Overgehevelde posten

Elk jaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen te uiten voor de komende begroting. Bijgaand ter informatie alle door de fracties ingebrachte wensen. Het blijft nog even afwachten in hoeverre deze wensen hun weerslag krijgen in de programmabegroting 2022. Deze wordt in de komende maanden in concept opgesteld door het college, die dan ook de afweging zal maken. De volgende wensen zijn ingebracht:

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024
P1.2210 Groot onderhoud wegen uitvoering in 2022 -115.000 115.000
Verkeersmaatregelen, budget in verband met leveringsproblemen naar 2022 -30.000 30.000
Openbare verlichting, beleidsplan uitvoering in 2022 -9.000 9.000
P1.2250 P3: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve -65.200 65.200
P1.5570 Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022 -20.000 20.000
Ontwikkeling kernwinkelgebied, restant bedrag naar 2022 -15.000 15.000
Project Landschregeling naar 2022 -16.000 16.000
Recreatie, toerisme budget cofinanciering Keizersbeek uitvoering in 2022 -17.000 17.000
Recreatie, toerisme budget gebieds ontwikkeling naar 2022 tbv toekomstige projecten -11.000 11.000
P1.7740 Budget Eikenprocessie Rups naar 2022 -50.000 50.000
Budget klimaatadaptatie naar 2022 -29.000 29.000
Duurzaamheid -246.000 246.000
P1.8810 Centrumplan Dinxperlo -70.000 70.000
P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve -272.480 272.480
P3: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve -64.935 64.935
Ruimtelijke Ordening, uitvoering in 2022 -11.000 11.000
P1.8830 Omgevingswet -296.500 296.500
P3. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve -9.000 9.000
P3: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve -70.000 70.000
Project Halve Maan naar 2022 -25.000 25.000
-1.442.115 1.442.115 0 0
P2.4420 P3: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022 -726.000 726.000
P2.6610 Jeugd Oost Achterhoek, ruimte budget POH naar 2022 -30.000 30.000
Brede Impuls Combinatiefuncite uitvoering in 2022 -80.000 80.000
P2.6671 P2: WMO Voorliggend veld budget naar 2022 -15.000 15.000
P2.6681 Beschermd wonen gelden Doetinchem naar 2022 -170.505 170.505
-1.021.505 1.021.505
P3.0100 P1. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve 9.000 -9.000
P1: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve 65.200 -65.200
P1: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve 70.000 -70.000
P1: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve 64.935 -64.935
P2: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022 726.000 -726.000
P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve 272.480 -272.480
1.207.615 -1.207.615
-1.256.005 1.256.005

Programma 1 Ruimte

P1.2210    Onderhoud wegen, € 115.000 van 2021 naar 2022
De onderhoudswerkzaamheden aan de Ludgerstraat en het plateau bij de rotonde bij de Bocholtseweg, zijn uitgesteld en worden in 2022 uitgevoerd. Het bijbehorende budget van € 115.000 wordt overgeheveld.

P1.2210    Beleidsplan openbare verlichting € 9.000, uitvoering in 2022 

P1.2210    Overige verkeersmaatregelen € 30.000
Vanwege leveringsproblemen van de materialen voor de verhoogde kruisingen, plateaus Bredevoort en de Haart, worden de werkzaamheden overgeheveld naar 2022.

P1.2250    NABO Kleuverspad uitvoering in 2022, dekking Algemene reserve € 65.000
De werkvoorbereiding is afgerond en het bestemmingsplan is opgestart. Doordat het gebied in het Gelders Natuur Netwerk ligt, moeten er aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd alvorens het bestemmingsplan verder uitgewerkt kan worden. De uitvoering van de parallelweg wordt hiermee verschoven naar 2022.

P1.5570    Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022 € 20.000
Door het adviesbureau Staring Advies wordt momenteel gewerkt aan een biodiversiteitsplan. Het streven is om deze dit najaar in concept aan het college aan te bieden. Bij een positief besluit door het college, wordt dit concept-rapport vervolgens ter inzage gelegd zodat er voldoende mogelijkheid komt voor participatie, met ruimte voor bewustwording over het thema biodiversiteit en het ophalen van ideeën bij onze inwoners. Na de participatieronde wordt het rapport definitief gemaakt en vervolgens aangeboden aan het college. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, wordt het daarna aan de nieuwe raad aangeboden. Voor de eventuele uitvoeringsmaatregelen in 2022 wordt € 20.000 overgeheveld uit 2021.

