Toelichting begroting 2022

Toelichting begroting 2022

In lijn met de door de raad vastgestelde Financiële verordening (Gemeentewet artikel 212), legt het college uiterlijk 31 mei de raad de kaders van de komende begroting voor. Deze voorlopige kaders voor de begroting zijn in de raadsvergadering van 1 juni 2021 vastgesteld.

Het college streeft gewoonlijk naar een sluitende begroting over alle jaarschijven. Voor de komende begroting met alle vraagtekens wordt het vizier vooral gericht op een goed onderbouwde en sluitende begroting voor het jaar 2022. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De algemene uitkering wordt opgenomen op basis van de meicirculaire 2021.

2. Subsidies en bijdragen aan derden worden geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsconsumptie uit de meicirculaire 2021, tenzij er budgetafspraken zijn gemaakt over de indexering.

3. De budgetten die betrekking hebben op externe kosten worden eveneens geïndexeerd op basis van de prijsindex overheidsconsumptie uit de meicirculaire 2021
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel 1,4%
Zorg 1,5%

4. Met betrekking tot de loongerelateerde budgetten wordt uitgegaan van de in meicirculaire 2021 opgenomen ‘loonvoet sector overheid’.
Loonvoet sector overheid 1,5%

5. Zoals gebruikelijk worden de afvalstoffen- en rioolheffing op een dekkingspercentage van 100% gesteld.

6. De overige leges en rechten worden met 2,5% geïndexeerd.

7. Waar nodig en kwantificeerbaar worden covid gerelateerde effecten meegenomen.

8. Terughoudend zijn met nieuw beleid.