Coronabudget

Mutaties op corona budget

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de coronabudgetten. 
Dit is een overzicht met de gegevens die bekend zijn per eind oktober 2022 en is een vervolg op het overzicht uit de jaarrekening 2021. Dit overzicht geeft de voorlopige stand van het overschot van de coronabud-getten 2022 weer. De niet bestede coronamiddelen van € 498.000 in 2021 zijn toegevoegd aan het algemene coronabudget. Het restant van de ontvangen en bestede coronagelden wordt aan het eind van het jaar weer door middel van winstbestemming in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan het budget 2023 voor corona gerelateerde lasten. Op dit moment is de stand van het resterende coronabudget € 246.000.

 

2022
Programma 1 Ruimte
P1.5520 Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties 6.000
P1.5520 SPUK IJZ 3e tranche dec 2021, 4e tranche januari 2022 optisport 66.998
P1.5520 SPUK IJZ 3e tranche dec 2021, 4e tranche januari 2022 optisport. -66.998
P1.9999 P1 :Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 6.000
Totaal Programma 1 Ruimte 12.000
Programma 2 Sociaal Domein
P2.6630 Voordeel op Tozo uitvoering door Laborijn -45.000
P2.6640 Meerkosten zorg 17.579
P2.9999 P2 :Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten 39.454
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 12.033
Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0080 Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties -6.000
P3.0080 Meerkosten zorg -17.579
P3.0080 Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties 13.000
P3.0080 Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties. -13.000
P3.0080 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Actviteiten -45.454
P3.0080 Voordeel op Tozo uitvoering door Laborijn 45.000
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -24.033
Totaal Corona 0

Toelichting mutaties

Programma 1 Ruimte
P1.5520    Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties € 6.000 
Onze sportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen de eerste helft van januari 2022 gesloten geweest. Er is bij de Rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevallen inkomsten kan zorgen. 

P1.5520    Zwembad 't Walfort (Sport) en Blauwe Meer
In verband met de sluiting van de zwembaden zijn er voor Optisport een tweetal aanvragen specifieke uitkering voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. De totale subsidie van € 66.998 is één op één doorgesluisd naar Optisport. 

Programma 2 Sociaal domein
P2.6630    Voordeel op Tozo-uitvoering door Laborijn € 45.000
De aankondiging van de Tozo is gepaard gegaan met het verzoek om snel tot betaling (bevoorschotting) en besluitvorming over te gaan. Laborijn heeft, in samenspraak met het bestuur, ervoor gekozen om hier gehoor aan te geven. Dat heeft geresulteerd in een zeer snelle betaling aan de ondernemers in de vorm van voorschotten. In een aantal gevallen is wel een voorschot verstrekt, maar is later gebleken dat er geen (of minder) recht op uitkering bestond. Deze ten onrechte verstrekte voorschotten komen volgens de regeling niet in aanmerking voor Rijksvergoeding, maar de Minister heeft de gemeenten hiervoor wel gecompenseerd. Dit bedrag was nagenoeg voldoende om het destijds bestaande financiële risico mee af te dekken. Deze ten onrechte verstrekte voorschotten worden door Laborijn teruggevorderd en inmiddels zijn de ontvangen aflossingen hoger dan het niet gedekte risico. Deze meer-ontvangsten zijn nu een voordeel voor de gemeente.

 
P2.6640    Meerkosten Zorg € 17.579
De zorgorganisaties die in het kader van Wmo of Jeugdwet hulp-op-maat verlenen, kunnen een beroep doen op de landelijke Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo (afspraken tussen VNG en Rijk). Diverse zorginstanties hebben extra kosten gemaakt in verband met het coronavirus verdeeld in de categorieën:
Beschermingsmiddelen, arbokosten, huur locaties, personele kosten, extra inzet eigen personeel, quarantaineopvang, alternatieve zorgverlening, extra vervoerskosten en overige meerkosten (mits deze voldoen aan alle criteria van de regeling).

Programma 3 Bedrijfsvoering
P3.0070    Rijksmiddelen steunpakketten corona 
In de meicirculaire 2022 is een aankondiging gedaan voor afrekening van een tweetal coronadossiers in de decembercirculaire 2022, te weten: afrekening inkomstenderving 2021 en meerkosten 2022 voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wanneer deze middelen beschikbaar komen, worden ze toegevoegd aan het corona-budget.

P3.0080    Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties € 13.000
Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest. Ter compensatie van de gederfde huurinkomsten is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangen middelen zijn ingezet ten gunste van het coronabudget.

P3.0080    Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten € 45.454
Op 25 april 2022 heeft het college besloten de tot dan toe geldende “Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode” aan te passen en de looptijd nogmaals te verlengen tot eind 2022.
De wijziging van de bestaande regeling houdt in het kort in, dat:
1.    het onderdeel “bijdrage in de hogere kosten van bestaande activiteiten” is komen te vervallen;
2.    alleen voor het onderdeel “nieuwe activiteiten gericht op de bestrijding van de sociale schade door de coronamaatregelen” het college nog een subsidie wil toekennen tot maximaal € 3.000 per aan-vraag;
3.    de voor deze regeling in aanmerking komende sociaal maatschappelijke organisaties tot maximaal € 6.000 per boekjaar een beroep kunnen doen op deze regeling;
4.    dat een aanvraag hiervoor voor 31 december 2022 moet zijn ingediend en de (ver)nieuw(end)e activiteit uiterlijk 30 juni 2023 moet zijn uitgevoerd.
Net als bij de oorspronkelijke regeling is er geen sprake van een subsidieplafond en worden de bijdragen gedekt uit de resterende algemene coronamiddelen.