 P1.5570    Vergroening kernwinkel gebieden € 15.000  
In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is € 25.000 beschikbaar gesteld om plannen te ontwikkelen om tot een ’vergroening’ van de kernwinkelgebieden van Aalten en Dinxperlo te komen. Ook in het licht van verkoe-ling tijdens extreme warmteperioden gaat dit bijdragen aan de duurzaamheid voor de kernen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2022 plaats. Het budget wordt daarom overgeheveld. 

P1.5570    Landschapsregeling 2019-2022 € 16.000 
Het betreft een regeling met een provinciale cofinanciering voor meerdere jaren. Jaarlijks wordt het resterend bedrag overgeheveld naar het volgende jaar, totdat de regeling is afgerond. De uitgaven zijn onder meer op basis van aanvragen PAN en verschillen per jaar. Wat in 2021 niet wordt besteed, moet overgeheveld worden naar 2022 voor activiteiten en aanleg landschapselementen.

P1.5570    Recreatie
Cofinanciering project Keizersbeek € 17.000
Het project Keizersbeek (Ontbrekende schakel Oude IJsselstreek tot aan Varsseveldseweg) is een langdurig traject. Dit betreft reeds toegezegde Leader-cofinanciering. Door problemen met grondaankopen (temeer door corona), is dit project ernstig vertraagd. Begin 2022 moet duidelijk worden (in verband met provinciale middelen) of uiterlijke termijn van afrekening nog haalbaar is en of het project wel of niet doorgang vindt. Voorgesteld wordt het bedrag € 17.000 naar 2022 over te hevelen.

Verkenning gebiedsontwikkeling € 11.000
In 2020 is € 25.000 gereserveerd voor de verkenning van gebiedsontwikkeling (Uitvoeringsprogramma 2018-2022). Ten behoeve van deze opgave is een bijdrage gedaan aan het onderzoek van het O-team en in zelfwerkzaamheid een pad op de oever van de Aa-strang aangelegd. Ten behoeve van toekomstige projecten wordt € 11.000 overgeheveld naar 2022.

P1.7740    Ongediertebestrijding (Eikenprocessie) € 50.000 
Dit jaar zijn de kosten van de bestrijding van de Eiken processie rups meegevallen. Het restant budget van € 50.000 willen we inzetten om gevolg te geven aan de uitvoering van het aan het begin volgend jaar vast te stellen, bio-diversiteitsplan.

P1.7740    Klimaatadaptatie Aalten € 29.000 
Eind april zijn de resultaten van de stresstest gepubliceerd en openbaar beschikbaar gesteld via onze gemeentelijke website en via weetvanwater.nl. Eind 2021 wordt begonnen met het opstellen van een visie risicodialoog en beleid gemaakt welke maatregelen moeten worden getroffen. Het budget wat overblijft in 2021 doorschuiven naar 2022 voor het uitvoeren van maatregelen.

P1.7740    Duurzaamheid, diverse overgeheveld budgetten € 246.000 naar 2022 
Duurzaamheid; Algemeen budget € 140.000 doorschuiven naar 2022
Het betreffen complexe en langdurige trajecten. In 2021 zijn hier de volgende kosten op verantwoord: Duurzaamheidsdag van 9 oktober; het onderzoek LTO naar zon op agrarische daken en de kosten van de Agem: project zonnige daken voor de industriële bedrijfsdaken. Deze kosten zijn gemaakt als gevolg van de aangenomen motie bij het Uitnodigingskader zon en wind. Het resterende bedrag van € 140.000 wordt overgeheveld naar 2022.

Project Subsidieregeling. Woning verduurzamen € 96.000 
Voor dit project moeten nog uitgangspunten worden opgesteld waarbij ook de nodige aandacht voor de energiearmoede is. Budget doorschuiven naar 2022.

Project Transitievisie Warmte, € 10.000 naar 2022 

P1.8810    Centrumvisie plan Dinxperlo € 342.480, dekking Algemene reserve € 272.480 
Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd.  Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd.

 P1.8810     Structuurversterking Kernen, € 69.000, dekking Algemene Reserve
Dit betreffen projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Voor de uitvoering van Centrumvisie Dinxperlo is een separaat budget beschikbaar gesteld. In het centrum van Aalten is een groot aantal projecten nu in uitvoering. De uitvoering verloopt voortvarend. Gezien de hiervoor benodigde capaciteit, in combinatie met de maatregelen rondom corona, is de beoogde actualisatie van Centrumvisie Aalten overgeheveld naar 2022. 

P1.8810    Afschrijvingslasten Ruimtelijke Ordening € 11.000
De lasten van het krediet landelijk gebied € 11.000 doorschuiven naar 2022.

