Overzicht incidentele baten en lasten, structurele mutaties reserves en structureel begrotingssaldo

Overzicht incidentele baten en lasten

Vanuit het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier wordt beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een sluitende begroting.
Wij dekken de incidentele lasten zoveel als mogelijk met incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de ‘notitie structurele en incidentele baten en lasten’ als uitgangspunt genomen.

Onderstaand schema geeft inzicht in de incidentele posten uit de begroting 2022-2025.

bedragen x € 1.000
Omschrijving Raming Raming Raming Raming
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Ruimte
Specifieke uitkering Sport -80
Onderhoud wegen 280 200 300 250
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 228 170 309 452
Wonen en Bouwen, invoer omgevingswet 30
Programma 2 Sociaal Domein
Diverse incidentele personeelskosten 144 94 157 -2
Verkiezingen 35
Programma 3 Bedrijfsvoering
Totaal 637 464 766 700
Reserve Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Onderhoud wegen 290 290 290 290
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 180 180 180 180
Onderwijshuisvesting 130 150 170 190
Totaal structurele mutaties reserves 600 620 640 660
Reserve Raming Raming Raming Raming
2022 2023 2024 2024
Onderhoud wegen -280 -200 -300 -250
Onderhoud gemeentelijke gebouwen -228 -170 -309 -452
Formatie en organisatie -144 -94 -157 2
Totaal incidentele mutaties reserves -652 -464 -766 -700
Structureel begrotingssaldo Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Saldo baten en lasten 51 930 1.711 1.937
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -52 156 -126 -40
Begrotingssaldo na bestemming -1 1.086 1.585 1.897
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 15 0 0 0
Structureel begrotingssaldo 14 1.086 1.585 1.897
tekort tekort tekort tekort