Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

   

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Lagere afschrijvingslasten in verband met latere uitvoering werkzaamheden -30.000
P1.0002 Leges straatwerk 2021 -70.000
P1.0003 Openbare verlichting, energie kosten structureel hoger 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Openbare verlichting, onderhouds kosten structureel hoger 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
P1.0004 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier 32.428
P1.0005 Economische visie, uit uitvoeringsprogramma valt vrij -20.000
P1.0006 Meer medewerkers ingezet ten behoeve van openbaar groen 20.000
P1.0007 Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie2 742.843
Slingeplas vrijval geraamde afschrijvingslasten2 -19.636 -19.636 -19.636 -19.636 -19.636
P1.0008 Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening 140.000
Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening -140.000
P1.0009 P3: Bodemsanering 80.000
P3: Saba bodemsanering dekking reserve bodemsanering 100.000
P3: Saba bodemsanering te laste van saldo 50.000
P1.0010 P3: overschot VOS Ringweg storten in reserve bodemsanering -90.000
P1.0011 Ruimtelijke Ordening, krediet niet meer benodigd vrijval budget -19.832
P1.0012 Uuthuuskes, inbreng grond -211.051
Totaal Programma 1 Ruimte 605.752 21.364 21.364 21.364 21.364
Programma 2 Sociaal Domein
P2.0001 Global Goals, werkbudget 10.000 10.000 10.000 10.000
P2.0002 Accountantskosten 20.196
P2.0003 Aandeel resultaat 2020 VNOG -140.550
P2.0004 Mantelzorg -40.000
P2.0005 Latere invoering ZOOV pas 27.000
P2.0006 Praktijk ondersteuner huisartsen (POH) -30.000
P2.0007 Aandeel resultaat 2020 Laborijn -462.861
P2.0008 BUIG -125.255
P2.0009 Bijstelling Wmo Begeleiding (aansluiting dashboard sociaal domein) 430.474 478.117 478.117 478.117 478.117
P2.0010 Bijstelling Wmo Voorzieningen (aansluiting dashboard sociaal domein) -224.434 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
P2.0011 Bijstelling Jeugdzorg (aansluiting dashboard sociaal domein) 101.249 204.691 204.691 204.691 204.691
P2.0012 Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging (aansluiting dashboard sociaal domein) 487.499 370.000 370.000 370.000 370.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 43.318 977.808 977.808 977.808 977.808
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0001 Aantal grotere objecten verkocht -45.000
P3.0002 Afkoopsom Rabobank Hofstraat -37.500
P3.0003 Compensatie verloren groen Broekstraat -33.570
P3.0004 Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2A -19.511 -19.511 -19.511 -19.511 -19.511
P3.0005 Groot Deunkweg 5, voormalig COA -33.359
P3.0006 Lonen, inhuur 295.000 0 0 0
P3.0007 Aalten Actueel verhoging paginaprijs 10.000 18.000 18.000 18.000 18.000
P3.0008 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's -20.000
P3.0009 Minder juridische bijstand en lagere proceskosten -30.001
P3.0010 Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met Corona -22.000
P3.0011 Lager dividend ROVA 43.000
P3.0012 WOZ, extra werk taxatiebureau 10.000
P3.0013 Algemene Uitkering, mei- en septembercirculaire 2021 -2.014.032 -2.696.548 -574.990 -611.890 -678.241
P3.0014 Vennootschapsbelasting -10.307
P3.0015 P1. Saba bodemsanering uit dekking reserve bodemsanering -100.000
P1: Diverse bodemsaneringen uit dekking reserve bodemsanering -80.000
P1: Restant VOS Ringweg toevoegen aan reserve bodemsanering 90.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -1.997.280 -2.698.059 -576.501 -613.401 -679.752
-1.348.210 -1.698.887 422.671 385.771 319.420