Sitemap

Najaarsnota 2022 Blz. 1
Najaarsnota 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Ruimte Blz. 4
Doelstellingen Blz. 5
P1.01 Omgevingswet *10 Blz. 6
De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, zijn operationeel. Blz. 7
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 8
Er is een plankaart opgesteld waar laadinfrastructuur geplaatst kan worden. Plaatsing volgt na vaststelling van het plaatsingsbeleid. Blz. 9
P1.03 Duurzaamheid *9 Blz. 10
In 2022 wordt het plan van aanpak Duurzaamheid weer geupdatet. Hieruit volgt een mogelijke bijstelling van de planning. Blz. 11
P1.04 Klimaat Blz. 12
We sluiten ons aan bij Stichting Steenbreek en zetten diverse activiteiten uit binnen de gemeente op het gebied van bewustwording. Blz. 13
P1.05 Klimaat Blz. 14
Op basis van de uitgevoerde pilot bepalen we welke maatregelen er worden doorgezet op het gebied van basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek. Blz. 15
P1.06 Klimaat Blz. 16
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.. Blz. 17
P1.07 Vitale centra *11 Blz. 18
We starten met een leergang ‘Toekomstig retailmanagement’ voor lokale centrumondernemers. Blz. 19
P1.08 Vitale centra *11 Blz. 20
De uitvraag voor het vormen van een bouwteam is uitgezet en de ontwerpfase wordt opgestart. Blz. 21
P1.09 Vitale centra *11 Blz. 22
Het gehele jaar door zetten wordt de dorpsmanager ingezet om onderlinge contacten te versterken en partijen met elkaar te verbinden. Blz. 23
P1.10 Verkeersveiligheid Blz. 24
We werken op provinciaal en regionaal niveau samen met de betreffende partners naar een concreet plan van aanpak op het gebied van een risico gestuurde aanpak ten behoeve van verkeersveiligheid. Blz. 25
P1.11 Wonen Blz. 26
We stellen een woningbouwstrategie op basis van de nieuwe monitor en AWLO. Blz. 27
P1.12 Wonen *9, 20, 21 Blz. 28
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad met daarin de implementatie van de aanpak Heerlijk Thuis in Huis. Blz. 29
P1.13 Wonen *21 Blz. 30
De gemeente begeleidt een vraag gestuurd project rondom het initiatief Aaltens Hofje. Blz. 31
P1.14 Recreatie en Toerisme Blz. 32
We beoordelen de verschillende routes op basis van verschillende beleidsvelden waardoor er een variant met de hoogste potentie naar voren komt. Blz. 33
P1.15 Recreatie en Toerisme Blz. 34
In de deelprojecten wordt de grensbeleving als uitgangspunt opgenomen voor de verdere uitvoering. Dit dient bijvoorbeeld als specifieke projectdoelstelling in het bouwteam te worden opgenomen. Blz. 35
Actuele ontwikkelingen Blz. 36
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 37
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 38
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
P2.01 Zorg *36 *37 *40 Blz. 41
De aanbevelingen uit de Herijking Sociale Basis zijn geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op wat er is aan organisaties en activiteiten en wat er nodig is voor de doelgroepen. Blz. 42
Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Nota Sociaal domein vanuit een participatieve aanpak met inwoners en maatschappelijke partners. Blz. 43
P2.02 Zorg Blz. 44
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en de werkwijze die voorkomt uit de nieuwe inkoopstrategie sociaal domein leiden tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven. Blz. 45
P2.03 Zorg en Welzijn*42 Blz. 46
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleids gestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd. Blz. 47
P2.04 Laborijn Blz. 48
Het plan van aanpak met als doel de uitvoeringskosten te beperken is uitgerold. Blz. 49
P2.05 Nieuwkomers *6 Blz. 50
De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is door Laborijn (in samenwerking met Figulus) adequaat opgepakt. Met een integrale benadering vanuit alle leefgebieden als het uitgangspunt. Blz. 51
P2.06 Schulddienstverlening Blz. 52
Ons voornemen is om uit te treden uit de GR Stadsbank en de schulddienstverlening verder te ontwikkelen in de keten in samenwerken met de gemeente Doetinchem en Laborijn. Blz. 53
P2.07 Gemeenschapshuizen Blz. 54
Vanuit de stand van zaken een nieuwe maatwerksubsidieregeling. Blz. 55
P2.08 Sport *28 Blz. 56
Er is nieuwe sportnota opgesteld. Blz. 57
P2.09 Sport en Cultuur Blz. 58
Het projectplan Talent gemeente Aalten 2019-2022 waarin uitvoering wordt gegeven aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties is op nieuw vastgesteld voor 4 jaar vanaf 1 september 2022. Blz. 59
P2.10 Preventie Blz. 60
Er is uitvoering gegeven aan het lokale en regionale preventieakkoord. Blz. 61
P2.11 Veiligheid *3 Blz. 62
De internationale samenwerking wordt versterkt Blz. 63
P2.12 Openbare orde en Veiligheid *15 Blz. 64
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen Blz. 65
Actuele ontwikkelingen Blz. 66
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 67
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 68
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 69
Doelstellingen Blz. 70
P3.01 Vernieuwen Website Blz. 71
Vernieuwing website en intranet gereed. Blz. 72
P3.02 Uitbreiding e-diensten – digitale aanvragen Blz. 73
Uitbreiding van beschikbare e-diensten. Blz. 74
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 75
Cyclisch inrichten van de privacybescherming (Plan, Do, Check, Act) en de organisatie brede informatieveiligheid- en privacy bewustwording. Blz. 76
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door medewerkers te trainen en testen op informatiebeveiliging en privacy. Blz. 77
P3.04 Invoeren van Samenhangende objectenregistratie Blz. 78
Met de aanschaf van de nieuwe BAG-applicatie iObjecten is de eerste stap gezet naar de Samenhangende objectenregistratie. In de komende tijd zullen daaraan de andere registraties worden toegevoegd. Blz. 79
P3.05 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 80
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving). Blz. 81
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet. Blz. 82
Wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet. Blz. 83
Actuele ontwikkelingen Blz. 84
Bijstellingen bestaand beleid Blz. 85
Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid Blz. 86
Welkom Blz. 87
Inleiding Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Totaal financieel overzicht Blz. 90
Totaal financieel overzicht Blz. 91
De grootste mutaties in deze voorjaarsnota Blz. 92
Bijlagen Blz. 93
Reserve overlopende posten Blz. 94
Overlopende posten Blz. 95
Toelichting Blz. 96
Financiën Oekraïne Blz. 97
Oekraïne Blz. 98
Toelichting Blz. 99
Coronabudget Blz. 100
Mutaties op corona budget Blz. 101
Toelichting mutaties Blz. 102
Balans Blz. 103
Balans Blz. 104
Overzicht kredieten Blz. 105
Overzicht kredieten Blz. 106
Toelichting Blz. 107
Algemene Reserve Blz. 108
Algemene Reserve Blz. 109
Overzicht van baten en lasten Blz. 110
Baten Blz. 111
Lasten Blz. 112
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Blz. 113
Wijzingen groter dan € 10.000 Blz. 114
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Blz. 115
Wijzingen kleiner dan € 10.000 Blz. 116
Afkortingenlijst Blz. 117
Afkortingenlijst Blz. 118
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap