Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programmabegroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Ruimte Blz. 4
Global Goals Blz. 5
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 6
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 7
P1.1 Omgevingswet Blz. 8
Januari 2023 - Het DSO is op 1 januari 2023 ingericht en operationeel. Blz. 9
P1.2 Omgevingswet Blz. 10
November 2023 - Door middel van een intensief participatie- en communicatietraject, worden inwoners gevraagd mee te denken met het opstellen van de Omgevingsvisie. Blz. 11
P1.3 Woningbouw Blz. 12
December 2023 - We doorlopen de benodigde procedures en verruimen de ambtelijke capaciteit en/of ondersteuning om de woningbouw te versnellen. Blz. 13
P1.4 Woningbouw Blz. 14
Juli 2023 - Gelijktijdig met het traject van de regionale woonagenda herijken we het huidige afwegingskader woningbouw. Blz. 15
P1.5 Werklocaties Blz. 16
Juni 2023 - Het locatieonderzoek voor de uiteindelijke uitbreidingslocatie(s) wordt uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden. Blz. 17
P1.6 Werklocaties Blz. 18
Oktober 2023 - In 2023 wordt een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (tussen provincie Gelderland en 7 regiogemeenten) voorbereid. Blz. 19
P1.7 Klimaat Blz. 20
September 2023 - Als onderdeel van de gebiedsopgave gaan we met de burgers in gesprek over de klimaatopgave in hun wijk. Blz. 21
P1.8 Klimaat Blz. 22
November 2023 - Bij het uitwerken van de Omgevingsvisie worden de maatregelen en actielijnen uit de klimaatstrategie meegenomen. Blz. 23
P1.9 Duurzaamheid Blz. 24
April 2023 - We bepalen de uitgangspunten voor de RES 2.0 op basis van ons uitnodigingskader ‘Zon en Wind’. Blz. 25
P1.10 Duurzaamheid Blz. 26
December 2023 - Op basis van de concrete uitgangspunten wordt bepaald welke maatregelen er voor de betreffende wijk ingezet gaan worden. Blz. 27
P1.11 Duurzaamheid Blz. 28
April 2023 - We werken op regionaal niveau aan duurzame regeling om op verschillende manieren energiearmoede tegen te gaan. Blz. 29
P1.12 Centrumvisie Blz. 30
Mei 2023 - Er wordt een intensief participatieproces doorlopen om zo te komen tot een gedragen ontwerp en geven hierbij ruimte aan innovatie en natuurinclusief bouwen. Blz. 31
P1.13 Centrumvisie Blz. 32
December 2023 - We verlengen het contract voor de dorpsmanager in 2023 om de verbindende schakel te borgen en elk deelproject kent een (eigen) participatieproces. Blz. 33
P1.14 Horeca Blz. 34
Oktober 2023 - Op basis van huidig beleid en uitgangspunten stellen we de horecavisie op. Blz. 35
P1.15 Toerisme Blz. 36
April 2023 - Experts worden ingezet om bedrijven te adviseren en te ondersteunen bij het opstellen van meerjarenplannen. Blz. 37
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 38
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 39
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 40
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 41
Global Goals Blz. 42
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 43
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 44
P2.1 Herijking Sociale Basis Blz. 45
Maart 2023 - De aanbevelingen uit de inventarisatie worden besproken en beoordeeld en het vervolg wordt bepaald. Blz. 46
P2.2 Leefstijlakkoord Blz. 47
Maart 2023 - Begin 2023 wordt het beweeg- sport en leefstijlprogramma Vitaal BAD 2023 vastgesteld. Hierin staat wat de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en haar partners. Blz. 48
P2.3 Leefstijlakkoord Blz. 49
November 2023 - Acties en maatregelen welke worden vastgesteld in Vitaal BAD 2023 worden meegenomen in het opstellen van de Omgevingsvisie. Blz. 50
P2.4 Beschermd wonen Blz. 51
December 2023 - In samenwerking met (regionale) expertise starten met een lokale toegang voor beschermd wonen en het evalueren en (door)ontwikkelen laagdrempelige voorzieningen ten behoeve van inwoners met ggz-problematiek. Blz. 52
P2.5 Simpel Switchen Blz. 53
Februari 2023 - Er wordt een schakelgroep gevormd welke de werkwijze implementeert en borgt in de reguliere werkzaamheden. Blz. 54
P2.6 Armoedebeleid Blz. 55
Mei 2023 - Het huidige armoedebeleid wordt nader beoordeeld en aangepast aan de actuele situatie. Ter bevordering van bestaanszekerheid kunnen (tijdelijke) ondersteuningsmaatregelen voor inwoners en (kleine) ondernemers ingevoerd worden. Blz. 56
P2.7 Gelijke kansen alliantie Blz. 57
December 2023 - Het doorstroomprogramma wordt geïmplementeerd in de betrokken scholen en in december 2023 wordt het programma geëvalueerd en waar mogelijk bijgesteld. Blz. 58
P2.8 Kinderopvang Blz. 59
Juni 2023 - Het programma voor flexibele inspectieactiviteiten wordt opgesteld. Blz. 60
P2.9 Vrijheid Blz. 61
Juni 2023 - We stellen in regionaal verband een plan op welke gericht is op uitvoering van het beleid om het bewustzijn van vrijheid te vergroten. Blz. 62
P2.10 Zwembaden Blz. 63
Juli 2023 - De uitgangspunten om te komen tot het uiteindelijk opstellen van de visie, worden opgesteld. Blz. 64
P2.11 Ondermijning Blz. 65
November 2023 - Er wordt een communicatiestrategie ontwikkeld om de bewustwording en kennis te vergroten. Blz. 66
P2.12 Ondermijning Blz. 67
Augustus 2023 - We evalueren het proces op basis van de uitkomsten van de gebiedsanalyses door het RIEC, ons nieuwe Bibob-beleid en Weerbaarheidsscan. Blz. 68
P2.13 Huisvesting onderwijs Blz. 69
April 2023 - Vanuit verschillende beleidsvelden wordt bepaald welke kansen en mogelijkheden er liggen voor de vrijkomende schoollocaties. Blz. 70
