Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2023-2026. 

bedragen x € 1.000
Omschrijving Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Programma 1 Ruimte
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 22 31 308 52
Onderhoud wegen 200 300 250 250
Uitkering SPUK -80 0 0 0
Programma 2 Sociaal Domein
Diverse incidentele personeelskosten 79 -34 31 18
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 17 21 2 6
Gemeenschapshuizen 250 0 0 0
Bestuurlijke samenwerking, leader 484 0 0 0
GGD, incidentele bijdrage 2023-2025 20 13 9 0
ZOOV, pilot voor elkaar pas 16 0 0 0
Programma 3 Bedrijfsvoering
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 130 257 142 86
Implementatie ICT-budgetten naar de cloud 87 0 0 0
Algemene uitkering: Stelpost plafond BCF -228 0 0 0
Totaal 997 588 742 412
Reserve Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 160 160 160 160
Onderwijshuisvesting 130 150 170 190
Totaal structurele mutaties reserves 580 600 620 640
Reserve Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Formatie en organisatie -79 34 -31 -18
Onderhoud wegen -200 -300 -250 -250
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -169 -309 -452 -144
Algemene reserve -334 500 1800 0
Totaal incidentele mutaties reserves -782 -75 1.067 -412
Structureel begrotingssaldo Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Saldo baten en lasten 196 -551 -1.819 2.418
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -202 525 1.687 228
Begrotingssaldo na bestemming -6 -26 -132 2.646
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 215 513 1.809 0
Structureel begrotingssaldo 209 487 1.677 2.646
overschot overschot overschot tekort