Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Programma 1 Ruimte Blz. 7  
Algemeen Blz. 8  
Doelstellingen Blz. 9  
P1.01 Omgevingswet *10 Blz. 10  
We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie. Blz. 11  
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 12  
We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen. Blz. 13  
P1.03 Duurzaamheid *9 Blz. 14  
Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Blz. 15  
P1.04 Duurzaamheid *9 Blz. 16  
Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 17  
P1.05 Klimaat Blz. 18  
We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek. Blz. 19  
P1.06 Klimaat Blz. 20  
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern. Blz. 21  
P1.07 Klimaat Blz. 22  
Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen. Blz. 23  
P1.08 Vitale centra *11 Blz. 24  
In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Blz. 25  
P1.09 Vitale centra *11 Blz. 26  
Het pand Lage Blik 28 in Aalten wordt verbouwd en de openbare ruimte rondom wordt heringericht zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/uitbreiding van de AH. Blz. 27  
P1.10 Verkeersveiligheid Blz. 28  
Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen. Blz. 29  
P1.11 Wonen *21 Blz. 30  
De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst. Blz. 31  
P1.12 Wonen *9, 20, 21 Blz. 32  
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave. Blz. 33  
P1.13 Bereikbaarheid *22 Blz. 34  
Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten rijden. Blz. 35  
P1.14 Bereikbaarheid *23 Blz. 36  
Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente. Blz. 37  
P1.15 Werken Blz. 38  
Begin het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld. Blz. 39  
Actuele ontwikkelingen Blz. 40  
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 41  
Toelichting budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 42  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 43  
Algemeen Blz. 44  
Doelstellingen Blz. 45  
P2.01 Zorg *36 *37 *40 Blz. 46  
We implementeren de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie. Blz. 47  
P2.02 Zorg Blz. 48  
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven. Blz. 49  
P2.03 Zorg Blz. 50  
Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties. Blz. 51  
P2.04 Zorg en Welzijn *42 Blz. 52  
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd. Blz. 53  
P2.05 Zorg Blz. 54  
Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant. Blz. 55  
P2.06 Nieuwkomers *45 Blz. 56  
Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt. Blz. 57  
P2.07 Laborijn Blz. 58  
Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn. Blz. 59  
P2.08 Sport *28 Blz. 60  
Er is uitvoering gegeven aan het lokale sportakkoord en de open en vitale sportparken. Blz. 61  
P2.09 Preventie Blz. 62  
Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord. Blz. 63  
P2.10 Cultuur *31 Blz. 64  
De subsidie is opgenomen in de begroting. Blz. 65  
P2.11 Veiligheid *3 Blz. 66  
De internationale samenwerking wordt versterkt. Blz. 67  
P2.12 Openbare orde en veiligheid Blz. 68  
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen. Blz. 69  
P2.13 Openbare orde en veiligheid Blz. 70  
Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet). Blz. 71  
P2.14 75 jaar bevrijding *32 Blz. 72  
De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van Corona verplaats naar 2021. Blz. 73  
Actuele ontwikkelingen Blz. 74  
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 75  
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 76  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 77  
Algemeen Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
P3.01 Communicatiebeleidsplan Blz. 80  
Opstellen van plan gereed. Blz. 81  
P3.02 Vernieuwen en optimaliseren raadsnet Blz. 82  
Vernieuwing gereed. Blz. 83  
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 84  
2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA. Blz. 85  
Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording. Blz. 86  
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject. Blz. 87  
P3.04 Uitwerking koppeling BGT - BOR Blz. 88  
In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT – BOR koppeling verder kan worden bijgehouden en verfijnd. Blz. 89  
In mei 2020 is de aansluiting tussen de basisregistratie en de beheerpakketten gerealiseerd. Nu vindt de verwerking van de mutaties plaats. Blz. 90  
P3.05 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag herwaardering WOZ Blz. 91  
De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd. Blz. 92  
P3.06 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 93  
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving). Blz. 94  
Bijhouden van de planvoorraad. Blz. 95  
Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet. Blz. 96  
Software die wetregels kunnen omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet. Blz. 97  
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet. Blz. 98  
Actuele ontwikkelingen Blz. 99  
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 100  
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 101  
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 102  
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij Blz. 103  
Overgehevelde posten Blz. 104  
Algemeen Blz. 105  
Programma 1 Ruimte Blz. 106  
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 107  
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 108  
Corona budget Blz. 109  
Mutaties op corona budgetten Blz. 110  
Baten Blz. 111  
Baten Blz. 112  
Lasten Blz. 113  
Welkom Blz. 114  
Inleiding Blz. 115  
Inleiding Blz. 116  
Totaal financieel overzicht Blz. 117  
Totaal financieel overzicht Blz. 118  
Het grote voordeel wordt veroorzaakt door onderstaande posten. Blz. 119  
Bijlagen Blz. 120  
Balans Blz. 121  
Algemeen Blz. 122  
Overzicht kredieten Blz. 123  
Overzicht kredieten Blz. 124  
Toelichting Blz. 125  
Algemene Reserve Blz. 126  
Algemeen Blz. 127  
Door de raad vast te stellen Blz. 128  
Baten Blz. 129  
Lasten Blz. 130  
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Blz. 131  
Algemeen Blz. 132  
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Blz. 133  
Algemeen Blz. 134  
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Blz. 135  
Algemeen Blz. 136