Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

De mutatie in deze najaarsnota is € 1.314.939 voordelig ten opzichte van de voorjaarswijziging. Daarnaast hebben we voor € 1.256.005 aan budgetten overgeheveld naar 2022. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s. 

(- teken houdt een voordeel in) 2021 2022 2023 2024 2025
Stand na voorjaarsnota 2021 820.751
Begroting 2022 -1.000 1.086.000 1.585.000 1.897.000
820.751 -1.000 1.086.000 1.585.000 1.897.000
tekort overschot tekort tekort tekort
Bijstellingen najaarsnota 2021
groter dan € 10.000
Programma 1 Ruimte 605.752 21.364 21.364 21.364 21.364
Programma 2 Sociaal Domein 43.318 977.808 977.808 977.808 977.808
Programma 3 Bedrijfsvoering -1.997.280 -2.698.059 -576.501 -613.401 -679.752
Totaal groter dan €10.000 -1.348.210 -1.698.887 422.671 385.771 319.420
Kleiner dan € 10.000 33.271 16.905 17.111 17.111 17.111
Stand na najaarsnota exclusief de overgehevelde posten -494.188 -1.682.982 1.525.782 1.987.882 2.233.531
Overgehevelde posten per saldo nul -1.256.005 1.256.005
Stand na najaarsnota -1.750.193 -426.977 1.525.782 1.987.882 2.233.531
overschot overschot tekort tekort tekort

Het grote voordeel wordt veroorzaakt door onderstaande posten.

Nummer Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
P1.0002 Leges straatwerk 2021 -70.000
P1.0007 Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie 742.843
P1.0012 Uuthuuskes, inbreng grond -211.051
P2.0003 Aandeel resultaat 2020 VNOG -140.550
P2.0007 Aandeel resultaat 2020 Laborijn -462.861
P2.0008 BUIG -125.255
P2.0009 Bijstelling Wmo Begeleiding 430.474 478.117 478.117 478.117 478.117
P2.0010 Bijstelling Wmo Voorzieningen -224.434 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
P2.0011 Bijstelling Jeugdzorg 101.249 204.691 204.691 204.691 204.691
P2.0012 Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging 487.499 370.000 370.000 370.000 370.000
P3.0013 Algemene Uitkering, mei en september circulaire 2021 -2.014.032 -2.696.548 -574.990 -611.890 -678.241
Overige bijstellingen 137.908 29.853 29.853 29.853 29.853
-1.348.210 -1.698.887 422.671 385.771 319.420