Geprognosticeerde balans 2020-2025

Geprognosticeerde balans 2020-2025

Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde balans voorgeschreven. Deze meerjarige geprognosticeerde balans geeft raadsleden het inzicht om zich een oordeel te vormen over de gezondheid van de financiële positie van de gemeente en de ontwikkelingsrichting ervan. 

bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
(im) Materiële vaste activa 43.627 48.775 48.203 48.480 47.881 48.870
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 1.178 1.578 1.578 1.578 1.578 1.578
Financiële vaste activa: Leningen 9.807 2.175 2.145 2.115 2.084 2.057
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 206 206 206 206 206 206
Totaal Vaste Activa 54.818 52.734 52.132 52.379 51.749 52.711
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 1.377 437 399 399 399 399
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen <1 jaar 2.475 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Liquide middelen 40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Overlopende activa 8.184 0 0 1.065 1.682 2.240
Totaal Vlottende Activa 12.076 5.437 5.399 6.464 7.081 7.639
Totaal Activa 66.894 58.171 57.531 58.843 58.830 60.350
Passiva 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
Eigen vermogen 20.780 16.325 16.274 15.344 13.633 11.696
Voorzieningen 6.498 6.454 6.597 7.019 7.428 7.802
Vaste schuld 26.246 27.856 29.335 31.480 32.769 35.852
Totaal Vaste Passiva 53.524 50.635 52.206 53.843 53.830 55.350
Vlottende schuld 6.323 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Overlopende passiva 7.047 2.536 325 0 0 0
Totaal Vlottende Passiva 13.370 7.536 5.325 5.000 5.000 5.000
Totaal Passiva 66.894 58.171 57.531 58.843 58.830 60.350