Overzicht meerjarig EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie van de gemeente. 

T-1 T T+1
2022 2023 2024
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.600 -197 551
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 2.608 4.204 -900
3. Mutatie voorzieningen 322 -151 34
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 301 -271 -150
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
Berekend EMU-saldo -7.187 -4.281 1.635