Overzicht kredieten

Overzicht kredieten

Voor de verkrijging van inzicht in de voortgang en afwikkeling van uitgegeven investeringskredieten is hier een overzicht van de verwachte uitgaven en mutaties gegeven. In deze lijst is de status en de totale hoogte van de in 2022 openstaande kredieten weergegeven. De kredieten zijn waar nodig aangepast. Het restantbe-drag van de lopende kredieten wordt aan het eind van het jaar overgeheveld naar 2023. De kredieten die de status gereed hebben, worden in 2022 afgesloten, het restant van het krediet valt dan vrij. De gevolgen van deze bijstellingen zijn verwerkt in de kapitaallasten.

Status:
1.    nog niet ten uitvoering    3.    in uitvoering    5.    komt niet tot uitvoering
2.    in voorbereiding    4.    gereed        

Datum votering Status Krediet voor Mutatie najaarsnota Krediet na Totaal Overschot/
tekort
Programma 1 Ruimte
Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 5-11-2019/7-7-2020 3 2.345 77 2.422 2.422 0
Allee 05-11-2019/13-07-2021 1 100 -100 0 0 0
Beggelderdijk 7-11-2017 4 595 83 678 678 0
Bekendijk, Mister-, Frederik Hendrik- ,Oranje- en Roelvinkstraat 4-7-2017/5-11-2019/4-7-17 4 542 30 572 572 0
Dalweg 4-7-2017/05-11-2019 3 147 -77 70 70 0
Driessenshof 3-11-2020/13-7-2021 4 524 41 565 565 0
Frankenstraat 5-11-2019 1 330 -330 0 0 0
Heelweg 05-11-2019/13-07-2021 3 150 43 193 193 0
Lage Veld, Richterinkstraat, riolering 7-7-2020/5-7-2022 4 295 295 295 0
Lichtenvoordsestraatweg 5-11-2019 2 465 -400 65 65 0
Prinsenstraat/Veemarkt 4-7-2017 4 448 0 448 448 0
Reehorsterlaan 5-11-2019 2 22 4 26 26 0
Saksenstraat 4-7-2017/5-11-2019 1 242 -242 0 0 0
Welinkweg, Dinxperlo 4-7-2017/5-11-2019 4 522 -39 482 482 0
LED-waarschuwingssysteem 21-12-2021 4 23 -4 19 19 0
Openbare verlichting 1-11-17/1-11-18/5-11-19/13-7-21 3 204 -100 104 104 0
Parkeren, Hogestraat € 1 22-12-2020 2 0 0 0 0 0
Parkeren, Oosterkerkstraat 22-12-2020 4 30 3 33 33 0
Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied 29-9-2012 3 142 -11 131 131 0
Schrobmachine Duatic Enduranc 5-7-2022 4 16 0 16 16 0
Uuthuuskes 7-7-2020 3 1.100 -253 847 847 0
Programma 3 Bedrijfsvoering
Materieel Div 3 414 -207 207 207 0
Overkapping werf 5-7-2022 4 30 15 45 45 0
Totaal 8.686 -1.467 7.218 7.218 0

Toelichting

Programma 1 Ruimte
Admiraal de Ruijterstraat/Dijkstraat, € 77.000 bijstellen; krediet afsluiten
Binnen het project Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat zijn een aantal zaken aan het licht gekomen waarin vooraf niet was voorzien. Het betreffen allemaal kleine meerwerk posten welke als afwijking op de totale opdracht zijn aangemerkt en zodoende buiten de scope en de ‘fixed price’ van deze opdracht vielen. Zo bleek er bij de kruising Admiraal de Ruyterstraat – Dijkstraat nog een stuk oude fundering te zitten van een woning, moest er extra bronbemaling geplaatst worden in verband met hoog water en hadden we te maken met prijsstijgingen van het asfalt. Ook bleek het hekwerk langs de Slingebeek in slechtere staat te zijn dan eerder was gedacht. Daarbij werd ook geconstateerd dat het huidige onderhoud rondom dit hekwerk erg arbeidsintensief is. Er is daarom gekozen voor het plaatsen van een nieuw hekwerk met daaronder een betonconstructie zodat in de toekomst geen onderhoud van het groen in het talud meer nodig is. 

Allee, nog niet ten uitvoer; doorschuiven naar 2023

Beggelderdijk, € 83.000 bijstellen; krediet afsluiten 
Ten tijde van de asfaltwerkzaamheden bleken de weersomstandigheden niet optimaal voor de beoogde asfaltopbouw. De werkzaamheden uitstellen was niet wenselijk omdat er geen ruimte bij de asfaltcentrale meer was in de planning en daarom de werkzaamheden met circa 4 maanden uitgesteld moesten worden. In overleg is besloten om een andere opbouw van het asfalt te hanteren wat helaas duurder was dan vooraf de bedoeling was. Ook de kostenstijging van de bitumen heeft hierin een rol gespeeld. 

Daarnaast zijn er grasbetonstenen toegepast bij de Beggelderdijk. Deze bleken echter onvoldoende draagkracht te hebben waardoor er een naad ontstond tussen de rijbaan en de grasbetonstenen. Dit leverde gevaarlijke situaties op. De aannemer moest dit onder garantie herstellen maar vanuit de gemeente was er geen vertrouwen meer in deze oplossing. Er is daarom gekozen voor het toepassen van een betonstrook in plaats van het opnieuw aanbrengen van grasbetonstenen. De meerkosten voor deze betonstrook zijn voor rekening van de gemeente wat resulteert in een kostenstijging op het project. 

Bekendijk, Mister-, Frederik Hendrik-, Oranje- en Roelvinkstraat € 30.000 bijstellen; krediet afsluiten
Krediet wordt afgesloten, er is een overschrijding op het krediet onder andere door duurdere materialen en de openbare verlichting die niet in het oorspronkelijke plan was opgenomen. 

Dalweg, in uitvoering 

Driessenshof, € 41.000 bijstellen; krediet afsluiten
Krediet wordt afgesloten, er is een overschrijding op het krediet onder andere door aanpassingen op het binnenterrein en verlichting die niet in het oorspronkelijke plan was opgenomen. 

Frankenstraat, nog niet ten uitvoer; doorschuiven naar 2023

Heelweg, in uitvoering, € 193.000 in 2022; restant naar 2023

Lage Veld, Richterinkstraat, werkzaamheden gereed; kredieten afsluiten 

Lichtenvoordsestraatweg, naar 2023 

Prinsenstraat/Veemarkt, gereed

Reehorsterlaan, in voorbereiding

Saksenstraat, nog niet ten uitvoer; naar 2023

Welinkweg, Dinxperlo, werk in 2022 afgerond, krediet afsluiten

LED waarschuwing; krediet afgesloten 
Het is goedkoper uitgevallen doordat een aantal werkzaamheden in een lopend werk zijn meegenomen.

Openbare verlichting, € 100.000; doorgeschoven naar 2023

Parkeren, aankoop parkeerplaats Hogestraat, status In voorbereiding
Dit gaat dit jaar niet uitgevoerd worden. De Woonplaats is nog volop bezig met oriënteren hoe de locatie ingevuld gaat worden. Status dus in voorbereiding (eigenlijk onderzoeksfase).

Parkeren, aankoop grond Oosterkerkstraat 
Overschrijding budget in verband met de aankoopkosten van de grond.

Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied € 11.128, krediet uitvoering in 2023.

Schrobmachine, aangeschaft voor in een sporthal

Uuthuuskes; krediet deels doorschuiven naar 2023
Acht van de tien uuthuuskes zijn inmiddels geplaatst, opgeleverd en verhuurd. Voor twee uuthuuskes is geen plek gevonden. Het krediet hiervoor wordt doorgeschoven naar 2023. De afronding van het project na afwikkeling en verantwoording subsidie vindt in 2023 plaats. 

Programma 3 Bedrijfsvoering 
Overkapping werf, krediet € 15.000 bijstellen
Er is een overkapping gemaakt voor het opladen van de elektrische auto’s. De prijs is aanzienlijk gestegen door een hogere staalprijs en omdat de overkapping groter is geworden; er zijn acht in plaats van zes parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Materieel
Door leveringsproblemen is een deel van de aanschaf van materieel vertraagd. Dit krediet wordt overgeheveld naar 2023