Financiën Oekraïne

Oekraïne

Er is nog geen volledig beeld te vormen wat de ontwikkelingen met betrekking tot de Oekraïnebudgetten zijn. De lasten bestaan uit de verstrekking van leefgeld, tolkkosten en kosten met betrekking tot de huisvesting plus extra inzet personeel. In de algemene uitkering is via de septembercirculaire een uitkering verstrekt en ook in de decembercirculaire worden hiervoor bedragen verwacht. Eindelijk heeft het Rijk ook erkend dat de gemeenten kosten hebben voor begeleiding van Oekraïners in de particulieren opvang, maar nog niet bekend is hoeveel budget we daarvoor ontvangen. We vragen de subsidies aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle mutaties zijn nu budgettair neutraal verwerkt in deze nota. We stellen u voor bij het opmaken van de jaarrekening de Oekraïnebudgetten in zijn totaal te bezien en het eventuele overschot afzonderlijk aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze geldstromen inzichtelijk blijven. 

 

2022
Programma 2 Sociaal Domein
P2.4430 Leerlingenvervoer Oekraïne, septembercirculaire 2022 13.935
P2.6610 Bijdrage verlening ministerie van Justitie en Veiligheid GOO/POO -542.450
P2.6610 Figulus, leefgeld uitkering en coördinatie 107.000
P2.6610 Laborijn leefgeld uitkering en uitvoeringskosten 250.000
P2.6610 Tolkkosten, projectleider 35.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -136.515
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0030 GOO locaties 150.450
P3.0070 Algemene uitkering, decembercirculaire 2022 (bedrag nog niet bekend) 0
P3.0070 Algemene uitkering, septembercirculaire 2022 -13.935
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 136.515
Totaal Oekraïne 0

Toelichting

P2.4430    Leerlingenvervoer Oekraïne, septembercirculaire 2022 € 13.935 
Uit de Oekraïne komen mensen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren onder de 18 jaar. We zien dat scholen en gemeenten enorme inspanningen leveren om deze leerlingen onderwijs te bieden, waaronder in sommige gevallen ook het vervoer naar school. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen. Het Rijk komt de gemeenten tegemoet middels de decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen. De bedragen die worden toegekend zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde kinderen uit de Oekraïne, met peildatum 6 mei 2022. In de uitkering wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) en leerlingen in het Primair Onderwijs (PO). 

P2.6610    Bijdrage verlening ministerie van Justitie en Veiligheid 
Met betrekking tot de Oekraïne is er onderscheid tussen particuliere (POO) en gemeentelijke (GOO) opvang. Voor de GOO geldt de bekostigingsregeling opvang Oekraïense Ontheemden. Voor onze GOO's is inmiddels financiering aangevraagd bij het ministerie. Tot op heden hebben wij alle uitgaven voorgefinancierd.
De afgelopen maanden is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de kosten die gemeenten maken voor de gemeentelijke en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne. Doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. Met betrekking tot de GOO leidt dat tot een bijstelling van het normbedrag per 15 oktober 2022 van € 100 naar € 83 om dit beter te laten aansluiten bij de werkelijke kosten die gemeenten maken. 
Er wordt een normbedrag geïntroduceerd per persoon in de POO ter dekking van de uitvoerings- kosten van gemeenten. Dit normbedrag bedraagt € 210 per geregistreerde persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking is gedaan. De regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022. De totale hoogte van de te ontvangen bedragen voor Aalten zijn nog niet bekend. 

P2.6610    Laborijn Oekraïne leefgeld en uitvoeringskosten € 250.000
Door de oorlog in Oekraïne is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel daarvan verblijft in onze regio. In het derde kwartaal is de nieuwe instroom verminderd. Momenteel worden mensen opgevangen bij zowel particuliere als gemeentelijke opvanglocaties. In het derde kwartaal is een deel van de particuliere opvang ondergebracht bij de gemeentelijke opvang. 

 
Leefgeld
Laborijn verstrekt het leefgeld. De huidige regeling die gestart is op 1 april 2022 loopt op dit moment nog zeker door tot eind 2022. Het gaat hier om verstrekking van leefgeld, afhankelijk van de aangeboden verzorging. De invulling van de regeling na december 2022 is nog niet duidelijk. Wij verwachten daar eind 2022 meer duidelijkheid over te krijgen. 

Begeleiding naar werk
Laborijn blijft de vluchtelingen uit Oekraïne begeleiden richting betaald werk. Laborijn neemt actief deel aan het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ‘Achterhoek Werkt Door’. Via het RMT en het Werkgevers Servicepunt Achterhoek (WSPA) zijn inmiddels vluchtelingen al dan niet tijdelijk geplaatst bij diverse ondernemers in de 
Achterhoek.

P2.6610    Projectleider en tolkkosten 
Dit betreffen de kosten voor de projectleider en de tolkkosten met betrekking tot de vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. 

P2.6610    Figulus coördinatie en uitbetaling van zak en kleedgeld
Vooruitlopend op een landelijke regeling heeft gemeente Aalten een voorlopige regeling gehad voor zak- en kleedgeld voor de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Dit is via vluchtelingenwerk (Figulus) geregeld. Er wordt een groot beroep gedaan op de inzet van ons lokale Vluchtelingenwerk. Aan Figulus Welzijn is daarom extra budget toegekend zodat zij extra capaciteit in kunnen zetten. 

P3.0030    Gemeentelijke opvang (GOO) locaties 
De aanpassingen huur en overige kosten ten behoeve van de huisvesting van de gemeentelijke opvang locaties worden hier verantwoord. 

P3.0070    Algemene uitkering
Gemeenten en veiligheidsregio's werken aan het realiseren van opvangplekken. Om gemeenten duidelijkheid te geven over wat zij ontheemden kunnen bieden en welke kosten door het Rijk worden vergoed, is er een specifieke uitkering op basis van normbedragen opgesteld. Uitgangspunt is reële compensatie van kosten die gemeenten in dit kader moeten maken. Daarnaast zijn gemeenten in verband met deze opvang ook verantwoordelijk en hebben ze de regie voor:
- tijdelijke onderwijshuisvesting;
- inrichten van leerlingenvervoer;
- de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek.

In de komende periode wordt de compensatie en verdeling in overleg tussen Rijk en VNG nader uitgewerkt. Bedragen komen via de september- en decembercirculaire beschikbaar.
Middels de septembercirculaire is € 13.935 beschikbaar gesteld voor leerlingenvervoer over de periode 
1 maart 2022 tot 16 juli 2022. De overige onderdelen worden via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.