Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Hieronder staan de werkelijke cijfers 2021, raming na wijziging 2022 en raming 2023-2026 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.

Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Bestuur -201 -46 -48 -48 -48 -48
Burgerzaken -349 -234 -289 -395 -417 -434
Beheer overige gebouwen en gronden -565 -336 -261 -261 -261 -261
Overhead -366 -175 -181 -181 -181 -181
Treasury -572 -576 -555 -546 -537 -528
OZB woningen -3.473 -3.567 -3.638 -3.638 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.649 -1.701 -1.712 -1.712 -1.712 -1.712
Belastingen overig -229 -238 -195 -150 -105 -54
Algemene uitkering en overige uitk.GF -49.087 -49.502 -54.217 -54.727 -56.116 -51.427
Overige baten en lasten -121 -1.573 0 0 0 -2.646
Totaal Baten -56.612 -57.947 -61.094 -61.656 -63.013 -60.928
Lasten
Bestuur 1.788 2.312 2.705 2.234 2.234 2.234
Burgerzaken 817 713 739 755 765 773
Beheer overige gebouwen en gronden 386 474 421 602 422 410
Overhead 9.495 9.600 9.399 9.301 9.362 9.324
Treasury 187 206 232 308 417 504
OZB woningen 231 226 235 235 235 235
OZB niet-woningen 122 123 134 134 134 134
Belastingen overig 109 116 121 121 121 121
Algemene uitkering en overige uitk.GF 5 5 5 5 5 5
Overige baten en lasten -94 641 909 773 878 687
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 11 11 11 11
Totaal Lasten 13.046 14.426 14.910 14.478 14.584 14.437
Onttrekkingen
Mutaties reserves -2.228 -3.051 -1.182 -609 -733 -412
Stortingen
Mutaties reserves 832 580 980 1.134 2.420 640
Resultaat van de rek. van baten en lst. 2.753 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 3.585 580 980 1.134 2.420 640

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -142 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -3 -22 -19 -19 -19 -19
Totaal Baten -144 -23 -20 -20 -20 -20
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.902 1.930 2.036 2.034 2.019 2.019
Openbare orde en veiligheid 594 668 660 660 660 660
Totaal Lasten 2.496 2.597 2.696 2.694 2.679 2.678

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Verkeer en vervoer -141 -63 -64 -64 -64 -64
Parkeren -4 -9 -9 -9 -9 -9
Openbaar vervoer -24 -200 0 0 0 0
Totaal Baten -169 -272 -73 -73 -73 -73
Lasten
Verkeer en vervoer 2.653 2.884 2.918 3.076 3.106 3.138
Parkeren 8 13 13 13 13 13
Openbaar vervoer 40 293 26 26 26 26
Totaal Lasten 2.701 3.190 2.958 3.116 3.145 3.178

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -48 0 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -25 -36 -37 -37 -37 -37
Economische promotie -224 -208 -229 -229 -229 -229
Totaal Baten -296 -244 -266 -266 -266 -266
Lasten
Economische ontwikkeling 37 92 41 41 41 41
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 42 6 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 53 59 59 59 59
Economische promotie 211 238 198 198 198 198
Totaal Lasten 331 389 299 299 299 299

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Onderwijshuisvesting -34 -16 -17 -17 -17 -17
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -246 -325 -325 -325 -325 -325
Totaal Baten -280 -341 -342 -342 -342 -342
Lasten
Openbaar basisonderwijs 10 10 13 13 13 13
Onderwijshuisvesting 1.102 1.624 895 892 888 882
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.040 1.193 1.242 1.242 1.242 1.242
Totaal Lasten 2.153 2.827 2.149 2.146 2.143 2.136

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Sportbeleid en activering -40 -69 0 0 0 0
Sportaccommodaties -383 -314 -293 -213 -213 -213
Cultuurpresentatie-productie-particip. -1 0 0 0 0 0
Musea -13 -12 -12 -11 -10 -9
Cultureel erfgoed -73 -22 -13 -13 -13 -13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -93 -120 -69 -69 -69 -69
Totaal Baten -603 -537 -387 -307 -306 -305
Lasten
Sportbeleid en activering 160 220 111 111 111 111
Sportaccommodaties 1.951 1.369 1.521 1.528 1.808 1.546
Cultuurpresentatie-productie-particip. 255 271 249 254 254 254
Musea 312 319 340 339 338 337
Cultureel erfgoed 172 123 114 119 108 113
Media 511 539 567 567 547 547
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.453 1.770 1.683 1.683 1.683 1.683
Totaal Lasten 5.813 4.610 4.584 4.600 4.849 4.591

