Wonen *21

We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.

Acties

P1.12 Wonen *9, 20, 21

Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

 

Acties

P1.13 Bereikbaarheid *22

In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.

Acties

P1.14 Bereikbaarheid *23

Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek.

Acties

P1.15 Werken

Inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.

Acties

Actuele ontwikkelingen

Laadvisie en plaatsingsbeleid
De Achterhoek vindt het belangrijk om vanuit de gezamenlijkheid na te denken over het realiseren van een dekkende laadinfrastructuur. De Regionale Visie op Laadinfrastructuur geeft daarmee richting aan de visies op laadinfrastructuur van de inliggende gemeenten. 

Het is van belang om zicht te houden op de ontwikkelingen op provinciaal niveau en de ontwikkelingen in de grensregio. De Regionale Visie op Laadinfrastructuur bevat geen plaatsingsbeleid voor reguliere laadinfrastructuur in de publieke ruimte (<22 kW). Iedere gemeente gaat dit naar eigen inzicht opstellen met een link naar de regionale visie.  Dit proces is momenteel volop aan de gang en in de tussentijd worden diverse laadpalen geplaatst aan de hand van ons huidige beleid en contracten met marktpartijen. 

Woningbouwlocaties
Voor de locatie “Groene Kamer” (aan de Singelweg ten noordoosten van woonbuurt De Pas) in Aalten is een plan voor 33 woningen met bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen in voorbereiding. Het in-spraaktraject is eind september gestart. Het plan bestaat uit 21 rijwoningen, 10 twee-onder-één-kapwoningen en twee vrijstaande woningen.

Voor de locatie van de voormalige technische school op de hoek Ludgerstraat/Polstraat/Eligiusstraat/ Molenkamp in Aalten heeft De Woonplaats met de gemeente een schetsontwerp voor de invulling van dit woongebied gemaakt. Dit plan is op 15 juni gepresenteerd aan direct omwonenden. Het plan wordt verder uitgewerkt waarna eind dit jaar het bestemmingsplan wordt uitgewerkt zodat in 2022 de uitvoering (gefaseerd) kan starten.

Mobility as a Service (MaaS)
Als onderdeel van de Achterhoek Visie 2030 is gesteld dat het in 2030 voor iedere inwoner of bezoeker van de Achterhoek mogelijk is op ieder moment van de dag van A naar B te plannen, boeken, betalen en reizen op een zo duurzaam mogelijke wijze.  Momenteel wordt gewerkt aan een regio-brede visie om een concrete aanpak te ontwikkelen voor Fijnmazige Bereikbaarheid in de Achterhoek. De basis is met Netmobiel gelegd en nu wordt dit verder opgeschaald naar een volledig regio-breed MaaS-concept. Ook krijgt de Achterhoekse Deelvervoer Coöperatie steeds meer vorm.  Het is de bedoeling dat de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie dé organisatie wordt die alle componenten, partijen en oplossingen met elkaar verbindt en voor de lange termijn in de regio ondersteunt en faciliteert. Dit met als doel in een ruraal gebied als de Achterhoek de mobiliteitsbehoefte en het aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Grensbeleving Heelweg
70 studenten van Saxion hebben zich ter introductie van het tweede schooljaar in een ‘Bootcamp’ week 
bezig gehouden met het thema grensbeleving Dinxperlo en Aa-strang. De pitches van 14 groepen hebben diverse elementen opgeleverd die wij mogelijk kunnen meenemen in toekomstige ontwikkelingen. Medio september is een groep studenten gestart met verdieping in het kader van Stadslab. Zij gaan gedurende twee maanden verder met het thema ‘verhogen van de grensbeleving in Dinxperlo-Suderwick’. 

Zij kunnen hierbij elementen uit de Bootcamp-week meenemen, maar er is wel uitdrukkelijker gevraagd zich op de herinrichting van de Heelweg te richten aangezien wij daar op de korte termijn mee bezig gaan en hier tijdens de uitvoering het meest invloed op hebben. Het uiteindelijke resultaat van deze verdiepingsslag wordt verder meegenomen in het bouwteamproces.  De eerste afspraken met Stadt Bocholt over hun betrokkenheid bij dit bouwteam zijn ook al gemaakt. Zij haken waar mogelijk aan en zijn vanaf het begin betrokken bij het gehele proces. 

Reconstructies
Er zijn dit jaar diverse reconstructies opgestart en/of afgerond. Daarbij is geconstateerd dat de tijdige levering van materialen zoals stenen, pvc en infiltratiekratten steeds moeilijker wordt. Vooralsnog zijn binnen onze gemeente geen reconstructies geweest waar het werk is komen stil te liggen door het ontbreken van de benodigde materialen, omdat dit vroegtijdig wordt afgestemd met de opdrachtnemer en er vervolgens beheersmaatregelen worden getroffen om een dergelijke situatie te voorkomen. Denk hierbij aan het later starten van een reconstructie of te kiezen voor ander gelijkwaardig materiaal welke op dat moment wel voldoende beschikbaar is. De verwachting is dat deze leveringsproblemen de komende tijd zeker niet minder gaan worden. 

Droogte
In 2021 is het programmaplan Droogte opgesteld namens provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de Achterhoekse gemeenten. Via diverse ambtelijke en bestuurlijke (digitale) bijeenkomsten is de bewustwording voor maatregelen duidelijk gemaakt. Het programmaplan kent 4 sporen waarbij de komende periode vooral aandacht zal zijn voor het spoor ‘etalage’; het informeren en nog meer bewust laten zijn van burgers en bedrijven. Hiervoor is onder andere een korte film gemaakt door De Feestfabriek waarin op eenvoudige wijze de problematiek en de gevolgen van droogte worden behandeld. Ook zijn een aantal fieldlabs ingericht; in deze proeftuinen worden mogelijke oplossingen getest en de effecten in kaart gebracht. Een optie hiervoor was ook het intensiever gebruiken van het overloopgebied bij de Slingeplas om de grondwaterstand te verhogen, dit bleek niet mogelijk te zijn maar de samenwerking tussen genoemde partners heeft zeer bruikbare inzicht in elkaars processen opgeleverd wat kan worden toegepast bij de Omgevingswet. In de komende maanden wordt het programmaplan geactualiseerd, in de komende jaren moeten (ruimtelijke) oplossingen worden aangedragen waarbij synergie moet worden gezocht met andere majeure projecten zoals onder andere stikstof en biodiversiteit.

Bijstellingen bestaand beleid

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Lagere afschrijvingslasten in verband met latere uitvoering werkzaamheden -30.000
P1.0002 Leges straatwerk 2021 -70.000
P1.0003 Openbare verlichting, energie kosten structureel hoger 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Openbare verlichting, onderhouds kosten structureel hoger 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
P1.0004 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier 32.428
P1.0005 Economische visie, uit uitvoeringsprogramma valt vrij -20.000
P1.0006 Meer medewerkers ingezet ten behoeve van openbaar groen 20.000
P1.0007 Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie2 742.843
Slingeplas vrijval geraamde afschrijvingslasten2 -19.636 -19.636 -19.636 -19.636 -19.636
P1.0008 Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening 140.000
Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening -140.000
P1.0009 P3: Bodemsanering 80.000
P3: Saba bodemsanering dekking reserve bodemsanering 100.000
P3: Saba bodemsanering te laste van saldo 50.000
P1.0010 P3: overschot VOS Ringweg storten in reserve bodemsanering -90.000
P1.0011 Ruimtelijke Ordening, krediet niet meer benodigd vrijval budget -19.832
P1.0012 Uuthuuskes, inbreng grond -211.051
605.752 21.364 21.364 21.364 21.364

Toelichting budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.0001    Vrijval kapitaallasten wegen door latere uitvoering investeringswerken € 30.000
De projecten Bekendijk/Oranjestraat/Roelvinkstraat in Bredevoort en de Driessenshof worden overgeheveld naar 2022. Daarom kan het opgenomen budget voor kapitaallasten in 2021 vrijvallen. 

P1.0002    Leges straatwerk € 70.000
In verband met de energietransities en aanleg glasvezel zijn door netbeheerders (met name Alliander en Ziggo) meer kabels en leidingen aangelegd. Daarom zijn dit jaar de vergoedingen voor het herstel van straat-werk en beplanting aanzienlijk toegenomen.

 P1.0003    Openbare verlichting, bijstelling energie en onderhoud € 41.000 
Energiekosten; Aanpassing energie kosten door stijgende energieprijzen
De stijging van de energiekosten is op dit moment alom bekend. Voor de verlichting (5.000 lichtpunten) wordt ruim 500.000 KWH per jaar verbruikt, één cent verhoging op jaarbasis betekent dus extra kosten van  € 5.000. 

Onderhoudskosten; Stijgende kosten door meer schades (niet alle gevallen zijn verhaalbaar) 
Liander heeft de tarieven voor het aan- en afkoppelen van lichtmasten de laatste jaren flink opgetrokken. Bij de oudste LED-armaturen ontstaat uitval, in de meeste gevallen moet de armatuur dan vernieuwd worden.  Tevens vindt het schilderen van lichtmasten weer in de komende jaren plaats.

P1.0004     Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier € 32.428
Hier zijn de kosten voor de bestemmingsplannen en onderzoeken aan de vierde Broekdijk verantwoord. 
In 2019 is op Bedrijventerrein Het Broek, uitbreiding Cattier (Vierde Broekdijk) aangekocht. Er is met een Aaltens bedrijf een overeenkomst gesloten over de aankoop van dit perceel. De verwachting is dat dit in 2022 plaatsvindt. 

P1.0005    UitvoeringsProgramma (UP) opstellen economische visie (UP 3.17) vrijval € 20.000
In plaats van een Economische visie is een raadsmededeling met Economische Agenda opgesteld. Hierbij is geen voorstel voor inzet van deze middelen gedaan. Voorgesteld wordt het budget te laten vrijvallen.

P1.0006    Openbaar groen € 20.000.
In 2021 zijn meer medewerkers ingezet om vuilnisbakken te legen en de dumpingen van zwerfvuil op te ruimen. Vanaf 2022 is dit opgenomen in de meerjarenbegroting. 

P1.0007    Afboeking boekwaarde Slingeplas maximaal € 742.843 wegvallende kapitaalasten € 19.636
In mei 2021 is met terugwerkende kracht tot 1 januari de Slingeplas in erfpacht uitgegeven. In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat er nog een mogelijke afwaardering moest plaatsvinden. Sinds eind oktober 2021 beschikt de gemeente over een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur. Deze waardeert het blote eigendom van het totaal aangekochte op € 850.000. De bepaling van de hoogte van het blote eigendom wordt echter betwist door de gemeente. Er wordt nog gedacht aan een second opinion voor de waardebepaling, zodat de afboeking minder zwaar uitvalt. Maar om de afwaardering budgettair al wel op te nemen, gaan we vooralsnog uit van de maximale afwaardering van € 742.843, het verschil tussen de 
huidige boekwaarde en de door de taxateur bepaalde waarde. Hier staat tegenover dat er in de opzet ook gerekend was op 25 jaar afschrijvingslasten van structureel € 19.636 per jaar. Deze vallen de komende 25 jaar vrij uit de begroting ten gunste van het begrotingssaldo en dat scheelt opgeteld ruim € 490.000. Wanneer de second opinion gunstiger uitvalt, verwerken we dit bij de jaarrekening 2021.

P1.0008    Hogere rioolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik € 140.000
storting in voorziening riolering 
De opbrengst van de rioolheffing wordt bepaald door de hoeveelheid afgenomen water en het vastgestelde tarief. Na afloop van het verbruiksjaar bij Vitens blijkt of de raming juist was. Omdat het werkelijk waterverbruik 2020/2021 hoger is dan geraamd, moet de opbrengst worden bijgesteld. Dit werkt enerzijds door in de afrekening over 2020/2021 en anderzijds in de voorschotten over 2021/2022.

P1.0009     Bodem    € 80.000 ten behoeve van bodemsaneringen, dekking reserve bodemsanering
Voor bodemsaneringen aan de Admiraal de Ruyterstraat en Halteweg 21 en voor asbestsaneringen aan de Beggelderdijk en Zomerweg is extra budget van € 80.000 benodigd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve bodemsanering. 

Saba Dinxperlo B.V. € 150.000
In 2018 is aan de Maatschap Dinxperlose Beleggingsmaatschappij en Raket Invest BV een subsidie toegekend in verband met de revitalisering van het deel van het industrieterrein te Dinxperlo waar thans Saba Dinxperlo B.V. is gevestigd (Industriestraat 3 c.a.). Onderdeel van deze revitalisering is de sanering van het terrein. In 2018 is besloten om als gemeente de saneringskosten te subsidiëren. 
De totale saneringskosten bedragen € 150.000. Deze kosten worden tot € 100.000 gedekt uit de Reserve Bodem. Het restant komt – zoals destijds besloten – ten laste van het resultaat. De gemeentelijke inzet in dit project heeft bijgedragen aan het behoud van SABA Dinxperlo BV als Dinxperlose werkgever.

 P1.0010    Bodem, VOS Ringweg, Koningsweg € 90.000
Conform afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. Alle ontvangen gelden van de afgelopen jaren voor de grondtransporten worden gebruikt voor herinrichting van het terrein. In 2021 wordt de sanering afgerond. Het resterende bedrag van € 90.000 storten we in de reserve bodem. 

P1.0011    Kredieten ruimtelijke ordening € 19.832
De planontwikkeling bedrijventerrein is met de laatste uitspraak van de Raad van State afgerond. Het restant krediet is niet meer benodigd en de opgenomen kapitaallasten kunnen vrijvallen. 

P1.0012    Uuthuuskes € 211.051
Een onafhankelijk taxateur heeft de waarde van de grond waarop de Uuthuuskes staan, bepaald op € 165 per m². Door deze waarde te activeren, levert dit een boekwinst op van € 267.384. De verschuldigde erfpachtcanon wordt echter pas vanaf 2022 ontvangen, de raming wordt bijgesteld zodat het overschot per saldo € 211.051 bedraagt.