Geprognosticeerde balans

Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft inzicht om een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan. De balans per 31 december 2021 is op basis van werkelijke cijfers.

bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
(im) Materiële vaste activa 46.169 48.777 52.981 52.081 52.769 51.744
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.546 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547
Financiële vaste activa: Leningen 9.776 3.918 3.888 3.857 3.830 3.806
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 206 206 206 206 206 206
Totaal Vaste Activa 57.697 54.448 58.622 57.691 58.352 57.303
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 315 616 345 195 191 187
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen <1 jaar 2.358 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800
Liquide middelen 22 50 50 50 50 50
Overlopende activa 6.079 5.545 3.856 6.117 9.216 8.361
Totaal Vlottende Activa 8.774 8.411 6.351 8.362 11.357 10.398
Totaal Activa 66.471 62.859 64.973 66.053 69.709 67.701
Passiva 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Eigen vermogen 22.137 17.537 17.340 17.891 19.710 17.292
Voorzieningen 6.432 6.754 6.603 6.637 6.720 6.842
Vaste schuld 28.858 30.068 32.780 34.025 36.529 37.567
Totaal Vaste Passiva 57.427 54.359 56.723 58.553 62.959 61.701
Vlottende schuld 3.115 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000
Overlopende passiva 5.929 5.500 5.500 5.000 4.500 4.000
Totaal Vlottende Passiva 9.044 8.500 8.250 7.500 6.750 6.000
Totaal Passiva 66.471 62.859 64.973 66.053 69.709 67.701