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -141 -391 -160 -160 -160 -160
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening -22 -2 -23 -23 -23 -23
Inkomensregelingen -5.397 -4.507 -4.150 -4.234 -4.312 -4.364
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -1 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 -258 -258 0 0 0 0
671a Hulp bij het huishouden (Wmo) 0 0 -250 -250 -250 -250
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 -171 0 0 0 0 0
Totaal Baten -5.990 -5.157 -4.582 -4.666 -4.744 -4.796
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 2.983 3.747 3.846 3.574 3.574 3.541
WijkteamsToegang eerstelijnsvoorziening 423 563 1.172 1.171 1.172 1.172
Inkomensregelingen 7.622 7.680 7.507 7.742 7.875 8.021
Begeleide participa.WSW en Beschut werk 9.277 9.313 6.063 5.901 5.666 5.348
Arbeidsparticipatie 451 525 491 503 520 536
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 661 811 936 939 939 939
Maatwerkdienstverlening 18+LEEG IN 2023 5.211 4.448 0 0 0 0
671a Hulp bij het huishouden (Wmo) 0 0 3.602 3.682 3.682 3.682
671b Begeleiding (Wmo) 0 0 3.646 3.722 3.722 3.722
671c Dagbesteding (Wmo) 0 0 146 146 146 146
671d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 0 29 29 29 29
Maatwerkdienstverlening 18-LEEG IN 2023 6.979 7.602 0 0 0 0
672a Jeugdhulp begeleiding 0 0 1.006 1.008 1.008 1.008
672b Jeugdhulp behandeling 0 0 2.391 2.445 2.445 2.445
672c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 148 149 149 149
672d Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 24 24 24 24
673a Pleegzorg 0 0 314 321 321 321
673b Gezinsgericht 0 0 898 921 921 921
673c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 1.188 1.218 1.218 1.218
674aJeugdbehandeling GGZ zonder verblijf 0 0 1.746 1.790 1.790 1.790
674b Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf 0 0 210 212 212 212
674c Gesloten plaatsing 23 0 0 5 5 5 5
Geëscaleerde zorg 18+ LEEG IN 2023 49 140 0 0 0 0
681a Beschermd wonen (Wmo) 0 0 5 5 5 5
681bMaatschappelijke en vrouwenopvangWmo 0 0 5 5 5 5
Geëscaleerde zorg 18- LEEG IN 2023 676 701 0 0 0 0
682a Jeugdbescherming 23 0 0 440 440 440 440
682b Jeugdreclassering 23 0 0 49 49 49 49
Totaal Lasten 34.331 35.531 35.868 35.998 35.915 35.725

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Volksgezondheid -20 -20 -20 0 0 0
Riolering -2.213 -1.997 -2.036 -2.036 -2.036 -2.036
Afval -1.925 -2.058 -2.022 -2.022 -2.022 -2.022
Milieubeheer -327 -66 -3 -3 -3 -3
Begraafplaatsen en crematoria -266 -307 -317 -317 -317 -317
Totaal Baten -4.752 -4.448 -4.397 -4.377 -4.377 -4.377
Lasten
Volksgezondheid 281 809 1.184 1.156 1.151 1.142
Riolering 1.797 1.572 1.550 1.550 1.550 1.550
Afval 1.594 1.660 1.627 1.627 1.627 1.627
Milieubeheer 1.469 1.553 1.382 1.380 1.380 1.380
Begraafplaatsen en crematoria 251 260 274 274 269 272
Totaal Lasten 5.392 5.853 6.016 5.986 5.977 5.971

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2021 Raming na wijziging 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024 Primitieve begroting 2025 Primitieve begroting 2026
Baten
Ruimte en leefomgeving -609 -303 -44 -44 -44 -44
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -2.008 -330 -27 -110 -13 -13
Wonen en bouwen -983 -834 -165 -165 -165 -165
Totaal Baten -3.600 -1.467 -235 -318 -221 -221
Lasten
Ruimte en leefomgeving 1.670 1.703 1.089 1.070 1.070 1.070
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 2.035 407 22 104 8 8
Wonen en bouwen 1.122 1.374 840 840 840 840
Totaal Lasten 4.826 3.484 1.950 2.014 1.918 1.917