Totaal financieel overzicht

Totaal financieel overzicht

Het begrotingssaldo voor 2022 is van een behoorlijk tekort ten tijde van de voorjaarsnota 2022 omgeslagen naar een overschot van 4 ton in deze najaarsnota. Daarnaast hebben we voor ruim 1,4 miljoen euro aan budgetten via de reserve overlopende posten overgeheveld naar 2023. Dit heeft geen invloed op het begrotingssaldo. In 2023 wordt de reserve weer leeg geboekt en worden de budgetten weer ingezet voor de beoogde doelen. 

Het volgende overzicht geeft het totaal van de mutaties aan en de stand van de begroting na verwerking van de najaarsnota. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma’s. 

 

(- teken houdt een voordeel in) 2022 2023 2024 2025 2026
Voorjaarsnota 2022 1.573.000
Begroting 2023 -6.000 -26.000 -132.000 2.646.000
1.573.000 -6.000 -26.000 -132.000 2.646.000
tekort overschot overschot overschot tekort
Bijstellingen najaarsnota 2022
Groter dan € 10.000
Programma 1 Ruimte 301.156 162.960 180.098 199.117 202.757
Programma 2 Sociaal domein -178.894 1.207.133 607.133 607.133 607.133
Programma 3 Bedrijfsvoering -2.128.250 -836.805 -203.840 263.413 -838.151
Totaal groter dan € 10.000 -2.005.988 533.288 583.391 1.069.663 -28.261
Kleiner dan € 10.000 30.988 44.712 45.609 46.337 46.261
Stand na najaarsnota -402.000 572.000 603.000 984.000 2.664.000
overschot tekort tekort tekort tekort

De grootste mutaties in deze voorjaarsnota

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026
P1.0001 Leges straatwerk -30.000 0 0 0 0
P1.0002 Openbare verlichting 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
P1.0004 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500
P1.0008 Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte 140.000 0 0 0 0
P1.0014 Ongediertebestrijding eikenprocessierups
P2.0004 Vrijval voorziening wachtgeld wethouders -572.628 0 0 0 0
P2.0006 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
P2.0008 ZOOV 137.000 244.000 244.000 244.000 244.000
P2.0012 Vrijval algemene budgetten sociaal domein -125.661 0 0 0 0
P2.0013 Vrijval mantelzorgondersteuning -58.190 0 0 0 0
P2.0017 BUIG 232.163 0 0 0 0
P2.0019 Wmo voorzieningen 93.000 100.000 100.000 100.000 100.000
P2.0020 Huishoudelijke hulp 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
P2.0022 P3: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve 600.000 0 0 0
P3.0001 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
P3.0002 Verkopen eigendommen gemeente -261.000 0 0 0 0
P3.0010 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022 -2.549.710 -63.305 -30.340 436.913 -664.651
P3.0010 Onttrekking aan buffer loon- en prijsontwikkeling 0 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
P3.0013 P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve 600.000 -600.000 0 0 0
Overig -64.962 77.593 94.731 113.750 117.390
-2.005.988 533.288 583.391 1.069.663 -28.261