Kerngegevens van de gemeente

A. Sociale structuur 2022 2021
Aantal inwoners 27.092 27.120
Waarvan: 0 -18 jaar 5.128 5.529
19 - 64 jaar 15.642 15.394
65 jaar en ouder 6.322 6.197
Gemiddeld aantal huishoudens in de bijstand 274 278
Gemiddeld aantal fte SW-medewerkers werkzaam via Laborijn 202 210
B. Fysieke structuur 2022 2021
Oppervlakte van de gemeente (hectare) 9.708 9.708
Aantal woningen 12.112 12.027
Lengte aan wegen (km) 420 420
Waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom 291 291
Wegen binnen de bebouwde kom 129 129
Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) 46 46
(exclusief zandwegen)
Aantal miljoen vierkante meter openbaar groen (inclusief bos) 1,8 1,8