Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaat

Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaat

In de afzonderlijke programma’s zijn de werkelijke cijfers 2019, raming na wijziging 2020 en raming 2021-2024 met de bijbehorende toelichtingen opgenomen. De namen van de taakvelden zijn opgenomen conform BBV.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Programma 1 Ruimte
Baten
Verkeer en vervoer -276 -62 -63 -63 -63 -63
Parkeren 0 0 -9 -9 -9 -9
Openbaar vervoer -266 -225 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -593 -7 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -29 -31 -36 -36 -36 -36
Economische promotie -210 -205 -223 -223 -223 -223
Sportaccommodaties -236 -226 -292 -212 -212 -212
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -128 -133 -76 -76 -76 -76
Riolering -2.114 -1.938 -2.007 -2.007 -2.007 -2.007
Afval -1.900 -2.003 -2.058 -2.058 -2.058 -2.058
Milieubeheer -105 -264 -4 -3 -3 -3
Begraafplaatsen en crematoria -311 -275 -307 -307 -307 -307
Ruimtelijke ordening -120 -554 -43 -43 -43 -43
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -985 -888 -330 0 0 0
Wonen en bouwen -682 -485 -398 -188 -188 -188
Totaal Baten -7.958 -7.298 -5.846 -5.225 -5.225 -5.225
Lasten
Verkeer en vervoer 2.237 2.859 2.564 2.530 2.661 2.679
Parkeren 0 0 13 13 13 13
Openbaar vervoer 559 308 28 28 28 28
Economische ontwikkeling 36 92 42 42 42 42
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 782 5 5 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 47 48 45 45 45
Economische promotie 201 232 192 192 192 192
Sportaccommodaties 1.532 2.014 1.557 1.489 1.496 1.776
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.809 1.874 1.722 1.722 1.722 1.722
Riolering 1.625 1.535 1.582 1.582 1.582 1.582
Afval 1.604 1.680 1.660 1.660 1.660 1.660
Milieubeheer 1.014 1.566 1.042 1.041 1.028 1.028
Begraafplaatsen en crematoria 359 404 376 376 375 371
Ruimtelijke ordening 807 1.777 563 563 563 563
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 996 963 309 0 0 0
Wonen en bouwen 904 1.383 986 976 976 976
Totaal Lasten 14.506 16.740 12.687 12.258 12.383 12.676
Onttrekkingen
Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 Ruimte 6.548 9.442 6.840 7.033 7.158 7.451
Programma 2 Sociaal Domein
Baten
Bestuur -46 -46 -46 -46 -46 -46
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -27 -18 -18 -18 -18 -18
Onderwijshuisvesting -35 -29 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -289 -466 -325 -325 -325 -325
Sportbeleid en activering -20 -44 0 0 0 0
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 0 0 0 0 0
Musea -14 -13 -12 -12 -11 -10
Cultureel erfgoed -102 -47 -13 -13 -13 -13
Samenkracht en burgerparticipatie -93 -147 -134 -126 -126 -126
Wijkteams 0 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen -6.726 -5.578 -4.769 -4.843 -4.843 -4.843
Begeleide participatie -87 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5 -13 -5 -5 -5 -5
Maatwerkdienstverlening 18+ -239 -258 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ -195 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -7.879 -6.660 -5.611 -5.676 -5.675 -5.674
Lasten
Bestuur 1.943 2.143 2.146 2.114 2.126 2.126
Crisisbeheersing en brandweer 1.859 1.919 1.928 1.930 1.928 1.914
Openbare orde en veiligheid 643 633 621 621 621 621
Openbaar basisonderwijs 10 10 12 12 12 12
Onderwijshuisvesting 955 1.839 882 880 877 875
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.049 1.267 1.156 1.156 1.156 1.156
Sportbeleid en activering 205 276 199 199 199 199
Cultuurpresentatie-productie-particip. 333 281 206 215 220 220
Musea 309 326 319 318 317 317
Cultureel erfgoed 226 161 116 119 124 114
Media 488 485 511 511 511 491
Samenkracht en burgerparticipatie 2.787 3.303 3.073 3.096 3.093 3.093
Wijkteams 373 449 488 488 488 488
Inkomensregelingen 9.244 8.549 7.862 8.188 8.371 8.527
Begeleide participatie 9.465 8.442 8.045 7.838 7.686 7.480
Arbeidsparticipatie 571 644 622 632 641 654
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 940 1.029 1.003 1.003 1.003 1.003
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.963 4.275 4.314 4.406 4.482 4.482
Maatwerkdienstverlening 18- 6.810 6.272 6.374 6.329 6.329 6.329
Geëscaleerde zorg 18+ 51 77 41 41 41 41
Geëscaleerde zorg 18- 622 592 617 617 617 617
Volksgezondheid 0 270 272 276 276 276
Totaal Lasten 43.847 43.242 40.810 40.989 41.119 41.035
Totaal Programma 2 Sociaal Domein 35.968 36.582 35.199 35.313 35.444 35.361
Programma 3 Bedrijfsvoering
Baten
Burgerzaken -257 -274 -234 -219 -244 -244
Beheer overige gebouwen en gronden -421 -327 -255 -255 -255 -255
Overhead -367 -105 -125 -125 -125 -125
Treasury -672 -628 -545 -528 -511 -494
OZB woningen -3.235 -3.476 -3.547 -3.638 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.515 -1.649 -1.668 -1.712 -1.712 -1.712
Belastingen overig -227 -245 -251 -251 -251 -251
Algemene uitkering en overige uitk.GF -46.143 -45.808 -46.559 -46.152 -45.783 -45.720
Overige baten en lasten -247 -821 0 -1.086 -1.585 -1.897
Totaal Baten -53.085 -53.332 -53.183 -53.966 -54.102 -54.335
Lasten
Burgerzaken 567 714 565 591 585 585
Beheer overige gebouwen en gronden 628 702 518 496 677 497
Overhead 8.374 8.370 7.859 7.924 7.895 7.956
Treasury 254 211 196 196 186 194
OZB woningen 209 209 186 186 186 186
OZB niet-woningen 122 122 130 130 130 130
Belastingen overig 139 118 124 124 124 124
Algemene uitkering en overige uitk.GF 5 5 505 155 155 155
Overige baten en lasten 183 482 1.104 1.651 1.679 1.725
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 10 10 10 10
Totaal Lasten 10.481 10.943 11.196 11.463 11.626 11.563
Onttrekkingen
Mutaties reserves -1.577 -4.195 -653 -464 -766 -703
Stortingen
Mutaties reserves 1.245 560 600 620 640 663
Resultaat van de rek. van baten en lst. 421 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 1.665 560 600 620 640 663
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -42.516 -46.024 -42.039 -42.346 -42.602 -42.812