Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

bedragen x € 1.000
01.01. Mutaties 2023 01.01. Mutaties 2024 01.01. Mutaties 2025 01.01. Mutaties 2026 01.01.
2023 2024 2025 2026 2027
Algemene reserve 10.894 -328 10.566 526 11.092 1.932 13.024 -2.646 10.378
Overige reserves:
Wegenonderhoud 11 90 101 -10 91 40 131 40 171
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 1.045 -10 1.035 -149 886 -292 594 16 610
Huisvesting onderwijs 4.432 130 4.562 150 4.712 170 4.882 190 5.072
Bodemsanering 25 0 25 0 25 0 25 0 25
Formatie en organisatie 130 -79 51 34 85 -31 54 -18 36
Reserve inkoop zorg 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
Totaal overige reserves 6.643 131 6.774 25 6.799 -113 6.686 228 6.914
Totaal reserves 17.537 -197 17.340 551 17.891 1.819 19.710 -2.418 17.292

Toelichting reserves

Algemene reserve 
De opgenomen mutaties voor de jaren 2023-2026 betreft de verwachte begrotingssaldo’s. In verband met de forse kortingen die het kabinet in 2026 inboekt op het gemeentefonds is besloten om in de jaren 2023-2025 de algemene reserve te versterken. De ruimte die voor in de jaren 2023 € 400.000, 2024 € 500.000 en in 2025 1,8 miljoen euro in de begroting zit, is opgeteld over de drie jaar 2,7 miljoen euro. Een bedrag dat als er niets verandert het tekort over 2026 van bijna 2,7 miljoen euro dekt. 

Reserve wegenonderhoud
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken. 

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 160.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het MOP aan de reserve onttrokken. 

Reserve huisvesting onderwijs
Vooruitlopend op alle plannen die uit het Integraal Huisvestings Plan (IHP) voortvloeien, wordt deze reserve in 2023 met € 130.000 gevoed. Deze jaarlijkse voeding wordt stapsgewijs aanvullend met € 20.000 per jaar verder verhoogd tot € 190.000.

Reserve bodemsanering 
Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen. 

Reserve formatie en organisatie
Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve. 

Voorzieningen

bedragen x € 1.000
01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024 Mutaties 2024 01.01.2025 Mutaties 2025 01.01.2026 Mutaties 2026 01.01.2027
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
APPA (pensioen wethouders) 4.384 86 4.470 65 4.535 152 4.687 159 4.846
Voorziening oud personeelsleden 293 -121 172 -121 51 -51 0 0 0
Wachtgeld wethouders 577 0 577 21 598 -65 533 -72 461
Totaal 5.254 -35 5.219 -35 5.184 36 5.220 87 5.307
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Afval 197 -197 0 0 0 0 0 0 0
Riolering 1.294 81 1.375 69 1.444 47 1.491 35 1.526
Totaal 1.491 -116 1.375 69 1.444 47 1.491 35 1.526
Totaal 6.745 -151 6.422 34 6.577 83 6.711 122 6.833
Voorzieningen

Toelichting voorzieningen

Voorziening APPA (pensioen wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden. 

Voorziening oud personeelsleden
Deze voorziening is gevormd om de verplichtingen ten aanzien van de niet-actieven op te vangen. 

Voorziening wachtgeld wethouders
Deze voorziening is ingesteld om aan de (wettelijke) wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders te voldoen. De uitkeringsduur is minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar en twee maanden. Onder voorwaarden komen wethouders in aanmerking voor een verlengde uitkering tot aan AOW-leeftijd. 

Voorziening afval 
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening. 

Voorziening riolering 
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.