Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

AOGW                   Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

APV                       Algemene Plaatselijke Verordening

AVG                       Algemene verordening gegevensbescherming

AWLO                    Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek

BAG                       Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBP                       Bruto Binnenlands Product

BBV                       Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BCF                       BTW-compensatiefonds

BCF                       Beleidsgestuurde contractfinanciering

BGT                       Basisregistratie Grootschalige Topografie

Bibob                     Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIO                         Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG                       Bank Nederlandse Gemeenten

BOA                       Buitengewoon opsporingsambtenaar

BRK                       Basisregistratie Kadaster

BTW                       Belasting toegevoegde waarde

BUIG                      Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BZK                        Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO                       Collectieve arbeidsovereenkomst

CEO                       Client ervaringsonderzoek

CISO                      Chief Information Security Officer

DSO                       Digitaal Stelsel Omgevingswet

ECB                       Europese Centrale Bank

FG                          Functionaris Gegevensbescheming

Fte                          Fulltime-equivalent

GF                          Gemeentefonds

GGZ                       Geestelijke Gezondheidszorg

GOO                      Gemeentelijke Opvang Oekraïners

GR                          Gemeenschappelijke Regeling

HAN                       Hogeschool Arnhem Nijmegen

ICT                         Informatie- en Communicatietechnologie

IHP                         Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs

LPO                       Loon- en prijsontwikkeling

MOP                      Meerjaren onderhoudsplan

MT                          Managementteam

Nabo                     Niet actief beveiligde overweg

NHG                      Nationale hypotheek garantie

ODA                       Omgevingsdienst Achterhoek

OZB                       Onroerendezaakbelasting

PAN                       Particulier Agrarisch Natuurbeheer

PO                          Primair Onderwijs

POO                       Particuliere Opvang Oekraïners

RM                         Raadsmededeling

RMT                       Regionaal Mobiliteitsteam

SMI                        Sociaal Medische Indicatie

SON                       Stadsbank Oost Nederland

SOR                       Samenhangende Objecten Registratie

SPUK                    Regeling specifieke uitkering sport

SPUK IJZ              Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden

TOZO                     Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

TWAO                    Toegevoegde waarde Aaltens onderwijs

VNG                       Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNOG                    Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

VO                          Voortgezet Onderwijs

Vpb                        Vennootschapsbelasting

VRI                         Verkeersregelinstallatie

Wmo                      Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ                      Wet waardering Onroerende Zaken

WSPA                    WerkgeversServicepunt Achterhoek

Wsw                       Wet sociale werkvoorziening