Sitemap

Programmabegroting 2022 Blz. 1
Programmabegroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Programma 1 Ruimte Blz. 4
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 5
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 6
P1.01 Omgevingswet *10 Blz. 7
De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, zijn operationeel. Blz. 8
P1.02 Duurzaamheid *9 Blz. 9
Er is een plankaart opgesteld waar laadinfrastructuur geplaatst kan worden. Plaatsing volgt na vaststelling van het plaatsingsbeleid. Blz. 10
P1.03 Duurzaamheid *9 Blz. 11
In 2022 wordt het plan van aanpak Duurzaamheid weer ge-updatet. Hieruit volgt een mogelijke bijstelling van de planning. Blz. 12
P1.04 Klimaat Blz. 13
We sluiten ons aan bij Stichting Steenbreek en zetten diverse activiteiten uit binnen de gemeente op het gebied van bewustwording. Blz. 14
P1.05 Klimaat Blz. 15
Op basis van de uitgevoerde pilot bepalen we welke maatregelen er worden doorgezet op het gebied van basiskwaliteit Natuur & Landschap Oost Achterhoek. Blz. 16
P1.06 Klimaat Blz. 17
Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.. Blz. 18
P1.07 Vitale centra *11 Blz. 19
We starten met een leergang ‘Toekomstig retailmanagement’ voor lokale centrumondernemers. Blz. 20
P1.08 Vitale centra *11 Blz. 21
De uitvraag voor het vormen van een bouwteam is uitgezet en de ontwerpfase wordt opgestart. Blz. 22
P1.09 Vitale centra *11 Blz. 23
Het gehele jaar door zetten wordt de dorpsmanager ingezet om onderlinge contacten te versterken en partijen met elkaar te verbinden. Blz. 24
P1.10 Verkeersveiligheid Blz. 25
We werken op provinciaal en regionaal niveau samen met de betreffende partners naar een concreet plan van aanpak op het gebied van een risico gestuurde aanpak ten behoeve van verkeersveiligheid. Blz. 26
P1.11 Wonen Blz. 27
We stellen een woningbouwstrategie op basis van de nieuwe monitor en AWLO. Blz. 28
P1.12 Wonen *9, 20, 21 Blz. 29
We stellen een plan van aanpak op voor bestaande woonvoorraad met daarin de implementatie van de aanpak Heerlijk Thuis in Huis. Blz. 30
P1.13 Wonen *21 Blz. 31
De gemeente begeleidt een vraag gestuurd project rondom het initiatief Aaltens hofje. Blz. 32
P1.14 Recreatie en Toerisme Blz. 33
We beoordelen de verschillende routes op basis van verschillende beleidsvelden waardoor er een variant met de hoogste potentie naar voren komt. Blz. 34
P1.15 Recreatie en Toerisme Blz. 35
In de deelprojecten wordt de grensbeleving als uitgangspunt opgenomen voor de verdere uitvoering. Dit dient bijvoorbeeld als specifieke projectdoelstelling in het bouwteam te worden opgenomen. Blz. 36
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 37
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 38
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 39
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 40
Programma 2 Sociaal Domein Blz. 41
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 42
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 43
P2.01 Zorg *36 *37 *40 Blz. 44
Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Nota Sociaal domein vanuit een participatieve aanpak met inwoners en maatschappelijke partners. Blz. 45
De aanbevelingen uit de Herijking Sociale Basis zijn geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op wat er is aan organisaties en activiteiten en wat er nodig is voor de doelgroepen. Blz. 46
P2.02 Zorg Blz. 47
De uitvoering van de maatregelen uit het transformatieplan Sociaal Domein Aalten en de werkwijze die voorkomt uit de nieuwe inkoopstrategie sociaal domein leiden tot uitgaven die binnen de gestelde financiële kaders blijven. Blz. 48
P2.03 Zorg en Welzijn*42 Blz. 49
Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleids gestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd. Blz. 50
P2.04 Laborijn Blz. 51
Het plan van aanpak met als doel de uitvoeringskosten te beperken is uitgerold. Blz. 52
P2.05 Nieuwkomers *6 Blz. 53
De uitvoering van de nieuwe wet inburgering is door Laborijn (in samenwerking met Figulus) adequaat opgepakt. Met een integrale benadering vanuit alle leefgebieden als het uitgangspunt. Blz. 54
P2.06 Schulddienstverlening Blz. 55
Ons voornemen is om uit te treden uit de GR Stadsbank en de schulddienstverlening verder te ontwikkelen in de keten in samenwerken met de gemeente Doetinchem en Laborijn. Blz. 56
P2.07 Gemeenschapshuizen Blz. 57
Vanuit de stand van zaken een nieuwe maatwerksubsidieregeling. Blz. 58
P2.08 Sport *28 Blz. 59
Er is nieuwe sportnota opgesteld. Blz. 60
P2.09 Sport en Cultuur Blz. 61
Het projectplan Talent gemeente Aalten 2019-2022 waarin uitvoering wordt gegeven aan de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties is op nieuw vastgesteld voor 4 jaar vanaf 1 september 2022. Blz. 62
P2.10 Preventie Blz. 63
Er is uitvoering gegeven aan het lokale en regionale preventieakkoord. Blz. 64
P2.11 Veiligheid *3 Blz. 65
De internationale samenwerking wordt versterkt Blz. 66
P2.12 Openbare orde en Veiligheid *15 Blz. 67
De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen Blz. 68
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 69
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 70
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 71
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 72
Programma 3 Bedrijfsvoering Blz. 73
1. Ontwikkelingen binnen dit programma Blz. 74
2. Welke concrete doelstellingen zijn er? Blz. 75
P3.01 Vernieuwen Website Blz. 76
Vernieuwing website en intranet gereed. Blz. 77
P3.02 Uitbreiding e-diensten – digitale aanvragen Blz. 78
Uitbreiding van beschikbare e-diensten. Blz. 79
P3.03 Informatieveiligheid en Privacy Wet Blz. 80
Cyclisch inrichten van de privacybescherming (Plan, Do, Check, Act) en de organisatie brede informatieveiligheid- en privacy bewustwording. Blz. 81
Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door medewerkers te trainen en testen op informatiebeveiliging en privacy. Blz. 82
P3.04 Invoeren van Samenhangende objectenregistratie Blz. 83
Met de aanschaf van de nieuwe BAG-applicatie iObjecten is de eerste stap gezet naar de Samenhangende objectenregistratie. In de komende tijd zullen daaraan de andere registraties worden toegevoegd. Blz. 84
P3.05 Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet Blz. 85
Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving). Blz. 86
Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet. Blz. 87
Wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet. Blz. 88
3. Overzicht middelen per taakveld Blz. 89
Toelichting op de verschillen tussen de jaarschijven Blz. 90
4. Eigen grafieken indicatoren Blz. 91
5. Verplichte indicatoren waarstaatjegemeente.nl Blz. 92
Welkom Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Inleiding Blz. 95
Totaal financieel overzicht Blz. 96
Totaal financieel overzicht Blz. 97
Toelichting op de punten uit het financieel overzicht Blz. 98
Kerngegevens van de gemeente Blz. 99
Kerngegevens van de gemeente Blz. 100
Toelichting begroting 2022 Blz. 101
Toelichting begroting 2022 Blz. 102
Paragrafen Blz. 103
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 104
“Samen volop blijven inzetten voor onze burgers en bedrijven” Blz. 105
1. Aalten na corona Blz. 106
2. Heroriëntatie organisatiestructuur per 1 januari 2023 Blz. 107
3. Krapte op de arbeidsmarkt Blz. 108
4. Ontwikkelingstraject organisatie Blz. 109
5. Vitaliteit en wendbaarheid Blz. 110
6. Visie op gezondheid Blz. 111
7. Integriteit Blz. 112
8. Digitalisering, informatisering en automatisering Blz. 113
9. Inkoop Blz. 114
10. Subsidieverwerving Blz. 115
11. Overige onderwerpen Blz. 116
12. Uurtarief ten behoeve van doorberekeningen Blz. 117
13. Verplichte beleidsindicatoren Blz. 118
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 119
Algemeen Blz. 120
1. Weerstandscapaciteit Blz. 121
2. Risico's Blz. 122
3. Weerstandsvermogen Blz. 123
Verplichte kengetallen Blz. 124
Norm provincie Gelderland Blz. 125
Toelichting verplichte kengetallen Blz. 126
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 127
Algemeen Blz. 128
Overzicht van de lokale heffingen Blz. 129
Ontwikkeling van de lokale heffingen Blz. 130
Onroerendezaakbelasting (OZB) Blz. 131
Afvalstoffenheffing Blz. 132
Rioolheffing Blz. 133
Reclamebelasting Blz. 134
Toeristenbelasting en forensenbelasting Blz. 135
Hondenbelasting en overige leges/tarieven Blz. 136
Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven Blz. 137
Ontwikkeling van de woonlasten Blz. 138
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 139
Paragraaf Financiering Blz. 140
Algemeen Blz. 141
1. Kasbeheer Blz. 142
2. Risicobeheer Blz. 143
3. Gemeentefinanciering Blz. 144
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 145
Algemeen Blz. 146
Openbare ruimte Blz. 147
Gebouwenbeheer Blz. 148
Paragraaf Grondbeleid Blz. 149
Algemeen Blz. 150
1. Gronden en terreinen niet in exploitatie Blz. 151
2. Faciliterend grondbeleid Blz. 152
3. Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 153
Conclusie Blz. 154
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 155
Gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) Blz. 156
Vennootschappen en coöperaties (privaatrechtelijk) Blz. 157
In liquidatie Blz. 158
Bijlagen Blz. 159
Geprognosticeerde balans 2020-2025 Blz. 160
Geprognosticeerde balans 2020-2025 Blz. 161
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 162
Overzicht meerjarig EMU-saldo Blz. 163
Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 164
Meerjarenoverzicht 2020 – 2025, overzicht van baten, lasten en resultaat Blz. 165
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 166
Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden Blz. 167
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 168
1. Veiligheid Blz. 169
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 170
3. Economie Blz. 171
4. Onderwijs Blz. 172
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 173
6. Sociaal domein Blz. 174
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 175
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 176
Investeringsschema Blz. 177
Investeringschema Blz. 178
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 179
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 180
Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 181
Reserves Blz. 182
Toelichting reserves Blz. 183
Voorzieningen Blz. 184
Toelichting voorzieningen Blz. 185
Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo Blz. 186
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 187
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 188
Overzicht inkomensoverdrachten Blz. 189
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap