Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (pfh) is. Deze zijn als volgt afgekort:

AS mr. A.B. Stapelkamp
HL A.J. te Lindert
JW J.C. Wikkerink
MV M.J. Veldhuizen
TK T.M.M. Kok

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022 Planning Pfh Stand van zaken
2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie
We vormen een ‘eigentijds’ bestuur voor onze kernen en buurtschappen
1. Bestuurlijke vernieuwing AS Afgerond. De gemeenteraad heeft in decemer 2020 ununamien besloten om het nieuwe vergadersysteem BOB definitief in te voeren.
2. Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1) AS De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden
om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. In maart en april jongstleden zijn de trainingen "politieke beleidsargumentatie" en Strategisch gebruik van raadsinstrumenten aangeboden en goed bezocht.
3. Grensoverschrijdende samenwerking AS Afgerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn
een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een raportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.
Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op
4. Burgerparticipatie besluitvorming AS Afgerond: In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In januari 2021 heeft de raad een werkgroep participatie en communicatie aangesteld.
5. Kinderraad en kinderburgemeester AS Afgerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen.
6. Deregulering en terugdringen van bureaucratie AS Afgehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht.
7. Structuur organisatie AS Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.
8. Uitbreiding formatie diverse onderwerpen AS Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.
2. Duurzaamheid
Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving
9. Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2) MV In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan
uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid is, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, opnieuw aan de raad voorgelegd en wordt nu verder tot uitvoering gebracht. Ook communicatie over Duurzaamheid krijgt hierbij de nodige aandacht.
3. De leefomgeving
Verstandig omgaan met de openbare ruimte
10. Omgevingswet TK De invoeringsdatum van de omgevingswet is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Alle deelprojecten om de invoering mogelijk
te maken, zijn opgestart. Prioriteit hebben nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Daarnaast wordt begonnen met de interne leergang om collega`s kennis te laten maken met de omgevingswet. Ook zal de participatienota omgevingswet worden opgesteld om externe partijen en burgers hierbij te betrekken.
Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid
11. Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5) TK De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland “Vitaal centrum Aalten” is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond.
De uitvoering van dit plan dient nog geevalueerd te worden. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 is vastgesteld. De inzet van dorpsmanagement verloopt voorspoedig en ook bij de deelprojecten worden de eerste resultaten zichtbaar. De visie Dijkstraat is uitgewerkt naar een definitief ontwerp en met de uitvoering is gestart. Eind 2021 is het gehele werk gereed. De bibliotheek is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie aan het Lage Blik. De openbare ruimte wordt in het najaar afgerond in verband met leveringsproblemen van materialen.
12. Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo TK Afgerond. Centrummanagement Dinxperlo Is inmiddels opgestart.
13. Vergroening kernwinkelgebieden TK Afgerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden
is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie.
14. Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8) MV Afgerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019)
gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalswegen de komende 10 jaar.
15. Ondermijning AS De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden
meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingsbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeeld is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen.
16. Openbare toiletvoorzieningen MV Afgerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met
de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.
3. De leefomgeving (vervolg)
Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid
17. Economische Visie (amendement 5.10) MV Afgerond. Onze ambities ten aanzien van een veerkrachtige economie en uitgangspunten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in separate
beleidsvisies en uitvoeringsprogramma`s belegd. Een overzicht is in een Economische Agenda vervat: raadsmededeling 86-2021.
17 b a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11) MV Afgerond. Deze functie wordt ingevuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de
formatie is niet noodzakelijk geacht.
17 b b Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12) MV Afgerond. Er zijn drie partijen actief die met kringloopactiviteiten een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De partijen zouden in beginsel
wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inzetten, maar lopen tegen praktische bezwaren op. Desondanks zijn er met één partij
afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen.
18. Visie horeca MV De projectgroep horeca heeft de inventarisatie voor de visie in beeld gebracht. Met de horeca is besproken om in het najaar verder te overleggen
over de horecavisie omdat de gevolgen van corona erg divers zijn en door de huidige problematiek (toegangstesten, QR codes, personeelstekort, etc) het nu niet wenselijk is om de visie nu op te stellen. Dit wordt in de loop van 2022 opgestart.
Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken
19. Leegstandsbelasting TK Doorlopend: Via maatwerk streven wij om samen met vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor transformatie te onderzoeken en in de kern
Aalten via de inzet van het centrumcontact om partijen samen te brengen en zo mogelijk tot herinvulling van leegstaande (winkel)panden te komen.
20. Transformeren leegkomend vastgoed TK In 2019 hebben we bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen.
De aanvraag van € 25.000 is gehonoreerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project, in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Inmiddels is het grootste deel van de kerkgebouwen in beeld gebracht en zijn gesprekken gevoerd met de meeste kerkeigenaren/-gebruikers. We verwachten het project in de tweede helft van 2021 af te kunnen ronden, zoals in de planning was aangegeven.
21. Woonvoorraad TK Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering
van hun vastgoed. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven, zijn wij in 2019 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenshof als pilot. Het ontwerp is nagenoeg gereed en uitvoering volgt in 2022.
Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit
22. Busverbinding Bocholt MV Afgerond: Alle benodigde besluiten zijn genomen. De buslijn gaat, afhankelijk van de coronamaatregelen, vanaf augustus 2021 definitief rijden.
23. Bereikbaarheid van het buitengebied MV Afgerond, zie raadsmededeling 8-2020
Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten
24. Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholter Aa MV Afgerond. Hiertoe is aangesloten op het proces 'Impulsen voor de Oude IJssel zone', waarbij door een O-team van Min. BZK een ontwerpend
onderzoek is uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben de Oude IJssel gemeenten en Waterschap besloten in het vervolg op vier thema`s te focussen en daarvoor aan te sluiten bij bestaande structuren: raadsmededeling 70-2021. Naar aanleiding van vaststelling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie bezien wij op lokaal niveau de versterking van de (grens)verbinding/beleving Aa-strang bij Dinxperlo.
25. Pilot Basiskwaliteit landschap TK Het rapport over ‘Basiskwaliteit Natuur en Landschap in Oost Gelderland’ is opgeleverd.
Het rapport kan per gemeente nader worden uitgewerkt in een plan met lokale doelstellingen, aandachtsgebieden en ambassadeurssoorten voor biodiversiteit en landschap. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk trekken hierin samen op. We zijn een pilot gestart in het gebied op de grens van de drie gemeenten, in het Nationaal Landschap. De pilot wordt uitgevoerd in 2021. Op basis van de ervaringen van de pilot wordt besloten of de rest van de gemeente op een zelfde wijze in 2022 en verder in kaart wordt gebracht. Verder zijn wij bezig met het opstellen van een biodiversiteitsplan met daarin een koppeling naar het aanvalsplan voor de herplant van bomen.
26. Project ‘Halve Maan’ TK Doel is om het gebied de Halve Maan (westzijde Bredevoort) cultuurhistorisch en landschappelijk te versterken zodat het aantrekkelijker wordt
voor inwoners en bezoekers. Het gebied blijft ruimte bieden voor volkstuinen. In overleg met het Waterschap wordt bekeken of water/klimaatdoelen gekoppeld kunnen worden aan het project.
27. Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland TK Afgerond. De jaarlijkse bijdrage voor SAAP is met € 2.500 verhoogd om aan de vraag te kunnen voldoen.
4. De samenleving
Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding
28. Verenigingscontactfunctie JW Afgerond. De functie is ingevuld door een tweede talentverbinder vanaf 1-12-2019.
29. Evaluatie en herijking Naoberfonds JW In het vierde kwartaal van 2020 is de raad geinformeerd over de voortgang in dit proces (raadsmededeling 218-2020). Het vervolgproces wordt
gekoppeld aan de uitkomsten van de herijking van de sociale basis.
30. Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening MV De voorkeursvariant van een fietsroute langs de N318 is vastgesteld. Met de provincie Gelderland is nu het vervolgtraject opgestart.
Hieruit is gebleken dat de provincie Gelderland niets ziet in een geheel nieuw fietspad langs de N318. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd. De provincie is voornemens een separate verkenning te starten naar de fietsstructuur rond de DAGO, met als wens om hier in gezamenlijkheid te komen tot een goede oplossing. De provincie legt hierbij vooral de nadruk op dit deel van de N318 en in mindere mate op de rest van de gewenste route richting de Lichtenvoordsestraatweg.
Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek
31. Herijking van de Kadernota Kunst en Cultuur 2019 AS Afgerond, op 28 januari 2020 is de cultuurnota "Een warm bad voor cultuur" door de gemeenteraad vastgesteld.
32. 75 jaar bevrijding WO II AS De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021 en 2022. De uiterste termijn 75 jaar
vrijheid is door de provincie verschoven naar juni 2022.
33. Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen JW Afgerond. Het college rekent het beschikbaar stellen van oefenruimten niet tot de kerntaken van de gemeente.
34. Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15) JW Op 22 juni 2021 is de Kadernota ‘Beleidskader gemeenschapshuizen 2021’ vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kadernota is opgesteld
in nauwe samenwerking met 'Platform Aalten'het samenwerkingsverband van gemeenschapshuizen.
Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren
35. Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen HL Op donderdag 30 september jongstleden is het nieuwe Jongerenhuis in Aalten officieel geopend. Afgelopen maanden is het gebouw aan de
Ludgerstraat 66 met een groepje jongeren getransformeerd tot Jongerenhuis. Alle jongeren uit Aalten kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, gezelligheid vriendschap en chillen. Er worden voorbereidingen getroffen om een soortgelijk Jongerenhuis te openen voor de jongeren in Dinxperlo.
36. Behoud, versterking en samenwerking onderwijs, HL Met de directies/bestuurders van zowel het primair als het voortgezet onderwijs in Aalten vinden gesprekken plaats. Er is een externe adviseur
ondernemers en maatschappelijke organisaties aangesteld voor het opstellen van het IHP. Over de voortgang van dit proces is de raad geinformeerd middels raadsmededelingen 23-2021 en 69-2021.
37. Maatschappelijke stage HL Met de vaststelling van het Transformatieplan is besloten dat er geen subsidie meer verstrekt wordt aan de maatschappelijk stage. Het is
geen wettelijke verplichting meer en wij zien het als taak van de school om hier invulling aan te geven als ze de uitvoering van de maatschappelijke stages willen voortzetten. De school is hierover geïnformeerd.
38. Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs HL Afgerond. Zie raadsmededeling 62-2020.
Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben
39. Mantelzorgmakelaar JW Afgerond. Zie raadsmededeling 77-2020.
40. Structurele aanpak activiteiten voor ouderen JW In november 2020 is een raadsmededeling waarin het overzicht van mogelijke activiteiten voor ouderen en de ondersteuning daarbij
gedeeld met de gemeenteraad (raadsmededeling 210-2020). Vanuit de nota sociaal domein wordt dit onderwerp opgepakt middels de opgave 'Mee blijven doen en ontmoeten" als onderdeel van het thema "veerkrachtig ouder worden in Aalten"
41. De inclusieve samenleving/VN-verdrag JW Het proces om samen met diverse ervaringsdeskundigen tot een eerste inclusie-agenda te komen voor de komende jaren is opgestart.
Echter, de maatregelen rondom corona en bezettingsproblematiek zorgen voor vertraging van dit proces. De oplevering staat gepland voor december 2021.
42. Bestrijding eenzaamheid JW Er zijn diverse initiatieven gaande in de gemeente voor jong en oud. Doel is deze met elkaar te verbinden en te versterken, dit proces loopt.
In 2021 zijn we gestart met het project “Welzijn op recept”. In dit project verbinden we huisartsen aan welzijn (Figulus). Middels raadsmededelingen 45-2021 en 169-2021 is de gemeente raad geinformeerd over de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid.
43. Armoedebeleid: Anti Armoede Pact JW Afgerond, in mei 2019 is er een startavond van het Meedoenpact (voorheen Anti-Armoede Pact) geweest. College en raad hebben dit
pact ondertekend om samen met maatschappelijke partners armoede (en eenzaamheid) binnen de gemeente te bestrijden.
44. Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek JW Medio 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Laborijn. Hierover bent u geinformeerd door middel van
raadsmededeling 164-2020. inmiddels is laborijn gestart met de methode van een continue klanttevredenheids onderzoek. De eerste uitkomsten worden in het najaar van 2021 verwacht.
45. 'Statushouders aan het werk' JW Afgerond, zie raadsmededeling 47-2019. De voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is in volle gang.
5. Financiën
Belastingen, leges en overige heffingen
46. Notitie uitgangspunten TK Afgerond. Aan de raad is een notitie over de huidige en alternatieve mogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verstrekt.
Op 24 april 2019 is daarover een discussieavond met de raad geweest.