Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

 Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. 

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
P1.2210 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 29.803 91.431 91.431 91.431 91.431
Regiodeal 1.250
P1.2219 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -4.585
P1.2220 Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren 0
P1.2229 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 4.585
P1.3310 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -2.314 -2.314 -2.314 -2.314
Regiodeal -50.000 50.000 0 0 0
P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap, rente en loonkosten -3.021
P1.3330 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul
Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2 940 953 953 953 953
P1.3340 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 2.292 4.627 4.627 4.627 4.627
P1.5520 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen 117.618
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -394.314 -297.669 -297.669 -297.669 -297.669
P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70 -2.250
P1.5570 Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget -13.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 4.586 -20.820 -20.820 -20.820 -20.820
Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen 24.000 24.000 24.000 24.000
P1.7720 Riolering lagere afschrijvingslasten ten gunste van voorziening 0
P1.7740 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 64.190 -6.941 -6.941 -6.941 -6.941
P3: Algemene Uitkering septembercirculaire, europeese richtlijn energie prestatie gebouwen 2.322
P3: Algemene Uitkering meicirculaire 2021 handhaving kantoor energie 2.015
P1.7750 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen -44.285
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 2.292 -92.540 -92.540 -92.540 -92.540
Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
P1.8810 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -73.361 23.135 23.135 23.135 23.135
P1.8821 Bouwgrondexploitatie algemeen, rente en loonkosten -23.626
Bouwgrondexploitatie Groene Kamer, rente en loonkosten -109
Bouwgrondexploitatie Haartsebos, rente en loonkosten 5.238
Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten, rente en loonkosten -75
Bouwgrondexploitatie Hoge Veld 0
Bouwgrondexploitatie Hoge Veld, rente en loonkosten 13.724
Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase, rente en loonkosten 805
Bouwgrondexploitatie Kobus III 0
Bouwgrondexploitatie Kobus III, rente en loonkosten 15.469
Bouwgrondexploitatie Kraaienboom, rente en loonkosten 2.999
Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern, rente en loonkosten 1.327
Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof, rente en loonkosten 64
Bouwgrondexploitatie 't Clooster, rente en loonkosten 24
Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck, rente en loonkosten 1.027
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -45.850
P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid -961
P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid, dekking algemene Reserve -98.000 98.000
P3: Bouwgrondexploitatie Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve 16.000
P3: Bouwgrondexploitatie Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve 20.000
P1.8830 Burgerlijke stand naar BAG signalerin 1.500
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 18.309 34.703 34.703 34.703 34.703
P3: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel -50.000
Regiodeal -7.500 7.500
Totaal Programma 1 Ruimte -482.558 -194.935 -350.435 -350.435 -350.435
Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0010 Leader dekking Algemene reserve -116.407 141.407 0 0 0
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 107.748 57.004 57.004 57.004 57.004
P3: Regiodeal restant bedrag naar 2022 dekking Algemene Reserve -303.492 303.492
Regiodeal 72.821 -74.071 0 0 0
Verschuiving loonbudget 1.687
P2.1110 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen 5.624
P2.1120 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -4.627 -4.627 -4.627 -4.627
P2.4420 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -25.448 -25.448 -25.448 -25.448
P2.4430 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 45.850 -16.194 -16.194 -16.194 -16.194
Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting -25.000
P2.5510 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 16.048
P2.5530 Bibliotheek -6.000
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -16.048 18.508 18.508 18.508 18.508
Salaris muziek naar muziekscholen 4.834
P2.5540 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 18.340
P2.5550 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen -4.172
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -9.255 -9.255 -9.255 -9.255
Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2 -940 -953 -953 -953 -953
P2.5560 Bibliotheek 6.000
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -9.171 13.881 13.881 13.881 13.881
P2.6610 Algemene Uitkering meicicularie 2021, gemeentelijke anti discriminatiebeleid 10.777
Algemene Uitkering meicicularie 2021, tbv IU inburgering 2.260
Algemene Uitkering meicircularie 2021, maatschappelijlke begeleiding statushouders 18.960
Algemene uitkering, septembercirculaire Kinderopvang (vanaf 2022) 7.323 7.253 7.206 7.219
Herijking sociale basis 45.867
Inhuur personeel aanpak drugs -9.000 -18.000
Inhuur sociaal domein -35.794
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 43.557 2.314 2.314 2.314 2.314
Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding 45.000 45.000 45.000 45.000
Preventie jeugd, inzet steungezinnen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Regiodeal -13.000 13.000
Voorliggend veld 20.000
P2.6620 Herijking sociale basis -25.867
Inhuur sociaal domein -19.149
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 6.878 9.208 9.208 9.208 9.208
P2.6630 BGO schuldhulpverlening uittreding SON -14.500
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 25.218 -67.092 -67.092 -67.092 -67.092
Regiodeal -3.571 3.571
P2.6640 Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (WSW budget) 223.032
Algemene uitkering, septembercirculaire Breed Offensief 13.319
Inhuur sociaal domein -125.819
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -75.653 106.420 106.420 106.420 106.420