P1.8830    Diverse projecten Omgevingswet € 296.500
De invoer van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Alles loopt intern volgens planning. Wel moet er voldoende aandacht voor het implementeren van het digitale stelsel binnen onze organisatie blijven. Het restant budget van € 296.500 wordt overgeheveld naar 2022. 

Project 1 Omgevingsvisie € 75.000
Omdat de inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 2022 is in het implementatieplan, onderdeel Omgevingsvisie aangepast. Als gevolg van de (tijdelijke) uitval van de projectleider is de planning bijgesteld. Dit jaar worden het participatieplan en een startnotitie voorbereid. Dit jaar worden geen kosten voorzien, daarom wordt het beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar 2022.

Project 3 Omgevingsplan

Project 2 Omgevingswet Programma budget € 25.000
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022. 

Project.4 Omgevingsvergunning, Toezicht en Handhaving 
In de Begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 7.000. Dit bedrag wordt dit jaar niet meer uitgegeven. In 2022 moet dit bedrag worden overgeheveld naar Project 7 Organisatie en externe samenwerking.

Project 5 Omgevingsweg Manier van Werken € 132.500 

Project 6 Digitaal Stelsel Omgevingswet € 57.000
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022. 

P1.883        Woonvisie € 9.000 
De woonvisie is afgerond en het ondersteuningsproces voor de prestatieafspraken nagenoeg. Het resterende budget € 9.000 is in 2022 benodigd om uitvoering te geven aan de verschillende projecten als het Aaltens hofje en Heerlijk thuis in huis.

P1.8830    Kattenberg/Höfkes, € 70.000, dekking Regiodeal/algemene reserve.
Het project ligt op schema, de projectkosten worden over drie jaar verdeeld. 

P1.8830 Project Halve Maan Bredevoort € 25.000
Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het gebied vanuit erfgoed, landschap, toerisme en klimaat te vergroten. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw beleid voor de volkstuinen. De uitkomsten hiervan gaan gevolgen hebben voor de Halve Maan. Budget wordt overgeheveld naar 2022.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.4420    Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden)
Het niet gebruikte budget van 2021 van € 726.000 wordt overgeheveld naar 2022, de lasten worden gedekt door de reserve onderwijshuisvesting. 

P2.6661    Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent, € 80.000 
Voor de uitvoering van het projectplan Talent is voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2022 een budget toegekend. Het budget is bedoeld voor de inzet van talentverbinders en talentcoaches. In verband met de wervingsprocedure en de tijd die daar mee gemoeid was, hebben we de inzet van de talent-coach Meedoen pas later kunnen realiseren. Daardoor resteert er eind 2021 nog steeds een budget. Voor de definitieve uitvoering van het totale project en de verantwoording aan het rijk is het noodzakelijk om het budget door te schuiven naar 2022.

P2.6661    Praktijk Ondersteuning Huisartsen € 30.000
Het afgelopen jaar zijn de laatste twee praktijken nog niet aangesloten vanwege onder andere de corona-situatie. Dit maakt dat het extra overgehevelde budget uit 2020 niet is ingezet in 2021. In 2022 willen we opnieuw met deze twee praktijken in gesprek of zij de stap naar de POH willen zetten. Om dit te kunnen doen, is het nodig om € 30.000 door te schuiven naar 2022. 

P2.6667    Voorliggend veld Wmo € 15.000
De maatregel ‘inloopvoorzieningen’ in het transformatieplan is pas sinds kort opgepakt, omdat dit nog niet eerder mogelijk was vanwege maatregelen omtrent corona. Zoals aangegeven in het transformatieplan is eenmalig € 50.000 nodig om dit goed in te richten. In 2022 was reeds € 35.000 gereserveerd, daarom wordt nu nog € 15.000 overgeheveld. 

P2.6668    Beschermd wonen € 170.505
In 2021 hebben we van centrumgemeente Doetinchem voor beschermd wonen (mensen met ggz-problematiek) een overschot van het regionale budget over de jaren 2019-2020 ontvangen. Vanaf 2023 wordt, in plaats van centrumgemeente Doetinchem, de gemeente Aalten zelf verantwoordelijk voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In het overgangsjaar 2022 krijgen we hiervoor nog geen middelen, maar moeten we ons wel voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Het in 2021 ontvangen overschot van € 170.505 willen we daarom in 2022 gebruiken voor expertiseontwikkeling, (her)ontwikkelen van de sociale basis voor mensen met ggz-problematiek en het vormgeven van de lokale toegang beschermd wonen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0100    Reserve mutaties
Zie de betreffende programma’s.