Programma 1 Ruimte

Doelstellingen

P1.01 Omgevingswet *10

Acties

P1.02 Duurzaamheid *9

Acties

P1.03 Duurzaamheid *9

Acties

P1.04 Klimaat

Acties

P1.05 Klimaat

Acties

P1.06 Klimaat

Acties

P1.07 Vitale centra *11

Acties

P1.08 Vitale centra *11

Acties

P1.09 Vitale centra *11

Acties

P1.10 Verkeersveiligheid

Acties

P1.11 Wonen

Acties

P1.12 Wonen *9, 20, 21

Acties

P1.13 Wonen *21

Acties

P1.14 Recreatie en Toerisme

Acties

P1.15 Recreatie en Toerisme

Acties

Actuele ontwikkelingen

Nationale bouw en woonagenda
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de prestatieafspraken met het Rijk over de versnellingsopgave in de woningbouw in volle gang. Dit traject wordt vanuit de regio gecoördineerd. De gemeente Aalten heeft in deze onderhandelingen aangegeven haar volledige ambitie van 1050 woningen voor 2030 te willen realiseren. Op dit moment vinden gesprekken met de provincie plaats over de uitwerking van de verschillende ambities. Hiervan wil de Woonplaats, op basis van de huidige markt, er 128 realiseren. Ook de plannen voor zorgwoningen worden gerekend tot de sociale huur. Daarnaast zien we een belangrijke opgave in de goedkope koop (tot circa € 225.000). Het doel is om minimaal 2/3 van de woningen in het betaalbare segment te realiseren (goedkope koop, sociale huur, middenhuur en betaalbare koop tot NHG-grens). De provincies hebben uiterlijk 1 oktober hun bijdrage aan de minister kenbaar gemaakt. Daarna gaan provincies namens het Rijk prestatieafspraken maken met de individuele gemeenten. 

Regionale woonagenda
De nieuwe regionale woonagenda vordert gestaag. De woonagenda gaat uit van een integrale aanpak, kwalitatieve insteek en programmatische uitwerking in verschillende woonstrategieën. In september zijn de laatste zaken verwerkt en heeft de laatste synchronisatieslag plaatsgevonden in het kader van het regionale bod voor de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierop volgt de besluitvorming. De verwachting is dat begin 2023 de nieuwe regionale woonagenda ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

50 naar 30
Op landelijk maar ook op lokaal niveau speelt de vraag wat we met de 50 km/u- wegen moeten doen. Om hier een antwoord op te kunnen geven is in 2022 een nader onderzoek uitgevoerd om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn. Alle 50 km/u wegen binnen onze gemeente zijn nader beoordeeld en vervolgens is aangegeven welk regime hier van toepassing moet zijn gezien het huidige gebruik, de inrichting en de gewenste functie. Om dat goed te kunnen doen, is tevens een concreet plan van aanpak nodig wat ook nader is onderzocht. In januari 2023 wordt het onderzoek en welke wegen afgewaardeerd kunnen worden, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijstellingen bestaand beleid

2022 2023 2024 2025 2026
Programma 1 Ruimte
P1.0001 Leges straatwerk -30.000 0 0 0 0
P1.0002 Openbare verlichting 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
P1.0003 Verkeersmaatregelen onderzoek 18.000 0 0 0 0
P1.0004 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 82.500 82.500 82.500 82.500 82.500
P1.0005 Monumentensubsidies -15.344 0 0 0 0
P1.0006 Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdend verkenning -28.000 0 0 0 0
P1.0007 Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg 5.460 22.598 41.617 45.257
P1.0008 Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte 140.000 0 0 0 0
P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening 80.000 0 0 0 0
P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening. -80.000 0 0 0 0
P1.0010 Energiearmoede besteding in 2022 100.000 0 0 0 0
P1.0010 Energiearmoede ontvangst van het Rijk in 2022 -100.000 0 0 0 0
P1.0011 Klimaatadaptatiestrategie 35.000 0 0 0 0
P1.0012 Lage Blik bijdrage bibliotheek 39.000 0 0 0 0
P1.0013 Inhuur ten behoeve van bouwleges 35.000 0 0 0 0
P1.0014 Ongediertebestrijding eikenprocessierups -50.000 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte 301.156 162.960 180.098 199.117 202.757

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.0001    Leges straatwerk, incidenteel voordeel € 30.000 
In verband met de energietransities en aanleg glasvezel zijn door netbeheerders (met name Alliander en Zig-go) meer kabels en leidingen aangelegd. Daarom zijn dit jaar de vergoedingen voor het herstel van straat-werk en beplanting aanzienlijk toegenomen.

P1.0002    Openbare verlichting, structureel € 75.000
Door de snel stijgende energieprijzen ontstaat er een overschrijding op de energiekosten. Op dit moment is het onduidelijk hoeveel dat is maar we schatten voorzichtig in dat dit € 75.000 bedraagt. Daarnaast wordt in 2023 het huidige beleid geactualiseerd met betrekking tot verlichting voor zowel de openbare ruimte als op andere gebieden. Deze stijgende lasten worden gedekt uit de buffer voor loon- en prijsontwikkeling (LPO), onderdeel van P3.0010 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022.

P1.0003    Verkeersmaatregelen onderzoek, incidenteel € 18.000
Vanuit de politiek en inwoners zijn diverse vragen gesteld om 50km/u wegen af te waarderen. Naar deze afwaardering is onderzoek gedaan. De kosten hiervan bedragen € 18.000.

 
P1.0004    Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen, structureel € 82.500 
Dat de energietarieven de pan uitrijzen behoeft verder geen betoog. Om die reden zijn de ramingen voor gas en elektra voor alle gemeentelijke gebouwen aangepast aan deze nieuwe werkelijkheid. Deze stijgende lasten worden vanaf 2023 gedekt uit de buffer voor loon- en prijsontwikkeling (LPO), onderdeel van P3.0010 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022.

