Reserve overlopende posten

Overlopende posten

Tot nu toe zijn de budgetten die in het jaar niet benut worden maar waar nog wel een bestemming voor is, doorgeschoven naar het volgende boekjaar. Om schommelingen in het rekeningsaldo te voorkomen, schuiven we de budgetten niet meer door, maar storten we het in een nieuw te vormen reserve overlopende posten. In de volgende jaarschijf worden de betreffende budgetten weer verhoogd en gedekt uit de reserve, zodat deze volledig vrijvalt. Ze hebben geen effect op het begrotingssaldo

 

Omschrijving 2022 2023
Programma 1 Ruimte
P1.5570 Biodiversiteitsplan -13.000 13.000
P1.5570 Plattelandsontwikkeling, landschapsregeling -10.000 10.000
P1.5570 Project Landschapsregeling 2019-2022 -9.000 9.000
P1.7740 Duurzaamheid -202.000 202.000
P1.7740 Project Subsidieregeling Woning verduurzamen -108.675 108.675
P1.7740 Project Transitievisie Warmte -40.000 40.000
P1.7740 Uitvoeringskosten klimaatakkoord -213.027 213.027
P1.8810 Afschrijvingslasten Ruimtelijke Ordening -11.128 11.128
P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo -140.000 140.000
P1.8810 Omgevingswet invoeringskosten -246.925 246.925
P1.8810 Omgevingswet, deelproject 1 Omgevingsvisie -90.000 90.000
P1.8810 Omgevingswet, deelproject 2 Omgevingswet Programma -40.210 40.210
P1.8810 Omgevingswet, deelproject 5 Nieuwe Manier van Werken -100.000 100.000
P1.8810 Omgevingswet, deelproject 7 Organisatie en externe samenwerking/toezicht en handhaving -58.439 58.439
P1.8830 Prestatieafspraken -14.161 14.161
P1.8830 Project Halve Maan Bredevoort -25.000 25.000
Totaal Programma 1 Ruimte -1.321.565 1.321.565
Programma 2 Sociaal Domein
P2.6610 Antidiscriminatiebeleid -10.750 10.750
P2.6610 Brede Impuls Combinatiefuncties/Projectplan Talent -51.250 51.250
P2.6681 Beschermd wonen -136.285 136.285
Totaal Programma 2 Sociaal Domein -198.285 198.285
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0040 PinkRoccade iFinancien 70.000 -70.000
P3.0100 Reserve mutaties overgehevelde posten 1.449.850 -1.449.850
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 1.519.850 -1.519.850
Totaal Overlopende posten -0 0

Toelichting

Programma 1 Ruimte 
P1.5570    Biodiversiteitsplan € 13.000
De startnotitie van het biodiversiteitsplan is in oktober in de raad behandeld. Doordat het jaar 2022 voor het biodiversiteitsplan met name een jaar van interne (bestuurlijke) afstemming is geweest, zijn er verder geen kosten in 2022 te verwachten. Omdat deze er in 2023 wel zijn, wordt het budget van 2022 volledig opgenomen in 2023.

P1.5570    Plattelandsontwikkeling, landschapsregeling € 10.000
Een budget van € 10.000 dat dient als cofinanciering in de provinciale landschapsregeling opnemen in 2023.

P1.5570    Project Landschapsregeling 2019-2022 € 9.000 
Het betreft een regeling met een provinciale cofinanciering voor meerdere jaren. Jaarlijks wordt het resterend bedrag overgeheveld naar het volgende jaar, totdat de regeling is afgerond. Subsidieperiode loopt formeel eind 2022 af. We vragen uitstel aan voor de besteding van de laatste middelen. Buiten Nationaal landschap is het geld eind 2022 besteed (50% subsidie), binnen Nationaal Landschap (75 % subsidie) nog niet. De uitgaven zijn onder meer op basis van aanvragen PAN en verschillen per jaar. Wat in 2022 niet wordt besteed, moet overgeheveld worden naar 2023 voor activiteiten en aanleg landschapselementen.

P1.7740    Duurzaamheid € 202.000 
Dit betreft het verzamelbudget voor de projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, die op basis van het Plan van Aanpak Duurzaamheid worden uitgevoerd. We verwachten in 2022 nog € 30.000 benodigd te hebben voor het vervolg van Zon Op Dak, het restant ad € 202.000 nemen we op in 2023.

 
P1.7740    Project Subsidieregeling Woning verduurzamen € 108.675
De gelden die we van het Rijk hebben ontvangen voor de aanpak Energiearmoede moeten besteed zijn voor 31 december 2023. In het Plan van Aanpak Energiearmoede is voorgesteld om een budget van € 108.675 door te schuiven naar 2023. In die aanpak is ook voorzien in een regeling voor woningverduurzaming.
Het gemeentelijk geld voor subsidieregeling woningverduurzaming willen we inzetten om een vervolg te geven op de aanpak die we met de rijksgelden in gang hebben gezet. Zo kunnen we meer continuïteit bieden naar onze inwoners.

P1.7740    Project Transitievisie Warmte € 40.000
In het derde kwartaal zijn de gesprekken opgestart met de woningbouwcorporatie over de wijkgerichte aanpak. In het vierde kwartaal wordt de aanpak verder uitgewerkt. De uitvoeringskosten van het project worden in 2023 opgenomen.

P1.7740    Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 213.027 
De Klimaatvisie is in voorbereiding en gaat het komende kwartaal de besluitvormingsprocedure in. 
Het budget van € 213.027 is bedoeld voor uitvoering van het klimaatakkoord. Onder andere voor de warmte-transitie, maar het kan ook ingezet worden voor andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat-adaptatie. Het budget kan in 2022 vrijvallen en in 2023 weer opgenomen worden.

P1.8810    Afschrijvingslasten Ruimtelijke Ordening € 11.128
Het bestemmingsplan landelijk gebied wordt waarschijnlijk in 2023 gemaakt. De afschrijvingslasten ter hoogte van € 11.000 worden in 2023 opgenomen.

P1.8810    Centrumvisie plan Dinxperlo € 140.000 
Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd. Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd. In 2022 is door middel van een ontwikkelcompetitie een ontwikkelaar geselecteerd die ook de infrastructuur realiseert. Het beschikbare budget wordt in 2023 ingezet.

P1.8810    Diverse projecten Omgevingswet 
Omgevingswet invoeringskosten € 246.925
Middels de algemene uitkering is € 313.635 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Ter besluitvorming  is de Startnotitie 'Samenwerken aan Omgevingsvisie Aalten' 25 oktober 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De verwachting is dat van het beschikbaar gestelde budget dit jaar € 246.925 overblijft. Dit wordt in 2023 ingezet. 

Deelproject 1 Omgevingsvisie € 90.000
Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig is uitgesteld tot 1 juli 2023, is het implementatieplan, onderdeel Omgevingsvisie aangepast. Als gevolg van de (tijdelijke) uitval van de projectleider is de planning bijgesteld. Dit jaar worden het participatieplan en een startnotitie voorbereid. Dit jaar worden geen kosten voorzien, daarom wordt het beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar 2023.

Deelproject 2 Omgevingswet Programma budget € 40.210
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig en wordt in 2023 ingezet. 

Deelproject 5 Omgevingswet Manier van Werken € 100.000 
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig en wordt in 2023 ingezet. 

Deelproject 7 Organisatie en externe samenwerking/toezicht en Handhaving € 58.439
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig en wordt in 2023 ingezet. 

P1.8830    Prestatieafspraken € 14.161 
Wegens ziekte van een medewerker is in 2022 weinig besteed. Het restant budget wordt in verband met de druk op de woningmarkt en het mogelijk uitvoeringsplan wonen en zorg opgenomen in 2023. 

P1.8830    Project Halve Maan Bredevoort € 25.000
Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het gebied vanuit erfgoed, landschap, toerisme en klimaat te vergroten. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw beleid voor de volkstuinen. De uitkomsten hiervan gaan gevolgen hebben voor de Halve Maan. Budget wordt overgeheveld naar 2023.

 
Programma 2 Sociaal Domein    
P2.6610    Antidiscriminatiebeleid € 10.750
Via de meicirculaire 2021 zijn structurele middelen vrijgemaakt voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen. De niet gebruikte middelen gaan wij in 2023 inzetten voor onder andere de uitvoering van de Nota Inclusie. 

P2.6610    Brede Impuls Combinatiefuncties/Projectplan Talent € 51.250
Het college heeft op 16 augustus 2022 besloten om het plan Talent te continueren voor een periode van drie jaar vanaf 1 september 2022. Per 1 januari 2022 was sprake van een financiële reserve van € 86.130. We verwachten dat deze reserve per 1 januari 2023 daalt naar een bedrag van € 51.250. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

P2.6681    Beschermd wonen € 136.285
De verwachting was dat wij vanaf 2023, in plaats van centrumgemeente Doetinchem, zelf verantwoordelijk zouden worden voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen (mensen met GGZ-problematiek). In 2022 kregen we hiervoor nog geen middelen, maar moesten we ons al wel voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Daarom hadden we het in 2021 ontvangen overschot van het regionale budget over de jaren 2019-2020 (€ 170.505) doorgeschoven naar 2022. Hoewel de overheid heeft besloten dat beschermd wonen pas in 2024 overgaat naar de lokale gemeenten, gaan we in de Achterhoek door met het proces van warme overdracht. Concreet betekent dit dat onze consulenten vanaf november 2022 tot medio maart 2023 onder begeleiding van Buurtplein Doetinchem gaan leren indiceren. Hierna gaan ze dit zelfstandig doen en blijft Buurtplein op de achtergrond aanwezig. In 2022 hebben we ons aandeel in het overschot uit 2021 ter hoogte van € 92.273 ontvangen van gemeente Doetinchem. Voor 2023 geldt ook dat de middelen nog naar de centrumgemeenten gaan. Vanaf 2024 komen de rijksmiddelen rechtstreeks bij ons, waarbij de verwachting is dat wij de eerste twee/drie jaar een nadeel gemeente zijn. Het nog niet benutte deel van de ontvangen gelden over 2019-2021 (€ 136.285) gaan we de komende jaren inzetten voor expertiseontwikkeling, het (her)ontwikkelen van de sociale basis voor mensen met ggz-problematiek, het vormgeven van de lokale toegang beschermd wonen en het opvangen van de verwachte tekorten.

Programma 3 Bedrijfsvoering 
P3.0040    PinkRoccade iFinancien € 70.000
Vooruitlopend op de vernieuwde financiële omgeving (iFinanciën) gaan de pakketten van PinkRoccade al in 2022 over naar de cloud. Om die reden worden diverse implementatiekosten al in 2022 gemaakt. Er wordt € 70.000 vanuit 2023 overgeheveld naar 2022.

P3.0100    Reserve mutaties overlopende posten
Zie de betreffende programma’s.