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 71
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 72
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 73
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 74
Global Goals Blz. 75
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 76
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 77
P3.1 Dienstverleningsconcept Blz. 78
December 2023 - Het dienstverleningsconcept in 2023 actualiseren en uitvoeren. Blz. 79
P3.2 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 80
December 2023 - Het hanteren van de BIO normen is een continu proces van nieuwe maatregelen introduceren en bestaande maatregelen beoordelen en eventueel bijstellen. Blz. 81
December 2023 - In december 2020 is het informatieveiligheidsbeleid 2020 – 2022 vastgesteld. Dit beleid wordt in 2023 geactualiseerd. Blz. 82
P3.3 Overgang van Civision Middelen naar iFinanciën Blz. 83
September 2023 - Migratie naar iFinanciën afgerond. Blz. 84
P3.4 Invoeren Samenhangende objectenregistratie Blz. 85
Maart 2023 - Met de komst van BRK 2.0 is het mogelijk geworden om de kadastrale gegevens samen te voegen in iObjecten. Blz. 86
P3.5 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 87
Maart 2023 - Testen zijn afgerond en implementatie is gereed. Blz. 88
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 89
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 90
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 91
Welkom Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Totaal financieel overzicht Blz. 95
Totaal financieel overzicht Blz. 96
Toelichting op de punten uit het financieel overzicht Blz. 97
Toelichting begroting 2023 Blz. 98
Toelichting begroting 2023 Blz. 99
Paragrafen Blz. 100
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 101
“Samen volop blijven inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 102
1. Wijziging organisatiestructuur per 1 januari 2023 Blz. 103
2. Onwikkelingstraject organisatie Blz. 104
3. Project hybride werken Blz. 105
4. Ontwikkelingstraject organisatie Blz. 106
5. Vitaliteit en wendbaarheid Blz. 107
6. Integriteit Blz. 108
7. Krapte op de arbeidsmarkt Blz. 109
8. Inkoop Blz. 110
9. Subsidieverwerving Blz. 111
10. Subsidieverwerving Blz. 112
11. Overige onderwerpen Blz. 113
12. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 114
13. Verplichte beleidsindicatoren Blz. 115
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 116
Algemeen Blz. 117
1. Weerstandscapaciteit Blz. 118
2. Risico's Blz. 119
3. Weerstandsvermogen Blz. 120
Verplichte kengetallen Blz. 121
Norm provincie Gelderland Blz. 122
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 123
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 124
Algemeen Blz. 125
Overzicht van de lokale heffingen Blz. 126
Ontwikkeling van de lokale heffingen Blz. 127
Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 128
Afvalstoffenheffing Blz. 129
Rioolheffing Blz. 130
Reclamebelasting Blz. 131
Toeristenbelasting en forensenbelasting Blz. 132
Hondenbelasting en overige leges/tarieven Blz. 133
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 134
Ontwikkeling van de woonlasten Blz. 135
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 136
Paragraaf Financiering Blz. 137
Algemeen Blz. 138
1. Kasbeheer Blz. 139
2. Risicobeheer Blz. 140
3. Gemeentefinanciering Blz. 141
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 142
Algemeen Blz. 143
Openbare ruimte Blz. 144
Gebouwenbeheer Blz. 145
Paragraaf Grondbeleid Blz. 146
Algemeen Blz. 147
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 148
2. Faciliterend grondbeleid Blz. 149
3. Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 150
Conclusie Blz. 151
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 152
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 153
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 154
Bijlagen Blz. 155
Geprognosticeerde balans Blz. 156
Geprognosticeerde balans Blz. 157
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 158
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 159
Meerjarenoverzicht, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 160
Meerjarenoverzicht, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 161
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 162
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 163
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 164
1. Veiligheid Blz. 165
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 166
3. Economie Blz. 167
4. Onderwijs Blz. 168
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 169
6. Sociaal domein Blz. 170
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 171
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 172
Investeringsschema Blz. 173
Investeringschema Blz. 174
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 175
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 176
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 177
Reserves Blz. 178
Toelichting reserves Blz. 179
Voorzieningen Blz. 180
Toelichting voorzieningen Blz. 181
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Blz. 182
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Blz. 183
Overzicht verplichte BBV indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 184
Overzicht verplichte BBV indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 185
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap