Toelichting begroting 2023

In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening (Gemeentewet artikel 212), legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Deze voorlopige kaders voor de begroting zijn in de raadsvergadering van 31 mei 2022 vastgesteld. 

Het college streeft naar een sluitende begroting voor 2023 en zo mogelijk ook voor de jaren daarna. Met alle vraagtekens wordt getracht een goed onderbouwde en sluitende begroting voor het jaar 2023 te realiseren. Mocht het zo zijn dat het Rijk onvoldoende helderheid verschaft, behoort een sluitende begroting door een onttrekking aan de algemene reserve tot de mogelijkheden. De volgende uitgangspunten waren vastgesteld (vet gedrukt de aanvullingen hierop):
 
1.    De algemene uitkering wordt opgenomen op basis van de Meicirculaire 2022, eventueel aangevuld met de meest actuele informatie over belangrijke richtlijnen/afspraken rondom het gemeentefonds.  
De Meicirculaire 2022 is verwerkt en vormt wat betreft de algemene uitkering de basis voor deze begroting zoals afgesproken in de kaders. Latere beschikbaar gekomen informatie, zoals over het mogelijk toestaan van 100% van de jeugdmiddelen vanaf 2024, is niet meegenomen. Gewacht wordt op verwerking van dit soort informatie in de circulaires.  

2.    Bij een mogelijk tekort en onvoldoende duidelijkheid vanuit Den Haag, wordt in afwachting daarvan gewacht met het starten van bezuinigingsoperaties. In dat geval wordt duidelijk gemaakt hoe groot het tijdelijke gat in de begroting is en wordt de tijdelijke dekking gezocht door een onttrekking aan de algemene reserve voor 2023. Ook wordt dan in overleg met de provincie als toezichthouder getreden. 
Bij het opstellen van deze begroting zijn geen bezuinigingen toegevoegd. Voor 2026 is voorlopig dekking gezocht voor het tekort van bijna 2,7 miljoen euro in de algemene reserve. Deze op dit moment voorziene onttrekking in 2026 wordt gedekt door in de jaren 2023 t/m 2025 2,7 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.  

3.    Subsidies en bijdragen aan derden worden geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsconsumptie (zie hieronder als voorbeeld uit de septembercirculaire 2021) uit de Meicirculaire 2022, tenzij er budgetafspraken zijn gemaakt over de indexering.
Zie de toelichting op punt 25 op de vorige pagina.

4.    De budgetten die betrekking hebben op externe kosten worden eveneens volgens de onder 3 genoemde index geïndexeerd, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met leveranciers.  Beoordeeld wordt waar er extra indexatie moet plaatsvinden zoals bij energie en brandstof.
Zie de toelichting op punt 25 op de vorige pagina.

5.    Met betrekking tot de loongerelateerde budgetten wordt uitgegaan van de in Meicirculaire 2022 opgenomen ‘loonvoet sector overheid’.  
Zie de toelichting op punt 25 op de vorige pagina.

6.    Zoals gebruikelijk worden de afvalstoffen- en rioolheffing op een dekkingspercentage van 100% gesteld. 

7.    De overige leges en rechten worden voorlopig met 3% geïndexeerd. 

8.    Waar nodig en kwantificeerbaar worden covid en of Oekraïne gerelateerde effecten meegenomen. 

Global Goals in de begroting
In 2015 is de agenda met 17 Global Goals for Sustainable Development aangenomen door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Een ambitieuze agenda welke van alle lidstaten de nodige inzet eist. Ook op lokaal niveau is het nodig om ons in te zetten om de gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. De eerste stappen hebben wij als gemeente al gezet en de komende jaren zetten we meer en meer stappen om de Global Goals in onze organisatie en in de projecten te borgen. 

In 2021 hebben wij praktische ervaring opgedaan bij het project herinrichting Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat. De meerwaarde van het werken vanuit de Global Goals heeft zich daar bewezen en daarom heeft de gemeente zich officieel aangemeld als Global Goals-gemeente. De prijs voor de meeste inspirerende Global Goals gemeente 2022 voor het thema ‘Verbinder’ voor dit project, is tevens een bevestiging dat we op de goede weg zijn. De volgende stap is om de doelen duidelijk zichtbaar te maken en het verder intern en extern te verankeren. Dat begint met bewustwording en het in kleine stappen praktisch toepassen. Daarbij stellen we onszelf de vraag: Wat doen we nu eigenlijk allemaal? Welke doelen raken we bijvoorbeeld met onze begroting? Om dit inzichtelijk te maken is het wenselijk om per programma weer te geven welke doelen we raken. Dit is dan ook de eerste begroting waarin we per programma de betreffende doelen uitlichten. Zo werken we aan de bewustwording van Global Goals in ons dagelijks werk.