Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x € 1.000
01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024 Mutaties 2024 01.01.2025 Mutaties 2025 01.01.2026
Algemene reserve 10.433 1 10.434 -1.086 9.348 -1.585 7.763 -1.897 5.866
Overige reserves:
Wegenonderhoud 1 10 11 90 101 -10 91 40 131
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 979 -48 931 10 941 -129 812 -272 540
Huisvesting onderwijs 4.322 130 4.452 150 4.602 170 4.772 190 4.962
Bodemsanering 115 115 115 115 115
Formatie en organisatie 475 -144 331 -94 237 -157 80 2 82
Totaal overige reserves 5.892 -52 5.840 156 5.996 -126 5.870 -40 5.830
Totaal reserves 16.325 -51 16.274 -930 15.344 -1.711 13.633 -1.937 11.696

Toelichting reserves

Algemene reserve
De opgenomen mutaties voor de jaren 2022-2025 betreft de verwachte begrotingssaldo’s.

Reserve wegenonderhoud
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 290.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MOP) aan de reserve onttrokken.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het saldo van deze reserve is gerelateerd aan de onderhoudsplannen. Jaarlijks wordt € 180.000 aan deze reserve toegevoegd en worden de werkelijke kosten voor het groot onderhoud op basis van het MOP aan de reserve onttrokken.

Reserve huisvesting onderwijs
Vooruitlopend op alle plannen die uit het IHP voortvloeien wordt deze reserve in 2022 met € 130.000 gevoed. Vanaf 2023 wordt deze voeding stapsgewijs aanvullend met € 20.000 per jaar verder verhoogd naar
€ 190.000 in 2025. Zie hiervoor ook de toelichting onder punt 18 bij het financieel overzicht.

Reserve bodemsanering
Deze reserve is bedoeld om kosten van saneringen op te vangen.

Reserve formatie en organisatie
Deze reserve heeft het karakter van een schommelfonds. De mutaties op de personeelsbudgetten verlopen via deze reserve.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000
01.01.2022 Mutaties 2022 01.01.2023 Mutaties 2023 01.01.2024 Mutaties 2024 01.01.2025 Mutaties 2025 01.01.2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
APPA (pensioen wethouders) 4.803 131 4.934 131 5.065 131 5.196 131 5.327
Wachtgeld wethouders 354 -32 322 322 322 322
Totaal 5.157 99 5.256 131 5.387 131 5.518 131 5.649
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Afval 271 -271 0 0 0 0 0 0 0
Riolering 1.026 315 1.341 291 1.632 278 1.910 243 2.153
Totaal 1.297 44 1.341 291 1.632 278 1.910 243 2.153
Totaal Voorzieningen 6.454 143 6.597 422 7.019 409 7.428 374 7.802

Toelichting voorzieningen

Voorziening APPA (pensioen wethouders)
Op grond van actuariële berekeningen wordt de voorziening voor de pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders jaarlijks op peil gebracht. Uitgangspunt hierbij is het standaardtarief rekenrente dat DNB (De Nederlandsche Bank) hanteert. Uiteraard wordt hiervoor bij de wethouders premie ingehouden.

Voorziening wachtgeld wethouders
Deze voorziening is ingesteld om aan de (wettelijke) wachtgeldverplichting van de gewezen wethouders te voldoen. De uitkeringsduur is minimaal 6 maanden en maximaal drie jaar en twee maanden. Onder voorwaarden komen wethouders in aanmerking voor een verlengde uitkering tot aan AOW-leeftijd.

Voorziening afval
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van afval verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.

Voorziening riolering
Conform het BBV moet er een voorziening gevormd worden voor de middelen die van derden verkregen zijn en waarvan de bestemming gebonden is. De kosten van riolering verlopen budgettair neutraal en het overschot of tekort wordt verrekend met deze voorziening.