P1.0005    Monumentensubsidies, incidenteel voordeel € 15.344 
In 2022 is er een achterstand ontstaan in de afhandeling van subsidieaanvragen. Hierdoor zijn minder subsidiegelden toegekend en uitgekeerd. 

P1.0006    Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdende verkenning, 
incidenteel voordeel € 28.000 
Het fietspad dat op grondgebied van de gemeente Aalten moest worden aangelegd is niet haalbaar gebleken, omdat de grondeigenaren niet hebben meegewerkt. Dit project zou deels gefinancierd worden door Leader bijdragen en moet voor eind 2022 worden afgerekend. Deze termijn is niet haalbaar, derhalve kan de cofinanciering van € 17.000 vrijvallen. 
Voor de ontwikkeling van een totaalvisie op de Oude IJsselzone en A-Strang zijn we aangehaakt op het proces van de gemeente Oude IJsselstreek. Zie raadsmededeling 70/2021. Op dit moment is er geen concreet uitvoeringsproject gepland. Vandaar dat het resterende budget van € 11.000 kan vrijvallen.
Mocht in de toekomst wel het juiste moment voor voortzetting van deze projecten zich voordoen, dan doen wij opnieuw een voorstel voor de benodigde middelen.

P1.0007    Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg
Vanaf 2018 geven we zelf uitvoering aan de eigen groenwerkzaamheden. Hiervoor is een detacheringsovereenkomst met Laborijn voor de Groenploeg afgesloten. Inmiddels voert de Laborijn Groenploeg diverse werkzaamheden die voorheen door aannemers werden uitgevoerd, ook weer zelf uit (onder andere kolken reinigen, grasmaaien in de kernen en op de begraafplaatsen en onkruidbestrijding op verharding). Vanwege de positieve ervaringen wordt de huidige omvang ongewijzigd voortgezet. 
Nadat de Wsw per 1 januari 2015 is beëindigd (geen nieuwe instroom meer), geldt de Participatiewet voor alle doelgroepen met een arbeidsbeperking. De medewerkers uit de Participatiewet nemen we zelf in dienst met een loonkostensubsidie, dit is een duurdere bekostiging dan de oorspronkelijke detachering. In verband met de uitstroom wegens pensionering van Wsw-medewerkers en de invulling van de betreffende vacatures door cliënten uit de Participatiewet stijgen de kosten van de Laborijn Groenploeg in de komende jaren. 

P1.0008    Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte, incidenteel € 140.000 
Door de extreme droogte van de afgelopen jaren (drie van de vier zomers waren extreem droog en warm) zijn er de laatste jaren meer bomen doodgegaan dan gemiddeld. Om elke dode boom te vervangen door een nieuwe willen we 400 bomen planten. Hiervoor is een extra bedrag nodig van € 140.000.

P1.0009    Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening incidenteel € 80.000
De opbrengst rioolheffing is afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen water bij Vitens. In het verbruiksjaar 2021/2022 was deze hoeveelheid lager dan waar in de oorspronkelijke begroting vanuit is gegaan. Dit heeft een lagere afrekening tot gevolg. Ook wordt het voorschotbedrag 2022/2023 lager ingeschat. 

P1.0010    Energiearmoede besteding en ontvangst van het Rijk, incidenteel € 100.000
Er is een uitkering van het Rijk ontvangen van € 553.000. Deze uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar/bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. 
We hebben dit bedrag ontvangen van het Rijk om in te zetten voor besparingsmaatregelen, teneinde de energiearmoede tegen te gaan. Het bedrag moet besteed zijn voor 31 december 2023. Het Plan van Aanpak Energiearmoede is in procedure voor de inzet van deze middelen. Besteding in 2022 circa € 100.000, de rest in 2023. 

P1.0011    Klimaatadaptatiestrategie, incidenteel € 35.000
Voor het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie is gekozen voor een pragmatische aanpak, wat leidt tot een wijkstrategie met een maatregelenplan. Voor 2022 is in verband met formatiekrapte een extern adviseur ingehuurd, hiervoor is een budget nodig van € 35.000. Voor de meerjarenbegroting wordt qua maatregelen op basis van de wijkstrategieën ingezet op meekoppelkansen bij uitvoeringsprojecten. Volgens planning wordt de klimaatadaptatiestrategie in januari 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

 
P1.0012    Lage Blik bijdrage bibliotheek, incidenteel € 39.000 
In 2020 is door middel van een raadsbesluit de bibliotheek een bijdrage in de herinrichting toegekend van € 39.000. Deze is in 2021 niet uitbetaald en wordt daarom dit jaar opnieuw opgenomen. 

P1.0013    Inhuur ten behoeve van bouwleges, incidenteel € 35.000 
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is al geruime tijd sprake van een onderbezetting door ziekte. Daarnaast stappen we door de invoering van de Omgevingswet over naar een nieuw programma te weten RX-mission. Hiervoor moeten alle werkprocessen opnieuw worden ingericht. Aangezien de huidige medewerkers gaan werken met dit nieuwe programma en over de nodige deskundigheid moeten beschikken zijn ze actief betrokken bij dit proces. Door beide oorzaken is minder capaciteit beschikbaar om alle ingediende omgevingsvergunningen met eigen personeel af te handelen. Om de aanvragen toch tijdig te kunnen afhandelen wordt hierop ingehuurd.

P1.0014    Ongediertebestrijding eikenprocessierups € 50.000
Dit jaar is de bestrijding van de eikenprocessierups wederom meegevallen. Om die reden valt eenmalig € 50.000 vrij.