Balans

Balans

Algemeen
Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang. 

Debiteuren/crediteuren
Debiteuren
Er zijn geen noemenswaardige problemen bij de debiteuren. Er is een vaste procedure voor wat betreft de invordering, de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel. Indien nodig worden verdere invorderings-maatregelen getroffen. Momenteel ligt er niets bij de gerechtsdeurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2021 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren Zorg en Inkomen is in totaal een voorziening voorhanden van € 88.000. Bij de jaarrekening 2022 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren
Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten
In het eerste halfjaar is er nog veelal met kort geld gefinancierd. Dit leverde nog een mooi bedrag aan rente op. Daarna is de situatie op de geld- en kapitaalmarkt behoorlijk veranderd. De Europese Centrale Bank heeft in juli en in september de belangrijkste tarieven met respectievelijk 0,50% en 0,75% verhoogd om het inflatiespook te beteugelen. De negatieve rente ligt daarmee achter ons. 
In onze begroting was rekening gehouden met het aantrekken van een vaste geldlening van € 5 miljoen. Gelet op de huidige liquiditeitspositie is dit niet nodig. Er is zelfs nog € 2 miljoen gestald bij de schatkist. Desondanks moet er waarschijnlijk nog wel vast geld worden aangetrokken. Onder andere het tweede deel van de energietoeslag moet nog worden uitbetaald, maar er liggen ook een aantal grotere werken die dit jaar nog worden uitgevoerd en afgerekend. Inmiddels is een vaste geldlening van € 3 miljoen aangetrokken die op 14 december wordt gestort. De rentevergoeding ligt wel een stuk hoger dan we de laatste jaren gewend waren.
De kasgeldlimiet is tot en met het derde kwartaal niet overschreden. Er is wel regelmatig geld gestald bij de schatkist om te voorkomen dat we een te hoog saldo in rekening courant bij de BNG hebben waarover extra rente moet worden betaald.