P2.6650 Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (overig) 63.194
Algemene uitkering, septembercirculaire IU Participatie overig -52.329
Algemene uitkering, septembercirculaire Participatie overig 23.531 -2.390 -4.969 8.281
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 107.747
P2.6660 Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren 0
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -146.721 -113.361 -113.361 -113.361 -113.361
P2.6671 Algemene uitkering meicirculaire, vaccinatie tegen meningokokken 5.786
BGO schuldhulpverlening uittreding SON 14.500
Herijking sociale basis -20.000
Inhuur sociaal domein -10.000
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 11.463 36.668 36.668 36.668 36.668
Preventie jeugd, inzet steungezinnen 15.000 15.000 15.000 15.000
Voorliggend veld -20.000
P2.6672 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 43.558 53.210 53.210 53.210 53.210
Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
P2.6681 Inhuur sociaal domein -32.051
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 57.312
P2.6682 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 60.151 60.151 60.151 60.151
P2.7710 Algemene uitkering september 2021, HPV mannen via GGd 4.194 4.104 4.029 3.987
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 48.143
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -44.161 524.881 129.401 126.700 139.921
Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0020 Algemene uitkering, septembercirculaire centrale stemopneming 12.381
Burgerlijke stand naar BAG signalerin -1.500
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 52.727 85.599 85.599 85.599 85.599
Verschuiving loonbudget -250
P3.0030 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen -173.976
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -77.945 -69.405 -69.405 -69.405 -69.405
P3.0040 Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget 13.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien 16.000 16.000 16.000 16.000
Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien 15.000 15.000 15.000 15.000
Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen -6.210
Inhuur personeel aanpak drugs 9.000 18.000
Inhuur sociaal domein 222.813
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -197.157 78.657 78.657 78.657 78.657
P1: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel 50.000
Salaris muziek naar muziekscholen -4.834
Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting 25.000
Verschuiving loonbudget -162.187
P3.0050 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -22.925
P3.0060 Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul -6.940 -6.940 -6.940 -6.940
Rente doorbelasting boekwaarde gronden -1.789
P3.0070 Algemene uitkering september 2021 4.541 7.146 9.725 12.578
Algemene Uitkering, mei circulaire 2021 -411.157
Algemene Uitkering, mei circulaire 2021, suppletieuitkering bommenregeling 85.133
Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 19.664 -39.589 -16.113 -15.991 -32.065
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 9.170
P3.0080 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 4.643
Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul 332.818 57.090 57.090 57.090 57.090
P3.0100 Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen 105.401
Leader dekking Algemene reserve 116.407 -141.407 0 0 0
P1: Bekendijk-Zuid bijdrage niet in 2021 naar 2022 98.000 -98.000
P1: Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve -16.000
P1: Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve -20.000
P2: Regiodeal restant naar 2022 dekking Algemene Reserve 303.492 -303.492
P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70 2.250
Verschuiving loonbudget 160.750
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 526.719 -329.946 221.034 223.735 210.514
Totaal Administratief
Budgettaire neutrale verschuivingen van de corona budgetten
Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
P1.3340 Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement 2.000 10.000 0 0 0
Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo 4.121
P1.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1 2.500
Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 3.375
Totaal Programma 1 Ruimte Omschrijving 11.996 10.000
Programma 2 Sociaal Domein
P2.5530 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur (coronacompensatie) 68.484
P2.6610 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet (corona compensatie) 10.000
Gederfde huurinkomsten in verband met Corona -1.800
P2.6630 Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen (corona compensatie) 9.891
Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022) 18.204 0 0 0
Algemene uitkering, septembercirculaire TONK (coronacompensatie) 243.866
P2.6650 Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden 15.822 0 0 0
Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden 5.368 0 0 0
P2.6671 Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid (corona compensatie) 36.407 0 0 0
P2.9996 Meerkosten zorg 23.154
P2.9997 ZOOV vervoer 45.000
P2.9998 Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021 -528.037
Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen 11.837
P2.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2 710
Meerkosten zorg 3.500
Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten -53.239
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -166.634 75.801
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0030 Gederfde huurinkomsten in verband met Corona 1.800
P3.0070 Algemene Uitkering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie -344.078 -75.801
P3.0080 Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021 528.037
Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement -2.000
Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3 -4.960
Gerderfde inkomsten volksfeest Dinxperlo -4.121
Meerkosten zorg -26.654
Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties 90.450
Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties. -90.450
Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 49.864
Training retailmanagement 0 -10.000
ZOOV vervoer -45.000
P3.9999 Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3 1.750
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 154.638 -85.801