Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Overzicht van baten en lasten, ingedeeld naar taakvelden

Hieronder staan de werkelijke cijfers 2020, raming na wijziging 2021 en raming 2022-2025 uitgesplitst per taakveld conform het BBV.

Het begrotingssaldo is verwerkt in Taakveld 0; Overige baten en lasten.
Het rekeningresultaat is verwerkt in Taakveld 0; Resultaat van de rekening van baten en lasten.

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000
0. Bestuur en ondersteuning Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Bestuur -46 -46 -46 -46 -46 -46
Burgerzaken -257 -274 -234 -219 -244 -244
Beheer overige gebouwen en gronden -421 -327 -255 -255 -255 -255
Overhead -367 -105 -125 -125 -125 -125
Treasury -672 -628 -545 -528 -511 -494
OZB woningen -3.235 -3.476 -3.547 -3.638 -3.638 -3.638
OZB niet-woningen -1.515 -1.649 -1.668 -1.712 -1.712 -1.712
Belastingen overig -227 -245 -251 -251 -251 -251
Algemene uitkering en overige uitk.GF -46.143 -45.808 -46.559 -46.152 -45.783 -45.720
Overige baten en lasten -247 -821 0 -1.086 -1.585 -1.897
Totaal Baten -53.130 -53.378 -53.228 -54.011 -54.148 -54.380
Lasten
Bestuur 1.943 2.143 2.146 2.114 2.126 2.126
Burgerzaken 567 714 565 591 585 585
Beheer overige gebouwen en gronden 628 702 518 496 677 497
Overhead 8.374 8.370 7.859 7.924 7.895 7.956
Treasury 254 211 196 196 186 194
OZB woningen 209 209 186 186 186 186
OZB niet-woningen 122 122 130 130 130 130
Belastingen overig 139 118 124 124 124 124
Algemene uitkering en overige uitk.GF 5 5 505 155 155 155
Overige baten en lasten 183 482 1.104 1.651 1.679 1.725
Vennootschapsbelasting (Vpb) 0 10 10 10 10 10
Totaal Lasten 12.424 13.086 13.342 13.577 13.752 13.689
Onttrekkingen
Mutaties reserves -1.577 -4.195 -653 -464 -766 -703
Stortingen
Mutaties reserves 1.245 560 600 620 640 663
Resultaat van de rek. van baten en lst. 421 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 1.665 560 600 620 640 663

1. Veiligheid

Bedragen x €1.000
1. Veiligheid Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1 -1 -1
Openbare orde en veiligheid -27 -18 -18 -18 -18 -18
Totaal Baten -28 -20 -20 -20 -20 -20
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer 1.859 1.919 1.928 1.930 1.928 1.914
Openbare orde en veiligheid 643 633 621 621 621 621
Totaal Lasten 2.503 2.552 2.549 2.551 2.549 2.535

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Verkeer en vervoer -276 -62 -63 -63 -63 -63
Parkeren 0 0 -9 -9 -9 -9
Openbaar vervoer -266 -225 0 0 0 0
Totaal Baten -543 -287 -71 -71 -71 -71
Lasten
Verkeer en vervoer 2.237 2.859 2.564 2.530 2.661 2.679
Parkeren 0 0 13 13 13 13
Openbaar vervoer 559 308 28 28 28 28
Totaal Lasten 2.796 3.168 2.605 2.571 2.702 2.720

3. Economie

Bedragen x €1.000
3. Economie Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -593 -7 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -29 -31 -36 -36 -36 -36
Economische promotie -210 -205 -223 -223 -223 -223
Totaal Baten -833 -243 -259 -259 -259 -259
Lasten
Economische ontwikkeling 36 92 42 42 42 42
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 782 5 5 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 47 48 45 45 45
Economische promotie 201 232 192 192 192 192
Totaal Lasten 1.061 375 286 279 279 279

4. Onderwijs

Bedragen x €1.000
4. Onderwijs Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Onderwijshuisvesting -35 -29 -29 -29 -29 -29
Onderwijsbeleid en leerlingzaken -289 -466 -325 -325 -325 -325
Totaal Baten -324 -495 -354 -354 -354 -354
Lasten
Openbaar basisonderwijs 10 10 12 12 12 12
Onderwijshuisvesting 955 1.839 882 880 877 875
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.049 1.267 1.156 1.156 1.156 1.156
Totaal Lasten 2.014 3.116 2.051 2.048 2.046 2.043

5. Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000
5. Sport, cultuur en recreatie Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Sportbeleid en activering -20 -44 0 0 0 0
Sportaccommodaties -236 -226 -292 -212 -212 -212
Cultuurpresentatie-productie-particip. 0 0 0 0 0 0
Musea -14 -13 -12 -12 -11 -10
Cultureel erfgoed -102 -47 -13 -13 -13 -13
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -128 -133 -76 -76 -76 -76
Totaal Baten -500 -463 -393 -313 -312 -311
Lasten
Sportbeleid en activering 205 276 199 199 199 199
Sportaccommodaties 1.532 2.014 1.557 1.489 1.496 1.776
Cultuurpresentatie-productie-particip. 333 281 206 215 220 220
Musea 309 326 319 318 317 317
Cultureel erfgoed 226 161 116 119 124 114
Media 488 485 511 511 511 491
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.809 1.874 1.722 1.722 1.722 1.722
Totaal Lasten 4.902 5.418 4.628 4.573 4.589 4.838

6. Sociaal domein

Bedragen x €1.000
6. Sociaal domein Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie -93 -147 -134 -126 -126 -126
Wijkteams 0 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen -6.726 -5.578 -4.769 -4.843 -4.843 -4.843
Begeleide participatie -87 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -5 -13 -5 -5 -5 -5
Maatwerkdienstverlening 18+ -239 -258 -258 -258 -258 -258
Geëscaleerde zorg 18+ -195 0 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -7.345 -5.995 -5.166 -5.232 -5.232 -5.232
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie 2.787 3.303 3.073 3.096 3.093 3.093
Wijkteams 373 449 488 488 488 488
Inkomensregelingen 9.244 8.549 7.862 8.188 8.371 8.527
Begeleide participatie 9.465 8.442 8.045 7.838 7.686 7.480
Arbeidsparticipatie 571 644 622 632 641 654
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 940 1.029 1.003 1.003 1.003 1.003
Maatwerkdienstverlening 18+ 4.963 4.275 4.314 4.406 4.482 4.482
Maatwerkdienstverlening 18- 6.810 6.272 6.374 6.329 6.329 6.329
Geëscaleerde zorg 18+ 51 77 41 41 41 41
Geëscaleerde zorg 18- 622 592 617 617 617 617
Totaal Lasten 35.826 33.631 32.441 32.638 32.751 32.715

7. Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000
7. Volksgezondheid en milieu Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0
Riolering -2.114 -1.938 -2.007 -2.007 -2.007 -2.007
Afval -1.900 -2.003 -2.058 -2.058 -2.058 -2.058
Milieubeheer -105 -264 -4 -3 -3 -3
Begraafplaatsen en crematoria -311 -275 -307 -307 -307 -307
Totaal Baten -4.430 -4.481 -4.376 -4.375 -4.375 -4.375
Lasten
Volksgezondheid 0 270 272 276 276 276
Riolering 1.625 1.535 1.582 1.582 1.582 1.582
Afval 1.604 1.680 1.660 1.660 1.660 1.660
Milieubeheer 1.014 1.566 1.042 1.041 1.028 1.028
Begraafplaatsen en crematoria 359 404 376 376 375 371
Totaal Lasten 4.601 5.455 4.932 4.934 4.921 4.916

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bedragen x €1.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Realisatie 2020 Raming na wijziging 2021, B22 Begroting 2022 Begroting NW 2023, B22 Begroting NW 2024, B22 Begroting NW 2025, B22
Baten
Ruimtelijke ordening -120 -554 -43 -43 -43 -43
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein -985 -888 -330 0 0 0
Wonen en bouwen -682 -485 -398 -188 -188 -188
Totaal Baten -1.788 -1.927 -771 -231 -231 -231
Lasten
Ruimtelijke ordening 807 1.777 563 563 563 563
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein 996 963 309 0 0 0
Wonen en bouwen 904 1.383 986 976 976 976
Totaal Lasten 2.706 4.123 1.858 1.539 1.539 1.539
Onttrekkingen
Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0